We use cookies to give you the best experience on our website and bring you more relevant advertising.

Learn more about cookies
Search for more Public Notices in your area
Traffic

MICHAELSTONE ROAD, MARSHFIELD, NEWPORT

Notice ID: NP4051946

Notice effective from
23rd June 2017 to 23rd July 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (MICHAELSTONE ROAD, MARSHFIELD, NEWPORT)
(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which is to prohibit any vehicle proceeding along Michaelstone Road, Marshfield, Newport from its junction with Bridge Street for a distance of approximately 30 metres in a northerly direction (access to Bridge Terrace from the south will be available). The alternative route will be signed. The reason for making the Order is to enable water connection works to be undertaken in the carriageway. The Order is operative from 2 July 2017 and
will continue in force for a period not exceeding eighteen months or until the works which it is proposed to carry out have been completed,
whichever is the earlier. NB. It Is anticipated that the works will be completed within 2 days. Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will be available through the closed section of carriageway with a short delay to plate over excavations.
DATED: 23 June 2017
G D Price, Head of Law & Regulation,
Civic Centre, Newport, NP20 4UR
NEWPORT CITY COUNCIL
(MICHAELSTONE ROAD, MARSHFIELD, NEWPORT)
(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Michaelstone Road, Marshfield, Newport o'r gyffordd a Tunnel Terrace am belter o 30 m i gyfeiriad y gogledd. Bydd y llwybrau eraill wedi eu harwyddo. Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw galluogi gwaith cysylltu prif bibell ddwr.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 2 Gorffenaf
2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. DS. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 2 diwrnod. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael. Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr.
Dyddiedig: 23 Mehefin 2017
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd,
NP20 4UR

Attachments

NP4051946.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices