Search for more Public Notices in your area
Traffic

APPLICATION FOR A MARINE LICENCE FOR GROUND INVESTIGATION WORKS TO SUPPORT SEA DEFENCE IMPROVEMENT

Notice ID: WAR1838028

Notice effective from
10th September 2020 to 10th October 2020

DEDDF Y A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009
RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL
CAIS AM DRWYDDED FOROL AR GYFER GWAITH YMCHWILIO TIRI GYNORTHWYO'R GWAITH O WELLA'R AMDDIFFYNFEYDD MOROL
Hysbysir drwy hyn, yn unol a Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y M6r a Mynediad i'r Arfordir 2009, fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, s/n gweithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, am drwydded forol i gynnal gwaith ymchwilio tir i gynorthwyo cynllunio amddiffynfeydd moral gwell.
Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddlm, o'n

https://publicregister.naturalresources.wales/

Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddlo'r cyfeirnod cais RML2031. Yng ngoleuni'r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd copi caled o'r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn ycyfnod hwn.
Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i'r Ttm Trwyddedu Moral, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 OTP, neu yrru e-bost at marinelicensing@

cyfoethnaturiolcymru.gov.uk


Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau o fewn 28 diwmod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: RML2031
Yn eich sylw/gwrthwynebiad dylech gynnwys cyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth iddo.
Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddo copi o unrhyw sylw neu wrthwynebiad a dderbynnir i'r ymgeisydd.
MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009
PART 4: MARINE LICENSING

APPLICATION FOR A MARINE LICENCE FOR GROUND INVESTIGATION WORKS TO SUPPORT SEA DEFENCE IMPROVEMENT
Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Conwy County Borough Council has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence to conduct ground investigation works to support the design of improved sea defences.
You can see the application documents free of charge, from

https://publicregister.naturalresources

. wales/ You can search for the documents using the application reference number RML2031. In light of the current public health situation surrounding Coronavirus (COVID-19) a hard copy of the application and supporting documents will not be available in a public place at this time.
Representations or objections in respect of the application should be made in writing to: Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP, or e-mail:

marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk


Representations or objections should be made within 28 days of the date of this notice, quoting reference: RML2031
In your representation/objection please include an address to which correspondence may be sent.
Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, will pass to the applicant a copy of any representation or objection received.

Attachments

WAR1838028.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices