Search for more Public Notices in your area
Traffic

Caerphilly County Borough Council

Notice ID: NP4022944

Notice effective from
3rd May 2017 to 2nd June 2017

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council
Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu Aros Coed Duon a Chefn Fforest 2017
HYSBYSIR drwy hyn bed Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili with weithredu ei holl bwerau o dan y Ddeddf RheoleiddioTraffig Ffyrdd 1984 a'i holl bwerau galluogi eraill ac ar 6l ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu wedi gwneud gorchymyn a fydd a'r effaith e:-
1. Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar;

a) CyfforddHeolWaunborfaaChl6sAelyBryn

b) Rhan e'r ardal laswellteg ar gyfferdd Ceedlan Derwendeg a Chilgant Craiglas

c) Rhan e'r ardal laswellteg ar gyfferdd Coedlan Pen-y-bryn a Chilgant Craiglas

ch) Cyffordd Heol Pentwyn a Lle'r Hen Ysgol
d) Rhan e echr ddwyreiniel y fferdd gerbydau rhwng yr Hen Gyfnewidfa Ffon a Neuadd Ambiwlans Sant loan

dd) Cyfferdd Heel Gerden a Chlos Gerden
e) Cyffordd Heol Woodbine a mynediad l6n gefn yn arwain at Glos Weedbine

2. Dileu'r gwaharddiad aros ar;

a) Rhan e echr ddwyreiniel Heel Libanus

b) Rhan o ochr ddwyreiniol Heol Pentwyn i'w amnewid gydag Aros Cyfyngedig Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 8am-6pm am 1 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr

c) Rhannau o ochr orllewinol Heol Pentwyn i'w amnewid gyda Pharcio i Breswylwyr yn Unig Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn 8am-6pm

3. Marciau Ysgol - Cadwch yn Glir ar Heol Pentwyn i'w amnewid gyda gwaharddiad aros ar unrhyw adeg.

4. Parcioi Breswylwyr yn Unig Ddydd Lluni Ddydd Sadwrn 8am-6pm ar Heol Pentwyn i'w amnewid gyda gwaharddiad aros ar unrhyw adeg.

5. Aros cyfyngedig ar gyfer amseroedd a ddangosir ar ochr ddwyreiniol Heol Pentwyn i gael eu hamnewid gyda gwaharddiad aros ar unrhyw adeg.

6. Gwahardd aros a llwytho ar unrhyw adeg ar;

a) Rhan e echr ddwyreiniel yStrydFawri'rgegledd o Fanc Barclays i gyffordd Heol Pentwyn.
7. Y bae Llwytho'n Unig Bresennol i gael ei amnewid am waharddiad aros a llwytho ar unrhyw adeg ar echr ddwyreiniel y Stryd Fawr gerllaw Banc Barclays.

8. Llwytho'n Unig a gwaharddiad aros heblaw tacsis tu allan i dafarn y Forester i'w amnewid am Lwytho'n Unig

9. Y gwaharddiad presennol ar aros ar unrhyw adeg a llwytho'n unig ar gyfer amseroedd a ddangosir i gael ei amnewid am aros cyfyngedig Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 8am-6pm am 30 munud, dim dychwelyd o fewn 1 awr ar ran orllewinol y fferdd gerbydau rhwng yr Hen Gyfnewidfa Ffon a Neuadd Ambiwlans Sant loan.

10.1 ddileu Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu Aros Coed Duon a Chefn Fforest 2014.
Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar y 4ydd diwrnod o Fai 2017 neu'n ddiweddarach, pan fydd yr arwyddion cysylltiedig yn eu lle. Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw un e'r darpariaethau a gynhwysir yndde ar y sail nad ydynt e fewn y pwerau a reddwyd gan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail bed unrhyw efyniad e'r Ddeddf henne a wnaed dan y ddeddf heb gydymffurfio a'r Gorchymyn. gallwch wneud hynny e fewn chwe wythnes e'r dyddiad isod i'r Uchel Lys at y diben hwn.
Dyddiedig y 3ydd diwrnod o Fai 2017. Terry Shaw
Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili TyDyffryn
Ystad Ddiwydiannol Dyffryn Ystrad Mynach CF82 7WT
Blackwood and Cefn Fforest Prohibition & Restriction of Waiting Order 2017
NOTICE is hereby given that Caerphilly Ceunty Bereugh Ceuncil in exercise ef their pewers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling pewers and after censulting with the Chief Officer of Police have made an order the effect of which is te:-
1. Prohibit waiting at any time on;

a) The junctien ef Waunberfa Read and Hillcrest Clese

b) Sectien ef the grassed area at the junctien ef Derwendeg Avenue and Craiglas Crescent

c) Sectien ef the grassed area at the junctien ef Penybryn Avenue and Craiglas Crescent

d) The junction of Pentwyn Road and Old School Place

e) Sectien ef the eastern side ef the carriageway between the Old Telephene Exchange and St Johns Ambulance Hall

f) Junctien ef Gerden Read and Gerden Clese

g) Junctien ef Weedbine Read and rear lane access leading te Weedbine Clese

2. Revoke prohibition of waiting on;

a) Sectien ef Libanus Read eastern side

b) Section of Pentwyn Road eastern side to be replaced with Limited Waiting Mon-Sat 8am-6pm 1 hour no return within 2 hours

c) Sections of Pentwyn Road western side to be replaced with Residents Only Parking Mon-Sat 8am-6pm

3. School Keep Clear Markings on Pentwyn Road to be revoked and replaced with prohibition of waiting at any time.

4. Residents Only Parking Mon-Sat 8am-6pm on Pentwyn Road to be replaced with prohibition of waiting at any time

5. Limited waiting for times shown on eastern side ofPentwyn Road to be replaced with prohibition ofwaiting at any time

6. Prohibit waiting and loading at any time on;

a) Sectien ef High Street eastern side nerth ef Barclays Bank to the junction of Pentwyn
Read
7. Existing Loading Only bay to be replaced with prohibition of waiting and loading at any time on High Street eastern side near Barclays Bank

8. Loading Only and prohibition of waiting except taxis outside Forester's PH to be replaced with Leading Only

9. Existing Prohibition of waiting at any time and loading only for times shown to be replaced with limited waiting Mon-Sat 8am - 6pm 30 minutes no return within 1 hour on western side ef the carriageway between the Old Telephene Exchange and St Johns Ambulance Hall

10. To revoke Blackwood and Cefn Fforest Prohibition & Restriction of Waiting Order 2014

The Order shall come into operation 4th day of May 2017, or later, when the associated signs are in place. If yeu wish te questien the validity ef the Order er any ef the previsiens centained in it en the greunds that it is net within the pewers cenferred by the Road Traffic Regulations Act 1984 or on the grounds that any requirement of that Act or any enactment made under it has not been complied with in relation to the Order you may within six weeks of the date hereof apply to the High Court for this purpose.
Dated this 3rd day of May 2017.
Terry Shaw Head of Engineering Services Caerphilly County Borough Council Duffryn House Duffryn Industrial Estate Ystrad Mynach
CF82 7WT

Attachments

NP4022944.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices