Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE A494 TRUNK ROAD (GWYDDELWERN, DENBIGHSHIRE) (TEMPORARY 40 MPH SPEED LIMIT) ORDER 202-

Notice ID: WAR1861586

Notice effective from
30th September 2020 to 30th October 2020

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru

STATUTORY NOTICE

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales

Llywodraeth Cymru Welsh Government

CEFNFFORDD YR A494 (GWYDDELWERN, SIR DDINBYCH) (TERFYN CYFLYMDER 40 MYA DROS DRO) 202-

MAE GWEINIDOGION CYMRU yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn sicrhau diogelwch defnyddwyr y ffordd hyd nes y bydd cynllun uwchraddio ffordd yn cael ei datblygu ar gefnffordd yr A494 wrth droeon Maes Gamedd, Gwyddelwern, Sir Ddinbych. Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gosod terfyn cyflymder dros dro o 40 mya ar y darn o'r A494 sy'n ymestyn o bwynt sy'n 79 o fetrau i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a'r ffordd ddiddosbarth sy'n arwain at yr anheddau a elwir Bryn-du a Maerdy, i'r gogledd o Wyddelwern hyd at bwynt sy'n 217 o fetrau i'r gogledd o'r gyffordd honno.

Disgwylir y bydd y cyfyngiad dros dro yn dod i rym am 00:01 o'r gloch ar 16 Hydref 2020 ac y bydd yr parhau mewn grym am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf. J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

THE A494 TRUNK ROAD (GWYDDELWERN, DENBIGHSHIRE) (TEMPORARY 40 MPH SPEED LIMIT) ORDER 202-

THE WELSH MINISTERS propose, in not less than 7 days from the date of this Notice, to make an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 which is necessary to ensure the safety of road users until a road upgrade scheme is developed on the A494 trunk road at Maes Gamedd bends, Gwyddelwern, Denbighshire.

The effect of the proposed Order will be to temporarily impose a 40 mph speed limit on the length of the A494 that extends from a point 79 metres south-east of its junction with the unclassified road leading to the dwellings known as Bryn-du and Maerdy, north of Gwyddelwern to a point 217 metres north of that junction.

The temporary restriction is expected to come into force at 00:01 hours on 16 October 2020 and to remain in force for a maximum duration of 18 months.

J SADDLER, Transport, Welsh Government

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices