Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 THE STOPPING UP OF HIGHWAYS (QUEENSWAY, NEWPORT) ORDER 202

Notice ID: NEW1986294

Notice effective from
1st February 2021 to 3rd March 2021

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru

STATUTORY NOTICE

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales

Llywodraeth Cymru Welsh Government

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 GORCHYMYN CAU PRIFFYRDD (QUEENSWAY, CASNEWYDD) 202-

MAE GWEINIDOGION CYMRU yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 247 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ("Deddf 1990") i awdurdodi cau'r darn o briffordd a ddisgrifir yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn. Nid awdurdodir cau'r briffordd ond er mwyn gwneud y datblygiad yn unol 3 chaniatSd cynllunio a roddwyd o dan Ran 3 o Ddeddf 1990 gan Gyngor Dinas Casnewydd ar 6 Gorffennaf 2016 o dan y cyfeirnod 16/0359, ac a ddisgrifir yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn.

Bydd Gorchymyn Cau Priffyrdd (Queensway, Casnewydd) 202- ("y Gorchymyn"), os caiff ei wneud, yn peidio 3 chael effaith os daw'r caniat3d cynllunio mewn cysylltiad 3'r datblygiad i ben neu os caiff ei ddirymu. Yn ystod yr 28 o ddiwrnodau o 1 Chwefror 2021 ymlaen, gellir edrych ar gopi'au o'r Gorchymyn drafft a'r plan a adneuwyd yn rhad ac am ddim yng Ngorsaf Wybodaeth Casnewydd, Hen Adeilad yr Orsaf, Queensway, Casnewydd, NP20 4AX yn ystod oriau swyddfa arferol neu gellir eu cael yn rhad ac am ddim o'r cyfeiriad isod gan ddyfynnu'r cyfeirnod qA1445292.

Rhaid anfon unrhyw wrthwynebiadau yn ysgrifenedig, gan nodi ar ba sail y'u gwneir, i: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ neu drwy e-bost i Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru erbyn 1 Mawrth 2021.

Os ydych yn dymuno gwrthwynebu, cefnogi neu gyflwyno sylwadau, efallai y bydd angen i Lywodraeth

Cymru ymgynghori 3 phersonau a sefydliadau y tu allan i Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses

ymgynghori, bydd yr wybodaeth yr ydych wedi ei rhoi a'ch data personol yn cael eu trosglwyddo i'r

ceisydd/datblygwr ac, os oes angen, i'r awdurdod priffyrdd lleol i'w galluogi hwy i ymateb i chi. Fodd

bynnag, ni fydd Llywodraeth Cymru yn datgelu eich manylion personol ond pan fo hynny'n

angenrheidiol er mwyn ymdrin 3'r materion a godwyd. Pan na fo gwrthwynebiadau yn gallu cael eu

datrys a phan fo'r Gorchymyn yn dod yn destun Ymchwiliad Cyhoeddus ("YC"), caiff pob gohebiaeth ei

chopTo i Arolygydd yr Ymchwiliad ac fe'i cedwir yn y Llyfrgell YC He y bydd ar gael i'r cyhoedd.

Os nad ydych yn dymuno i ddata personol gael ei anfon ymlaen at drydydd parti, dylech nodi pam pan

fyddwch yn cyflwyno eich gohebiaeth a bydd Gweinidogion Cymru yn copi'o'r sylwadau i'r trydydd parti

priodol gyda'r enw a'r cyfeiriad wedi eu dileu. Os bydd YC yn cael ei gynnal, bydd yr Arolygydd yn

gweld y sylwadau ond efallai y bydd yn rhoi llai o sylw iddynt o ganlyniad i hyn.

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar

https://l

lyw.cym ru/gorch myn ion-ca u

J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

ATODLEN 1

(Bras amcan yw pob mesuriad) Y darn o briffordd sydd i'w gau

Y darn afreolaidd ei sidp o briffordd ar y B4591 Queensway, sydd wedi ei leoli tua 25 o fetrau i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd 3 Cambrian Road, Casnewydd, sy'n 8 metr yn y man hiraf ac yn 7 metr yn y man lletaf ac a ddangosir 3 llinellau sebra ar y plan a adneuwyd.

ATODLEN 2

Y datblygiad

Dymchwel a chodi un adeilad swyddfa ac addysg chwe llawr gan gynnwys uned fasnachol gysylltiedig, ciosg, gwaith tirlunio a gwaith cysylltiedig (gan gynnwys grisiau newydd).

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 THE STOPPING UP OF HIGHWAYS (QUEENSWAY, NEWPORT) ORDER 202-

THE WELSH MINISTERS propose to make an Order under section 247 of the Town and Country Planning Act 1990 ("the 1990 Act") to authorise the stopping up of the length of highway described in Schedule 1 to this Notice. The stopping up will be authorised only in order to enable the development to be carried out in accordance with planning permission granted under Part 3 of the 1990 Act by Newport City Council on 6 July 2016 with reference number 16/0359 and described in Schedule 2 to this Notice. The Stopping Up of Highways (Queensway, Newport) Order 202- ("the Order"), if made, will cease to have effect if planning permission in respect of the development expires or is revoked. During 28 days from 1 February 2021 copies of the draft Order and the deposited plan may be inspected free of charge during normal office hours at Newport Information Station, Old Station Building, Queensway, Newport, NP20 4AX or may be obtained free of charge from the address below quoting reference qA1445292.

Objections, specifying the grounds on which they are made, must be sent in writing to Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ or by email to TransportOrdersBranch@gov. wales by 1 March 2021.

If you wish to object, support or make representations, the Welsh Government may need to consult with persons and organisations outside the Welsh Government. As part of the consultation process, the information you have provided and your personal data will be passed to the applicant/developer and, if necessary, to the local highway authority to enable them to respond to you. We will, however, only disclose your personal details where it is necessary to do so to address the issues raised. Where objections cannot be resolved and the Order becomes subject to a Public Inquiry ("PI"), all correspondence is copied to the Inspector of the PI and is available in the PI library when it becomes publicly available.

If you do not wish personal data to be forwarded to third parties, you should state why when

submitting your correspondence and the Welsh Ministers will copy the representations to the

appropriate third parties with the name and address removed and if there is to be a PI, the

representations will be seen by the Inspector who may give them less weight as a result.

A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov.wales/stopping-ordersJ SADDLER, Transport, Welsh Government

SCHEDULE 1

(All measurements are approximate) Length of highway to be stopped up

The irregular shaped length of highway on the B4591 Queensway, located approximately 25 metres north west of the junction with Cambrian Road, Newport, with a maximum length of 8 metres and a maximum width of 7 metres shown by zebra hatching on the deposited plan.

SCHEDULE 2

The development

The demolition and erection of a single six storey office and education building with associated commercial unit, kiosk, landscaping and associated works (including new stairs).

Attachments

NEW1986294.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices