Search for more Public Notices in your area
The Welsh Government
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: NP4384681

Notice effective from
14th January 2020 to 13th February 2020

HYSBYSIAD STATUDOL
I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru
STATUTORY NOTICE
For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email
Transportordersbranch@gov.wales Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru
Welsh Government
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
GORCHYMYN CAU PRIFFYRDD (LON BEVAN, PONT-RHYD-YR-YNN, CWMBRAN) 202-
MAE GWEINIDOGION CYMRU yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 247 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 i awdurdodi cau'r darn o briffordd a ddisgrifir yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn, i ddarparu ar gyfer y darn o briffordd newydd a ddisgrifir yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn ac i wella'r darnau o'r briffordd a ddisgrifir yn Atodlen 3 i'r Hysbysiad hwn. Nid awdurdodir cau'r briffordd ond er mwyn gwneud y datblygiad yn unol a'r caniatad cynllunio amlinellol a roddwyd o dan Ran 3 o Ddeddf 1990 gany Cyngor ar 11 Mawrth 2015 o dan y cyfeirnod 14/P/00632, y gymeradwyaeth materion a gadwyd yn 6l a roddwyd ar 27 lonawr 2016 o dan y cyfeirnod 15/P/00271, a'r gymeradwyaeth materion a gadwyd yn 6l a roddwyd ar 16 Ebrill 2019 o dan y cyfeirnod 18/P/0747/RES ac a ddisgrifir yn
Atodlen 4 i'r Hysbysiad hwn.
Bydd Gorchymyn Cau Priffyrdd (L6n Bevan, Pont-rhyd-yr-ynn, Cwmbran) 202- ("y Gorchymyn"), os caiff
ei wneud, yn peidio a chael effaith os daw'r caniatad cynllunio ar gyfer y datblygiad i ben neu os caiff ei ddirymu.
Yn ystod yr 28 o ddiwrnodau o 14 lonawr 2020 ymlaen, gellir edrych ar gopiau o'r Gorchymyn drafft a'r plan a adneuwyd yn rhad ac am ddim yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Ty Blaen Torfaen, Ffordd Panteg, New Inn, Torfaen NP4 0LS yn ystod oriau swyddfa arferol neu gellir eu cael yn rhad ac am ddim o'r cyfeiriad isod gan ddyfynnu'r cyfeirnod qA1409400.
Rhaid anfon unrhyw wrthwynebiadau yn ysgrifenedig, gan nodi ar ba sail y'u gwneir, i: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, ParcCathays, Caerdydd CF10 3NQ neu drwye-bost i Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru erbyn 11 Chwefror 2020.
Os ydych yn dymuno gwrthwynebu, cefnogi neu gyflwyno sylwadau, efallai y bydd angen i Lywodraeth Cymru ymgynghori a phersonau a sefydliadau y tu allan i Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses
ymgynghori, bydd yr wybodaeth yr ydych wedi ei rhoi a'ch data personol yn cael eu trosglwyddo i'r ceisydd/datblygwr ac, os oes angen, i'r awdurdod priffyrdd lleol i'w galluogi hwy i ymateb i chi. Ni fydd Llywodraeth Cymru yn datgelu eich manylion personol ond pan fo hynny'n angenrheidiol er mwyn ymdrin a'r materion a godwyd. Pan na fo gwrthwynebiadau yn gallu cael eu datrys a phan fo'r
Gorchymyn yn dod yn destun Ymchwiliad Cyhoeddus ("YC"), caiff pob gohebiaeth ei chopio i Arolygydd yr Ymchwiliad ac fe'i cedwir yn y Llyfrgell YC lle y bydd ar gael i'r cyhoedd.
Os nad ydych yn dymuno i ddata personol gael ei anfon ymlaen at drydydd parti, dylech nodi pam pan fyddwch yn cyflwyno eich gohebiaeth a bydd Gweinidogion Cymru yn copio'r sylwadau i'r trydydd parti priodol gyda'r enw a'r cyfeiriad wedi eu dileu. Os bydd YC yn cael ei gynnal, bydd yr Arolygydd yn
gweld y sylwadau ond efallai y bydd yn rhoi llai o sylw iddynt o ganlyniad i hyn.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar

https://llyw.cymru/gorchmynion-cau

.
J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru
ATODLEN 1 (Bras amcan yw pob mesuriad)
Y darn o briffordd sydd i'w gau

Darn afreolaidd ei siap o briffordd sy'n rhan o L6n Bevan, i'r gogledd-orllewin o gylchfan Heol y Glyn /
yr A4051, Cwmbran, sy'n 47.5 o fetrau yn y man hiraf ac yn 17 o fetrau yn y man lletaf ac a ddangosir a llinellau sebra ar y plan a adneuwyd.
ATODLEN 2
(Bras amcan yw pob mesuriad)
Y darn newydd o briffordd sydd i'w ddarparu
Darn afreolaidd ei siap o briffordd sy'n rhan o L6n Bevan, i'r gogledd-orllewin o gylchfan Heol y Glyn /
yr A4051, Cwmbran, sy'n 81.5 o fetrau yn y man hiraf ac yn 23 o fetrau yn y man lletaf ac a ddangosir
a dotwaith ar y plan a adneuwyd.
ATODLEN 3
(Bras amcan yw pob mesuriad)
Y darn o briffordd sydd i'w wella

Darn afreolaidd ei siap o briffordd sy'n rhan o L6n Bevan, i'r gogledd-orllewin o gylchfan Heol y Glyn /
yr A4051, Cwmbran, sy'n 15.5 o fetrau yn y man hiraf ac yn 3.5 metr yn y man lletaf ac a ddangosir a
chroeslinellau ar y plan a adneuwyd.
ATODLEN 4 Y Datblygiad
Datblygu 143 o anheddau a datblygiad manwerthu, gan gynnwys ffyrdd a seilwaith cysylltiedig.
TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990
THE STOPPING UP OF HIGHWAYS (BEVANS LANE, PONTRHYDYRUN,
CWMBRAN) ORDER 202-
THE WELSH MINISTERS propose to make an Order under section 247 of the Town and Country Planning
Act 1990 to authorise the stopping up of the length of highway described in Schedule 1 to this Notice
and to provide for the length of new highway described in Schedule 2 to this Notice; to improve the
areas of highway described in Schedule 3 to this Notice. The stopping up will be authorised only in order to enable the development to be carried out in accordance with outline planning permission
granted under Part 3 of the 1990 Act by the Council on 11 March 2015 with reference number 14/P/00632, and the reserved matters approval granted on 27th January 2016 with reference number
15/P/00271, and reserved matters approval granted on 16 April 2019 with reference number 18/P/0747/ RES described in Schedule 4 to this Notice.
The Stopping Up of Highways (Bevans Lane, Pontrhydyrun, Cwmbran) Order 202- ("the Order"), if made, will cease to have effect if planning permission in respect of the development expires or is
revoked.
During 28 days from 14 January 2020 copies of the draft Order and the deposited plan may be inspected free of charge at Torfaen County Borough Council, Ty Blaen Torfaen, Panteg Way, New Inn, Torfaen, NP4 0LS during normal office hours or may be obtained free of charge from the address
below quoting reference qA1409400.
Objections, specifying the grounds on which they are made, must be sent in writing to Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ or by email to TransportOrdersBranch@ gov.wales by 11 February 2020.
If you wish to object, support or make representations, the Welsh Government may need to consult
persons and organisations outside the Welsh Government. As part of the consultation process, the information you have provided and your personal data will be passed to the applicant/developer and, if necessary, to the local highway authority to enable them to respond to you. The Welsh Government
will only disclose your personal details where it is necessary to do so to address the issues raised. Where objections cannot be resolved and the Order becomes subject to a Public Inquiry ("PI"), all correspondence is copied to the Inspector of the Inquiry and is available in the PI Library when it
becomes publicly available.
If you do not wish personal data to be forwarded to third parties, you should state why when
submitting your correspondence and the Welsh Ministers will copy the representations to the appropriate third parties with the name and address removed and if there is to be a PI, the
representations will be seen by the Inspector who may give them less weight as a result.
A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov.wales/stopping-orders

.
J SADDLER, Transport, Welsh Government
SCHEDULE 1 (All measurements are approximate) Length of highway to be stopped up
An irregular shaped length of highway being part of Bevans Lane, located north west of Avondale Road
/ A4051 roundabout, Cwmbran, with a maximum length of 47.5 metres and a maximum width of 17 metres shown by zebra hatching on the deposited plan.
SCHEDULE 2 (All measurements are approximate)
New length of highway to be provided
An irregular shaped length of highway being part of Bevans Lane, located north west of Avondale Road / A4051 roundabout, Cwmbran, with a maximum length of 81.5 metres and a maximum width of 23 metres shown by stipple hatching on the deposited plan.
SCHEDULE 3 (All measurements are approximate)
Length of highway to be improved
An irregular shaped length of highway being part of Bevans Lane, located north west of Avondale Road / A4051 roundabout, Cwmbran, with a maximum length of 15.5 metres and a maximum width of 3.5 metres shown by cross hatching on the deposited plan.
SCHEDULE 4 The Development
Development of 143 dwellings and retail development including associated roads and infrastructure.

Attachments

NP4384681.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices