Search for more Public Notices in your area
The Planning Inspectorate
Planning

Town and Country Planning Act 1990 (as Amended) The Developments of National Significance

Notice ID: MF0567133

Notice effective from
2nd September 2020 to 2nd October 2020

The Planning Inspectorate
Yr Arolygiaeth Gynllunio
Town and Country Planning Act 1990 (as Amended) The Developments of National Significance
(Procedure) (Wales) Order 2016 The Developments of National Significance (Wales) Regulations 2016
Notice is hereby given that Spring Dev 02 Ltd has submitted an application for a Development of National Significance (DNS) to the Welsh Ministers for:
Proposed installation of a ground mounted Photo Voltaic (PV) solar farm development, including proposed cable route.
The site is located at Land to the East of the A48 (Coordinates E257386, N209389) and Land to the South West of Tycroes (Coordinates E259219, N209551; & E259904, N209590)
Members of the public can view the application documents online at:

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/projects/

Wales/Tycroes-Solar/
The timetable for the submission ofevidence has begun and interested persons may submit representations to the Planning Inspectorate on behalf of the Welsh Ministers (details below) by 21 October 2020. All representations will be published to the DNS Website as soon as the deadline has passed.
More information on the DNS process, including a guide for communities can be found at:

https://gov.wales/

developments-national-significance-dns-guidance Isabel Nethell, Wales Operations Lead. The Planning Inspectorate, Crown Building, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ 0303 444 5940

dns.wales@planninginspectorate.gov.uk

Date: 02 September 2020
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i Diwygiwyd) Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocad
Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016
Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocad
Cenedlaethol (Cymru) 2016
Hysbysir drwy hyn fod Spring Dev 02 Ltd wedi cyflwyno cais am Ddatblygiad o Arwyddocad Cenedlaethol (DNS) i Weinidogion Cymru ar gyfer:
Datblygiad fferm solar Ffotofoltdig (PV) arfaethedig wedi'i osod ar y tir, gan gynnwys llwybr arfaethedig ar
gyfer cebl.
Mae'r safle wedi'i leoli ar Dir i'r Dwyrain o'r A48 (Cyfesurynnau E257386, N209389) a Thir i'r De-orllewin o Dycroes (Cyfesurynnau E259219, N209551; ac E259904,
N209590)
Gall aelodau'r cyhoedd weld dogfennau'r cais ar-lein yn:

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/cy/projects/Wales/

Tycroes-Solar/
Mae'r amserlen ar gyfer cyflwyno tystiolaeth wedi dechrau a chaiff unigolion a buddiant gyflwyno cynrychiolaethau i'r Arolygiaeth Gynllunio ar ran Gweinidogion Cymru (manylion isod) erbyn 21 Hydref 2020. Bydd yr holl gynrychiolaethau'n cael eu cyhoeddi ar y wefan DNS cyn gynted ag y bydd y dyddiad cau wedi mynd heibio. Mae rhagor o wybodaeth am y broses DNS, gan gynnwys canllaw ar gyfer cymunedau, ar gael yn:

https://llyw.cymru/

datblygiadau-o-arwyddocad-cenedlaethol-dns-canllawiau
Isabel Nethell Arweinydd Gweithrediadau Cymru, Yr Arolygiaeth Gynllunio, Adeilad y Goron, Parc Cathays,
Caerdydd CF10 3NQ 0303 444 5940

dns.wales@planninginspectorate.gov.uk


Dyddiad: 02 Medi 2020

Attachments

MF0567133.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices