Search for more Public Notices in your area
The Planning Inspectorate
Planning

Town and Country Planning Act 1990 (As Amended) The Developments of National Significance

Notice ID: MFN0591294

Notice effective from
22nd December 2020 to 21st January 2021

The Planning Inspectorate Yr Arolyqiaeth Gynllunio

Town and Country Planning Act 1990 (As Amended) The Developments of National Significance

(Procedure) (Wales) Order 2016 The Developments of National Significance (Wales) Regulations 2016

Application by: Gwent Fanners Community Solar Scheme Ltd

Application site: Land on the Wentlooge Levels to the West of Hawse Lane, Wentlooge, Newport

Notice is hereby given that an Inspector appointed by the Welsh Ministers, H W Jones BA BTP MRTPI will hold Hearing sessions at:

Virtually via Microsoft Teams. Detailed Instructions will be provided to invited participants in due course, on 19,20 & 21 January 2021 The purpose of the Hearings is for the Inspector to hear evidence relating to the character and appearance of the area, ecology, flooding, highways and transportation, and conditions.

The purpose of the Hearings is for the Inspector to hear evidence relating to the character and appearance of the area, ecology, flooding, highways and transportation, and conditions.

Please note that although the events are open to members of the public to observe, only those specifically invited by the Inspector are entitled to participate. Anyone wishing to observe should lodge a request with the Planning Inspectorate by 11 January 2021 using the postal or email address at the bottom of this notice.

Members of the public can view the application documents

online at:

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/projects/Wales/Wentlooge?renewable-energy-hub/

More information and guidance on the DNS process can be

found at:

https://gov.wales/developments-natioml-significance-dns-guidance

Isabel Nethell Head of Service The Planning Inspectorate, Crown Building, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ 0303 444 5940

dns.wales@planninginspectorate.gov.uk

Date: 22/12/2020

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i diwygiwyd) Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016 Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol (Cymru) 2016 Cais gan: Gwent Farmers Community Solar Scheme Ltd

Cais gan: Gwent Farmers Community Solar Scheme Ltd

Safle'r cais: Land on the Wentlooge Levels to the West of Hawse Lane, Wentlooge, Newport

Rhoddir rhybudd trwy hyn y bydd Arolygydd a benodir gan Weinidogion Cymru, H W Jones BA BTP MRTPI yn cynnal gwrandawiadau yn: Ar-lein gan ddefnyddio Timau Microsoft. Rhoddir Cyfarwyddiadau Manwl i gyfranogwyr gwahoddedig maes o law. ar 19,20 a 21 Ionawr 2021 Diben y Gwrandawiad yw i'r Arolygydd glywed tystiolaeth yn ymwneud a chymeriad ac ymddangosiad yr ardal, ecoleg, llifogydd, priffyrdd a chludiant, a 'r amodau. Sylwch, er bod y digwyddiad yn agored i'r cyhoedd ei weld, dim ond y rhai a wahoddir yn benodol gan yr Arolygydd sydd a hawl i gymryd rhan. Dylai unrhyw un sydd am wylio gyflwyno cais i'r Arogygiaeth Gynllunio erbyn 11 Ionawr 2021, gan ddefnyddio'r cyfeiriad post neu ebost ar waelod y rhybudd yma.

Ar-lein gan ddefnyddio Timau Microsoft. Rhoddir Cyfarwyddiadau Manwl i gyfranogwyr gwahoddedig maes o law. ar 19,20 a 21 Ionawr 2021

Gall aelodau'r cyhoedd weld dogfennau'r cais ar-lein yn:

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/cy/projects/wales/wentlooge-canolfan-ynni-adnewyddadwy/

Mae mwy o wybodaeth ac arweiniad ar y broses DAC ar

gael yn:

https://llyw.cymru/datblygiadau-o-arwyddocad-cenedlaethol-dns-canllawiau

Isabel Nethell Pennaeth Gwasanaeth Yr Arolygiaeth Gynllunio, Adeiladau'r Goron, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ Rhif ffon: 0303 444 5940 E-bost:

dns.wales@planninginspectorate.gov.uk

Dyddiad: 22/12/2020

Attachments

MFN0591294.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices