Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
General

THE A449 & A40 TRUNK ROADS (COLDRA INTERCHANGE,

Notice ID: NP4384030

Notice effective from
13th November 2019 to 13th December 2019

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru

STATUTORY NOTICE

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email

Transportordersbranch@gov.wales Llywodraeth CymruLlywodraeth Cymru

Welsh Government

GORCHYMYN CEFNFFYRDD YR A449A'R A40 (CYFNEWIDFA COLDRA, CASNEWYDD I FFIN CYMRU/LLOEGR, SIR FYNWY) (GWAHARDDIADAU A CHYFYNGIADAU TRAFFIG DROS DRO) 201-

MAE GWEINIDOGION CYMRU yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, ymhen dim llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn gwneud gwaith ar gefnffyrdd yr A449 a'r A40, neu gerllaw iddynt, rhwng Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd a Ffin Cymru/Lloegr, i'r gogledd o Drefynwy, Sir Fynwy.

Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gwneud y canlynol dros dro:

i. gwahardd pob cerbyd, ac eithrio'r rhai a ddefnyddir gan y gwasanaethau brys ac ar gyfer y gwaith, rhag mynd ar y darnau o gefnffyrdd yr A449 a'r A40 a bennir yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn. Disgrifiry llwybrau eraill yn yr Atodlen honno hefyd.

ii. gosod terfyn cyflymder o 50 mya, 40 mya neu 10 mya ar y darn o'r A40/A449 a bennir yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn. Bydd y terfyn cyflymder o 10 mya yn weithredol pan fydd gwaith confoi yn digwyddac ni chaniateir goddiweddyd ar yr adegau hyn.

Disgwylir y bydd y gwaharddiadau a'r cyfyngiadau dros dro yn dod i rym ar 2 Rhagfyr 2019 ac yn weithredol yn ysbeidiol dros nos (20:00 - 06:00 o'r gloch) am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf. Bydd

hysbysiad ymlaen llaw am gau r ffyrdd yn cael ei arddangos cyn i unrhyw waith ddechrau.

J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

ATODLEN 1

Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Llwybrau Eraill

1. Y darn o gefnffordd yr A449 sy'n ymestyn o'i chyffordd a cherbytffordd gylchredol Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd (Cyffordd 24 yr M4) hyd at ganolbwynt Cyfnewidfa Rhaglan yr A449 a'r A40, Sir Fynwy.Y llwybr arall ar gyfer cerbydau nad ydynt yn gerbydau traffordd ac sy'n teithio tua'r gogledd yw mynd ar hyd Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol yr A48 tua'r gorllewin i Gylchfan Grove Park, ar hyd yr A4042 i Gylchfan Hardwick ac ar hyd yr A40 tua'r dwyrain i Gyfnewidfa Rhaglan: i'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r de.Y llwybr arall ar gyfer traffig traffordd sy'n teithio tua'r gogledd yw mynd ar hyd yr M4 tua'r gorllewin o Gyffordd 24 i Gyffordd 25A (Grove Park) acyna dilyn y llwybr a ddisgrifir uchod: i'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r de.2. Y darnau o ffyrdd ymuno ac ymadael tua r gogledd a thua r de yr A449 wrth Gyfnewidfa Brynbuga, Sir Fynwy.3. Y darnau o ffyrdd ymuno ac ymadael tua'r gogledd a thua'r de yr A449/A40 wrth GyfnewidfaRhaglan, Sir Fynwy.

Codir arwyddion priodol i nodi r llwybrau eraill yn ystod y cyfnodau pan fydd y ffyrdd ymuno ac ymadael ar gau, sef ar hyd yr A449 a/neu r A40 tua r gogledd/de, fel y bo n briodol.

ATODLEN 2

Terfynau Cyflymder Dros Dro o 50 mya, 40 mya neu 10 mya a Dim Goddiweddyd

Y darn o gefnffyrdd yr A449 a'r A40 sy'n ymestyn o'u cyffordd a cherbytffordd gylchredol Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd (Cyffordd 24 yr M4) hyd at ganolbwynt trosbont Chapel Lane, i'r gogledd oDrefynwy.

THE A449 & A40 TRUNK ROADS (COLDRA INTERCHANGE,

NEWPORT TO THE WALES/ENGLAND BORDER, MONMOUTHSHIRE)

(TEMPORARY TRAFFIC PROHIBITIONS & RESTRICTIONS) ORDER 201-

THE WELSH MINISTERS propose, in not less than 7 days from the date of this Notice, to make an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 which is necessary to undertake works on or near the A449 and A40 trunk roads between the Coldra Interchange, Newport and the Wales/England border, north of Monmouth, Monmouthshire.

The effect of the proposed Order will be to temporarily:

i. prohibit all vehicles, other than those being used by the emergency services and for the works, fromproceeding on the lengths of the A449 and A40 trunk roads specified in Schedule 1 to this Notice. The alternative routes are also described therein.

ii. impose a 50 mph, 40 mph or 10 mph speed limit on the length of the A40/A449 specified in Schedule 2 to this Notice. The 10 mph speed limit will operate during convoy working and noovertaking will be permitted at these times.

It is expected that the temporary prohibitions and restrictions will come into force on 2 December 2019 and operate intermittently overnight (20:00 - 06:00 hours) for a maximum duration of 18 months.

Advance notice of closures will be displayed before the start of any works. J SADDLER, Transport, Welsh Government

SCHEDULE 1

Temporary Prohibition of Vehicles & Alternative Routes

1. The length of the A449 trunk road that extends from its junction with the circulatory carriageway of Coldra Interchange, Newport (M4 Junction 24) to the centre-point of the A449 and A40 RaglanInterchange, Monmouthshire.

The alternative route for non-motorway northbound vehicles is via the westbound A48

Southern Distributor Road to Grove Park Roundabout, A4042 to Hardwick Roundabout and eastbound

A40 to Raglan Interchange: vice versa for southbound traffic.

The alternative route for northbound motorway traffic is via the westbound M4 from Junction 24 to

Junction 25A (Grove Park) and then follow the route described above: vice versa for southbound

traffic.

2. The lengths of the A449 northbound and southbound exit and entry slip roads at Usk Interchange, Monmouthshire.3. The lengths of the A449/A40 northbound and southbound exit and entry slip roads at Raglan Interchange, Monmouthshire.The alternative routes for slip road closures will be signed with appropriate diversion signs and will be via the northbound/southbound A449 and/or A40, as appropriate.

SCHEDULE 2

Temporary 50 mph, 40 mph or 10 mph Speed Limits & No Overtaking

The length of the A449 and A40 trunk roads that extends from its junction with the circulatory

carriageway of Coldra Interchange, Newport (M4 Junction 24) to the centre-point of Chapel Lane over-

bridge, north of Monmouth.

Attachments

NP4384030.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices