Search for more Public Notices in your area
The Planning Inspectorate
Planning

Town and Country Planning Act 1990 (as Amended) The Developments of National Significance

Notice ID: MF0560372

Notice effective from
17th July 2020 to 16th August 2020

The Planning Inspectorate
Yr Arolygiaeth Gynllunio
Town and Country Planning Act 1990 (as Amended) The Developments of National Significance
(Procedure) (Wales) Order 2016 The Developments of National Significance (Wales) Regulations 2016
Notice is hereby given that Wentlooge Farmers' Solar Scheme Limited has submitted an application for a Development of National Significance (DNS) to the Welsh Ministers for:
Erection of a Renewable Energy Hub comprising ground mounted solar panels, battery storage units (160 units) with a combined installed generating capacity of up to 125MW, underground cabling, grid connection hub, associated infrastructure, landscaping and environmental enhancements for a temporary period of 40 years. The site is located at Land on the Wentlooge Levels to the West of Hawse Lane.
Members of the public can view the application documents online at:

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/projects/

Wales/Wentlooge?renewable-energy-hub/ or at Newport City Council offices at all reasonable hours. The timetable for the submission of evidence has begun and interested persons may submit representations to the Planning Inspectorate on behalf of the Welsh Ministers (details below) by 21 August 2020. All representations will be published to the DNS Website as soon as the deadline has passed.
More information on the DNS process, including a guide for communities can be found at:

https://gov.wales/

developments-national-significance-dns-guidance Isabel Nethell Wales Operations Lead The Planning Inspectorate, Crown Building, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ 0303 444 5940

dns.wales@planninginspectorate.gov.uk

Date: 17 July 2020
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i Diwygiwyd) Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016 Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocad
Cenedlaethol (Cymru) 2016
Hysbysir drwy hyn bod Wentlooge Farmers' Solar Scheme Limited wedi cyflwyno cais am Ddatblygiad o Arwyddocad Cenedlaethol (DNS) i Weinidogion Cymru ar gyfer:
CodiHwb YnniAdnewyddadwy sy'n cynnwyspaneli solar wedi'u gosod ar y ddaear, unedau storio batris (160 o unedau) a chapasiti cynhyrchu gosodedig cyfunol o hyd at 125MW, ceblau tanddaear, hwb cysylltu a'r grid, seilwaith cysylltiedig, tirweddu a gwelliannau amgylcheddol am gyfnod dros dro o 40 mlynedd. Mae'r safle wedi'i leoli ar Dir ar Wastadeddau Gwynllwg i'r Gorllewin o Hawse Lane.
Gall aelodau'r cyhoedd weld dogfennau'r cais ar-lein yn:

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/cy/projects/Wales/

Wentlooge---canolfan-ynni-adnewyddadwy/ neu yn swyddfeydd Cyngor Dinas Casnewydd ar bob awr resymol. Mae'r amserlen ar gyfer cyflwyno tystiolaeth wedi dechrau a chaiff partion a buddiant gyflwyno cynrychiolaethau i'r Arolygiaeth Gynllunio ar ran Gweinidogion Cymru (manylion isod) erbyn 21 Awst 2020. Bydd yr holl gynrychiolaethau yn cael eu cyhoeddi ar y wefan DNS cyn gynted ag y bydd y terfyn amser wedi mynd heibio. Mae rhagor o wybodaeth am y broses DNS, gan gynnwys canllaw ar gyfer cymunedau, ar gael yn:

https://llyw.cymru/

datblygiadau-o-arwyddocad-cenedlaethol-dns-canllawiau Isabel Nethell Arweinydd Gweithrediadau Cymru, Yr Arolygiaeth Gynllunio, Adeilad y Goron, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ 0303 444 5940

dns.wales@planninginspectorate.gov.uk

Dyddiad: 17 Gorffennaf 2020

Attachments

MF0560372.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices