Search for more Public Notices in your area
The Planning Inspectorate
Planning

Town and Country Planning Act 1990 (As Amended) The Developments of National Significance

Notice ID: MFN0580752

Notice effective from
2nd November 2020 to 2nd December 2020

The Planning Inspectorate Yr Arolyqiaeth Gynllunio

Town and Country Planning Act 1990 (As Amended) The Developments of National Significance

(Procedure) (Wales) Order 2016 The Developments of National Significance (Wales) Regulations 2016 The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Wales)

Regulations 2017 Wentlooge Farmers' Solar Scheme Limited submitted an application for a Development of National Significance (DNS) to the Welsh Ministers for:

Wentlooge Farmers' Solar Scheme Limited submitted an application for a Development of National Significance (DNS) to the Welsh Ministers for:

Erection of a Renewable Energy Hub comprising ground mounted solar panels, battery storage units (160 units) with a combined installed generating capacity of up to 12SMW, underground cabling, grid connection hub, associated infrastructure, landscaping and environmental enhancements for a temporary period of 40 years The site is located at Land on the Wentlooge Levels to the West of Hawse Lane

Members of the public can view the application documents at:

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/projects/Wales/

Wentlooge?renewable-energy-hub/ The documents available now include 'further information' to the environmental statement, requested by the Planning Inspectorate under Regulation 24 of The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Wales) Regulations 2017.

Interested persons may submit representations relating to the 'further information' to the environmental statement

to the Planning Inspectorate on behalf of the Welsh Ministers (details below) by 07/12/2020. All representations will be published to the DNS website as soon as the deadline has passed.

More information on the DNS process, including a guide for communities can be found at:

https://gov.wales/

developments-national-significance-dns-guidance Isabel Nethell Wales Operations Lead The Planning Inspectorate, Crown Buildings, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ 0303 444 5940

dns.wales@planninginspectorate.gov.uk

Date: 02/11/2020

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (Fel y'i Diwygiwyd) Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddoc&d Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016 Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol (Cymru) 2016 Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu

Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2017 Cyflwynodd Wentlooge Farmers' Solar Scheme Limited gais ar gyfer Datblygiad o Arwyddocad Cenedlaethol i Weinidogion Cymru i:

Cyflwynodd Wentlooge Farmers' Solar Scheme Limited gais ar gyfer Datblygiad o Arwyddocad Cenedlaethol i Weinidogion Cymru i:

Codi Hwb YnniAdnewyddadwy sy 'n cynnwys paneli solar wedi'u gosod ar y ddaear, unedau storio batris (160 o unedau) a chapasiti cynhyrchu gosodedig cyfunol o hyd at 125MW, ceblau tanddaear, hwb cysyUtu a'r grid, seilwaith cysylltiedig, tirweddu a gwelliannau amgylcheddol am gyfnod dros dro o 40 mlynedd Mae'r safle wedi'i leoli ar Dir ar Wastadeddau Gwynllwg i'r Gorllewin o Hawse Lane

Mae aelodau'r cyhoedd yn gallu gweld dogfennau'r cais ar-lein yn:

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/cy/projects/

Wales/Wentlooge?canolfan-ynni-adnewyddadwy/ Mae'r dogfennau sydd nawr ar gael yn cynnwys 'gwybodaeth bellach' i'r datganiad amgylcheddol, y gofynnwyd amdanynt gan yr Arolygiaeth Gynllunio o dan Reoliad 24 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2017.

Gall personau a buddiant gyflwyno sylwadau mewn perthynasa'r 'gwybodaeth bellach'i'rdatganiad amgylcheddol i'r Arolygiaeth Gynllunio ar ran Gweinidogion Cymru (mae'r manylion isod) erbyn 07/12/2020. Bydd yr holl sylwadau'n cael eu cyhoeddi ar wefan y Porth Gwaith Achos Apeliadau cyn gynted ag y bydd y dyddiad cau wedi mynd heibio.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y broses Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol, gan gynnwys canllawiau ar gyfer cymunedau, yn:

https://llyw.cymru/

datblygiadau-o-arwyddocad-cenedlaethol-dns-canllawiau Isabel Nethell Arweinydd Gweithrediadau Cymru Yr Arolygiaeth Gynllunio, Adeilad y Goron, Pare Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ 0303 444 5940

dm.wales@planninginspectorate.gov.uk

Dyddiad: 02/11/2020

Attachments

MFN0580752.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices