Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION

Notice ID: NP4383621

Notice effective from
9th October 2019 to 8th November 2019

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN I4(I)(A) (FEL Y'l DIWYGIWYD) FORGESIDE ROAD, BLAENAFON GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2019
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer eu pwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, llai na saith niwrnod ar 6l dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag mynd ar hyd rhan o Forgeside Road, Blaenafon.
Mae ffordd amgen ar hyd Forgeside Road, i Church Road, Prince Street, Varteg, Forgeside Road ac i'r gwrthwyneb.
Mae'r cau'n angenrheidiol er mwyn trwsio carthffos. Bydd y Gorchymyn arfaethedig mewn grym o 09:30 ddydd Mercher I6eg Hydref 2019 hyd 16:30 ddydd Mercher I6eg Hydref 2019 am I diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod heb fod yn fwy na I8 mis. Dyddiwyd: 9fed Hydref 2019 Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pWl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION
ACT I984 SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)
FORGESIDE ROAD, BLAENAVON TEMPORARY PROHIBITION OF
TRAFFIC ORDER 20I9
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Forgeside Road, Blaenavon.
The alternative route is along Forgeside Road, onto Church Road, Prince Street, Varteg, Forgeside Road and vice versa.
The closure is necessary to repair a sewer.
The proposed Order will operate from 09:30 hours
Wednesday 16th October 2019 to 16:30 hours
Wednesday 16th October 2019 for I day and any
other days deemed necessary within a period not
exceeding I8 months.
I8
Dated: 9th October 2019
Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NP4383621.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices