Search for more Public Notices in your area
Lymington Technical Services Ltd
General

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING APPLICATION FOR A MARINE LICENCE TO REARRANGE PONTOONS AT CONWY MARINA

Notice ID: WAR1484849

Notice effective from
5th December 2019 to 4th January 2020

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING APPLICATION FOR A MARINE LICENCE TO REARRANGE PONTOONS AT CONWY MARINA
Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Dean & Reddyhoff Ltd has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence to re-arrange pontoons at Conwy Marina. The application and plans showing the position of the works may be inspected at Colwyn Bay Library, Woodland Road West, Colwyn Bay, LL29 7DH Alternatively, copies of the application can be obtained from the Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP. Permittingconsultations@Naturalresourceswales.gov.uk. Representations or objections in respect of the application should be made in writing to: Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP, or e-mail marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk Representations or objections should be made within 28 days of the date of this notice, quoting reference: CML1952 In your representation/objection please include an address to which correspondence may be sent. Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, will pass to the applicant a copy of any representation or objection received.

DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL CAIS AM DRWYDDED FOROL I AILDREFNU PONTWNAU YM MARINA CONWY
Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4 pennod 1 Adran 68 Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod Dean & Reddyhoff Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n gweithredu ar ran yr Awdurdod trwyddedu, am drwydded forol i aildrefnu pontwnau ym Marina Conwy. Gellir gweld y cais a'r cynlluniau sy'n dangos safle'r gwaith yn Colwyn Bay Library, Woodland Road West, Colwyn Bay, LL29 7DH Fel arall, gellir cael copïau o’r cais gan y Tîm Trwyddedu Morol, Canolfan Drwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP. Permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i’r Tîm Trwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP, neu yrru e-bost at marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau o fewn 28 diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: CML1952 Yn eich sylw/gwrthwynebiad dylech gynnwys cyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth iddo. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddo copi o unrhyw sylw neu wrthwynebiad a dderbynnir i’r ymgeisydd.

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices