Search for more Public Notices in your area
Intertech Testing Services
Licensing

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009

Notice ID: WAR1823825

Notice effective from
26th August 2020 to 25th September 2020

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING APPLICATION FOR A MARINE LICENCE FOR EAST WEST INTERCONNECTOR CABLE REDMEDIAL WORKS Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that EirGrid PLC has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence to conduct remedial works on the East West Interconnector cable which extends between Prestatyn in North Wales and Rush Bay in Ireland. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/. You can search for the documents using the application reference number CML2033. In light of the current public health situation surrounding coronavirus (COVID-19) a hard copy of the application and supporting documents will not be available in a public place at this time. Representations or objections in respect of the application should be made in writing to: Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP, or e-mail: marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk Representations or objections should be made within 28 days of the date of this notice, quoting reference: CML2033 In your representation/objection please include an address to which correspondence may be sent. Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, will pass to the applicant a copy of any representation or objection received. DEDDF Y MA MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL CAIS AM DRWYDDED FOROL AR GYFER GWAITH ADFER CEBL RHYNG-GYSYLLTU'R DWYRAIN A'R GORLLEWIN Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y Ma Mynediad i'r Arfordir 2009, fod EirGrid PLC wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n gweithredu ar ran yr Awdurdod trwyddedu, am drwydded forol i gynnal gwaith adfer ar grhyng-gysylltu'r Dwyrain a'r Gorllewin sy'n ymestyn rhwng Prestatyn yng Ngogledd Cymru a Rush Bay yn Iwerddon. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2033. Yng ngoleuni'r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd copi caled o'r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn y cyfnod hwn'. Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i'r TTrwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, TCambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP, neu yrru e-bost at marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau o fewn 28 diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: CML2033 Yn eich sylw/gwrthwynebiad dylech gynnwys cyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth iddo. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddo copi o unrhyw sylw neu wrthwynebiad a dderbynnir i'r ymgeisydd.

Attachments

WAR1823825.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices