Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
General

Full Abstraction

Notice ID: WAR1978363

Notice effective from
21st January 2021 to 20th February 2021

Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales
Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales
Tynnu Dwr yn Llawn / Tynnu a Chronni Dwr
Deddf Adnoddau DWr 1991 (fel y'l dlwyglwyd gan Ddeddf Dtfr 2003)
Hysbysir trwy hyn, yn unol ag Adran 37 Deddf Adnoddau Dwr 1991 a Rheoliad 6 Rheoliadau Adnoddau Dwr (Tynnu a Chronni Dwr) 2006 i gais gael ei wneud i Cyfoeth Naturiol Cymru gan Elliott (Agriculture) Limited am drwydded lawn i dynnu dwr o 'Kinnerton Sandstone Formation aquifer' yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SJ 37452 47358 yn Black Rock Farm Poultry Unit, Cross Lanes, Wrexham. Y cynnig yw tynnu dwr yn 61 y cyfraddau a'r cyfnodau canlynol i'w defnyddio mewn pwmp gwres ffynhonnell daear: 30 metr ciwbig yr awr, 540 metr ciwbig y dydd a 103,109 metr ciwbig y flwyddyn, drwy'r flwyddyn.
Gallwch weld y dogfennau cais yn mad ac am ddim, o'n cofrestr gyhoeddus ar-lein yn https:/' publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r manylion cais isod neu gallwch ofyn am gopi o'r wybodaeth gennym ni. Gall hyn gymryd amser i'w brosesu a gellid codi tal am hynny.
Os ydych am ofyn am gopi neu dymunwch wneud sylwadau ynghylch y cais, rhaid ichi wneud hynny yn ysgrifenedig, gan ddyfynnu enw'r ymgeisydd a'r Cyfeirnod PAN-012047 wrth Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP neu drwy e-bost i

permittingconsultations@naturalresourceswales.gov

. uk erbyn 18/02/2021 fan bellaf.
Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, gweler adran ymgynghoriadau ein gwefan httpi/^natura I resources. wales/?lang=cy neu ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid 0300 0653000 (Dydd Llun-Gwener, 9-5).
Full Abstraction
Water Resources Act 1991 (as amended by the Water Act 2003)
Notice is hereby given, in accordance with Section 37 of the Water Resources Act 1991 and Regulation 6 of the Water Resources (Abstraction and Impounding) Regulations 2006 that an application has been made to Natural Resources Wales by Elliott (Agriculture) Limited for a full licence to abstract water from the Kinnerton Sandstone Formation aquifer at National Grid Reference SJ 37452 47358 at Black Rock Farm Poultry Unit, Cross Lanes, Wrexham. The proposal is to abstract water at the following rates and periods for use in a ground source heat pump: 30 cubic metres an hour, 540 cubic metres a day and 103,109 cubic metres a year, all year.
You can see the application documents free of charge, from our on-line public register at

https://

publicregister.naturalresources.wales/. You can search for the documents using the application details below or you can request a copy of the information from us. This may take time to process and there could be a charge.
If you wish to request a copy of the application or comment on it, you must do so in writing, quoting the name of the applicant and Reference Number PAN-012047 to Natural Resources Wales, Permitting Service, Cambria House, 29 Newport Road, Cardiff, CF24 OTP or by email to permittingconsultations@

naturalresourceswales.gov.uk

by no later than 18/02/2021.
For further information please see the consultations section of our website http ^natural resources. wales/?lang=en or call our Customer Care Centre 0300 0653000 (Mon-Fri, 9am-5pm).

Attachments

WAR1978363.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices