Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL PERMITTED DEVELOPMENT) ORDER 1995

Notice ID: NEW1977612

Notice effective from
21st January 2021 to 20th February 2021

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL PERMITTED DEVELOPMENT) ORDER 1995

DIRECTION MADE UNDER ARTICLE 4(2)

WHEREAS the Vale of Glamorgan Council being the appropriate local planning authority within the meaning of article 4(6) of the Town and Country Planning (General Permitted Development) Order 1995 ("GDPO"), are satisfied that it is expedient that development of the description set out in Schedule 1 below should not be carried out on the property known as Greenfield, East Street, Llantwit Major, CF61 1XY and shown edged red on the attached plan ("the Land'), unless planning permission is granted on an application made under Part III of the Town and Country Planning Act 1990 as amended.

NOW THEREFORE the said Council in pursuance of the power conferred on them by article 4(2) of the GDPO hereby direct that the permission granted by Article 3 of the said Order shall not apply to development of the description(s) set out in Schedule 1 on the Land.

THIS DIRECTION is made under Article 4(2) of the GDPO and, in accordance with Article 6(7), shall remain in force until 19 July 2021 (being 6 months from the date of this Direction) and shall expire then unless it has been confirmed by the Council.

Objections to this Direction together with the grounds on which they are made must be sent in writing to Peter Thomas, Senior Planner (Conservation and Design), Vale of Glamorgan Council, Docks Office, Subway Road, Barry, CF63 4RT or submitted by e-mail to planning®

valeofglamorgan.gov.uk

by 19 February 2021. A copy of the plan can be inspected on the Vale of Glamorgan Website at

https://www

.

valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/legal_

notices/Legal-Notices.aspx

SCHEDULE 1

1. Schedule 2 - Part 2 - Class AThe erection, construction, maintenance, improvement or alteration of a gate, wall, fence or other means of enclosure that fronts on to a relevant location being development comprised within Class A of Part 2 of Schedule 2 of the Town and Country Planning (General Permitted Development) Order 1995 and not being development comprised within any other Class;

2. Schedule 2 - Part 31 - Class BAny building operation consisting of the demolition of the whole or any part of the whole of any gate, fence, wall or other means of enclosure being development comprised within Class B of Part 31 of Schedule 2 of the Town and Country Planning (General Permitted Development) Order 1995 not being development comprised within any other Class.

Made under the Common Seal of Vale of Glamorgan Council on 20 January 2021

CYNGOR BRO MORGANNWG

CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (CYFFREDINOL A GANIATEIR) 1995

CYFARWYDDYD DAN ERTHYGL 4(2)

MAE Cyngor Bro Morgannwg fel yr awdurdod cynllunio lleol priodol o fewn ystyr erthygl 4(6) Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 ("y Gorchymyn"), yn fodlon ei bod yn hwylus na ddylid datblygu'r eiddo a elwir Greenfield, East Street, Llanilltud Fawr, CF61 1XY ac y dangosir ei fod yn goch ar y cynllun amgaeedig ("y Tir") yn 61 y disgrifiad a nodir yn Atodlen 1 isod, oni roddir caniatad cynllunio ar gais a wneir o dan Ran III Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 fel y'i diwygiwyd.

NAWR FELLY, mae'r Cyngor yn unol a'r pwerau a roddwyd iddo dan Erthygl 4(2) y Gorchymyn drwy hyn yn gorchymyn na fydd y caniatad a roddwyd dan Erthygl 3 y Gorchymyn yn berthnasol i ddatblygiad ar y Tir sy'n unol a'r disgrifiad a nodir yn yr Atodlen isod.

GWNEIR CYFARWYDDYD HWN o dan Erthygl 4(2) y Gorchymyn ac, yn unol ag Erthygl 6(7), bydd yn parhau mewn grym tan 19 Gorffennaf 2021 (sef 6 mis wedi dyddiad y Cyfarwyddyd hwn) a bydd yn dod i ben bryd hynny oni bai y caiff ei gadarnhau gan y Cyngor.

Rhaid anfon gwrthwynebiadau i'r Cyfarwyddyd hwn ynghyd a sail y gwrthwynebiadau yn ysgrifenedig at Peter Thomas, Uwch Gynllunydd (Cadwraeth a Dylunio), Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfa'r Dociau, Subway Road, Y Barri, CF63 4RT neu drwy e-bost at

planning@valeofglamorgan.gov

. uk erbyn 19 Chwefror 2021. Gellir gweld copi o'r cynllun ar wefan Bro Morgannwg yn

https://www

.

valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/legal_

notices/Legal-Notices.aspx

ATODLEN 1

1. Atodlen 2 - Rhan 2 - Dosbarth ACodi, adeiladu, cynnal a chadw, gwella neu newid giat, wal, ffens neu ddulliau eraill o amgau sy'n wynebu lleoliad perthnasol sy'n ddatblygiad yn Nosbarth A Rhan 2 Atodlen 2 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 ac nad yw'n ddatblygiad mewn unrhyw Ddosbarth arall;

2. Atodlen 2 - Rhan 31 - Dosbarth BUnrhyw waith adeiladu sy'n cynnwys dymchwel y cyfan neu ran o unrhyw glwyd, ffens, wal neu fodd arall o amgau datblygiad sydd yn Nosbarth B Rhan 31 Atodlen 2 Gorchymyn Cynllunio Tir a Gwlad (Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir) 1995 ac nad yw'n ddatblygiad mewn unrhyw Ddosbarth arall.

Gwnaed o dan Sel Gyffredin Cyngor Bro Morgannwg ar 20 lonawr 2021

Attachments

NEW1977612.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices