Search for more Public Notices in your area
The Welsh Government
Traffic

THE M4 MOTORWAY (JUNCTION 23, ROGIET TO THE WALES/ ENGLAND BORDER, MONMOUTHSHIRE) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES) ORDER 202-

Notice ID: NP4384460

Notice effective from
30th December 2019 to 29th January 2020

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru

STATUTORY NOTICE

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email

Transportordersbranch@gov.wales Llywodraeth CymruLlywodraeth Cymru

Welsh Government

GORCHYMYN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23, ROGIET I FFIN CYMRU/LLOEGR, SIR FYNWY) (GWAHARDD CERBYDAU DROS DRO) 202-

MAE GWEINIDOGION CYMRU yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 nwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn gwneud gwaith ar draffordd yr M4, neu gerllaw iddi, o Gyffordd 23, Rogiet i ffin Cymru/Lloegr, Sir Fynwy

Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gwahardd dros dro bob cerby rhag mynd ar hyd cerbytffordd

tua'r dwyrain y darn o draffordd yr M4 sy'n ymestyn o bigyn trwyniad y ffordd ymadael tua'r dwyrain

ar yr M48 wrth Gyffordd 23, Rogiet hyd at ffin Cymru/Lloegr.

Y llwybr arall ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r dwyrain fydd ymuno a'r M48 wrth Gyffordd 23, Rogiet ac ailymuno a'r M4 wrth Gyffordd 21.

Ni fydd cerbydau sy'n cario llwythi dros 44 o dunelli yn gallu defnyddio'r llwybr dargyfeirio. Felly, caiff

cymdeithasau cludo eu hysbysu ymlaen llaw a byddant yn cynghori aelodau i osgoi cludo llwythi o'r fath yn

ystod cyfnod y gwaith. Os bydd cau'r ffordd yn effeithio ar unrhyw gerbyd, dylai'r cerbyd hwnnw ymadael a'r M4 wrth Gyffordd 23A (Magwyr) ac aros yng Ngwasanaethau Magwyr hyd nes bod y darn o brif gerbytffordd yr M4 yn ailagor.

Disgwylir y bydd y gwaharddiad, y codir arwyddion priodol yn ei gylch, yn dod i rym am 20:00 o'r gloch ar 13 lonawr 2020 hyd 06:00 o'r gloch ar 14 lonawr 2020 neu hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros

dro eu symud ymaith yn barhaol.

Dim ond yn ystod yr amseroedd a'r dyddiadau a bennir uchod y disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig fod yn weithredol. Er hynny bydd yn parhau'n ddilys am gyfnod o 18 mis ary mwyaf rhag ofn y bydd angen ailamserlennu'r gwaith neu wneud gwaith canlyniadol neu waith arall. Bydd hysbysiad ymlaen llaw am unrhyw newidiadau i'r amseroedd a'r dyddiadau yn cael ei arddangos cyn gwneud unrhyw waith a ailamserlennir.

J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

THE M4 MOTORWAY (JUNCTION 23, ROGIET TO THE WALES/ ENGLAND BORDER, MONMOUTHSHIRE) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES) ORDER 202-

THE WELSH MINISTERS propose, in not less than 7 days from the date of this Notice, to make an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 which is necessary to undertake works on or near the M4 motorway from Junction 23, Rogiet to the Wales/England border, Monmouthshire.

The effect of the proposed Order will be to temporarily prohibit all vehicles from proceeding along the eastbound carriageway of the length of the M4 motorway which extends from the tip of the nosing of the eastbound exit slip road onto the M48 at Junction 23, Rogiet to the Wales/England border.

The alternative route for eastbound traffic will be to join the M48 at Junction 23, Rogiet and re-join the

M4 at Junction 21.

Vehicles carrying loads over 44 tonnes will be unable to use the diversion route. Transport associations will therefore be notified in advance to advise members to avoid transporting such loads during the works period. If any vehicles are affected by the closure they should leave the M4 at Junction 23A (Magor) and wait at Magor Services until the length of the

main M4 reopens.

It is expected that the prohibition, which will be signed accordingly, will come into force at 20:00 hours

on 13 January 2020 until 06:00 hours on 14 January 2020 or until the temporary traffic signs are

permanently removed.

Although the proposed Order is only expected to operate during the times and dates specified above it will remain valid for a maximum period of 18 months as a contingency, should the work need to be rescheduled or consequential or other work is required. Advance notice of any changes to times and

dates will be displayed before any rescheduled work. J SADDLER, Transport, Welsh Government

Attachments

NP4384460.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices