Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
Licensing

Vary licences to abstract and impound

Notice ID: WAR1825136

Notice effective from
26th August 2020 to 25th September 2020

£u Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales

Cyfoeth Naturiol

Cymru

Natural Resources

Wales

Amrywio trwydded llawn i dynnu a chronni dwr

Deddf Adnoddau Dwr 1991 (fel y'l dlwyglwyd gan Ddeddf Dwr 2003)

Hysbysir trwy hyn, yn unol ag Adran 37 Deddf Adnoddau Dwr 1991 a Rheoliad 6 Rheoliadau Adnoddau Dwr (Tynnu a Chronni Dwr) 2006 i gais gael ei wneud i Cyfoeth Naturiol Cymru gan Berwyn Hydro Limited i amrywio trwyddedau llawn i ddwr cryno a chronni dwr, rhifau cyfresol;

■ WA/067/0003/020 a WA/067/0003/021, awdurdodi tynnu dwr o, ac I rwystro'r llif yr Afon Clochnant yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SJ 04134 34962. Mae'r cais I amrywio lluniadau technegol a'r Cyfeirnod Grid Cenedlaethol i SJ 04144 34964.■ WA/067/0003/022 a WA/067/0003/023, awdurdodi tynnu dwr o, ac I rwystro'r llif y Nant Cwm Tywyll yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SJ 04130 34948. Mae'r cais I amrywio lluniadau technegol a'r Cyfeirnod Grid Cenedlaethol iSJ 04133 34940.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n cofrestr gyhoeddus ar-lein yn

https://publicregister.naturalresources.wales/

. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r manylion cais isod neu gallwch ofyn am gopi o'r wybodaeth gennym ni. Gall hyn gymryd amser i'w brosesu a gellid codi taM am hynny.

Os ydych am ofyn am gopi neu dymunwch wneud sylwadau ynghylch y cais, rhaid ichi wneud hynny yn ysgrifenedig, gan ddyfynnu enw'r ymgeisydd a'r Cyfeirnod PAN-010723 wrth Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP neu drwy e-bost i

permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk

erbyn 23 Medi 2020 fan bellaf.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, gweler adran ymgynghoriadau ein gwefan

http://naturalresources.wales/?lang=cy

neu ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid 0300 0653000 (Dydd Llun-Gwener, 9-5).

Vary licences to abstract and impound

Water Resources Act 1991 (as amended by the Water Act 2003)

Notice is hereby given, in accordance with Section 37 of the Water Resources Act 1991 and Regulation 6 of the Water Resources (Abstraction and Impounding) Regulations 2006 that an application has been made to Natural Resources Wales by Berwyn Hydro Limited to vary full licences to abstract and impound water, serial numbers;

? WA/067/0003/020 and WA/067/0003/021, authorise the abstraction of water from, and to obstruct or impede the flow of the Afon Clochnant at National Grid Reference SJ 04134 34962. The variations applied for are to vary technical drawings and the National Grid Reference to SJ 04144 34964.? WA/067/0003/022 and WA/067/0003/023, authorise the abstraction of water from, and to obstruct or impede the flow of the Nant Cwm Tywyll at National Grid Reference SJ 04130 34948. The variations applied for are to vary technical drawings and the National Grid Reference to SJ 04133 34940.You can see the application documents free of charge, from our on-line public register at

https://publicregister.natu

ralresources.wales/. You can search for the documents using the application details below or you can request a copy of the information from us. This may take time to process and there could be a charge.

If you wish to request a copy of the application or comment on it, you must do so in writing, quoting the name of the applicant and Reference Number PAN-010723 to Natural Resources Wales, Permitting Service, Cambria House, 29 Newport Road, Cardiff, CF24 OTP or by email to

permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk

by no later than 23rd September 2020.

For further information please see the consultations section of our website

http://naturalresources.wales/?lang=en

or call our Customer Care Centre 0300 0653000 (Mon-Fri, 9am-5pm).

Attachments

WAR1825136.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices