Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: NEW1996075

Notice effective from
10th February 2021 to 12th March 2021

HYSBYSIAD STATUDOL
I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru
STATUTORY NOTICE
For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales
Llywodraeth Cymru Welsh Government
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
GORCHYMYN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 24 (COLDRA) I GYFFORDD 28 (PARC TREDEGAR), CASNEWYDD) (CYFYNGIADAU CYFLYMDER DROS DRO) 2021
MAE GWEINIDOGION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn er mwyn gwneud gwaith ac oherwydd y tebygolrwydd o berygl i'r cyhoedd ar draffordd yr M4, neu gerllaw iddi, rhwng Cyffordd 24 (Coldra) a Chyffordd 28 (Pare Tredegar), Casnewydd.
Effaith y Gorchymyn yw gosod terfyn cyflymder dros dro o 20 mya, 30 mya neu 40 mya ar y darnau o draffordd yr M4 a ddisgrtfir yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn.
Disgwylir i'r Gorchymyn ddod i rym am 00:01 o'r gloch ar 11 Chwefror 2021 a disgwylir i'r cyfyngiadau dros dro fod yn weithredol, fel y bo angen, am gyfnod o 18 mis ary mwyaf.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Uywodraeth Cymru ar httpsy/llyw.cymru/gorchmynion-cau
J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru
ATODLEN
Y darn o brif gerbytffordd tua'r gorllewin y draffordd sy'n ymestyn o bwynt 675 o fetrau i'r gorllewin o drosbont Trefesgob i Lanfarthin (man i'r dwyrain o Gyffordd 24 (Coldra)) hyd at bwynt 80 o fetrau i'r gorllewin o danbont Forge Road (with Gyffordd 28 (Pare Tredegar)).

Y darn o brif gerbytffordd tua'r dwyrain y draffordd sy'n ymestyn o bwynt 64 o fetrau i'r dwyrain o'i chyffordd 3'r ffordd ymadael tua'r dwyrain with Gyffordd 28 (Pare Tredegar) hyd at bwynt 229 o fetrau i'r dwyrain o'i chyffordd 3'r ffordd ymuno tua'r dwyrain with Gyffordd 24 (Coldra).

'i
i
Y darn o'r ffordd ymadael tua'r dwyrain with Gyffordd 24 (Coldra) sy'n ymestyn o'i chyffordd 3 phrif gerbytffordd tua'r dwyrain yr M4 hyd at bwynt 123 o fetrau i'r gorllewin o'i chyffordd 3 cherbytffordd gylchredol yr A48/A449 Cyfnewidfa Coldra.

Y darn o'r ffordd ymadael tua'r gorllewin with Gyffordd 24 (Coldra) sy'n ymestyn o'i chyffordd 3 phrif gerbytffordd tua'r gorllewin yr M4 hyd at bwynt 114 o fetrau i'r dwyrain o'i chyffordd 3 cherbytffordd gylchredol yr A48/A449 Cyfnewidfa Coldra.

114
Y darn o'r ffordd ymuno tua'r gorllewin wrth Gyffordd 24 (Coldra) sy'n ymestyn o bwynt 6 metr i'r gorllewin o'i chyffordd 3 cherbytffordd gylchredol yr A48/A449 Cyfnewidfa Coldra hyd at ei chyffordd 3 phrif gerbytffordd tua'r gorllewin yr M4.

Y darnau o'r ffyrdd ymadael tua'r gorllewin a'r ffyrdd ymuno tua'r dwyrain wrth Gyffordd 25 (Caerllion).

Y darnau o ffyrdd cyswllt ymadael tua'r gorllewin ac ymuno tua'r dwyrain wrth Gyffordd 25A (Grove Park).

Y darnau o'r ffyrdd ymuno a'r ffyrdd ymadael tua'r dwyrain a thua'r gorllewin wrth Gyffordd 26 (Malpas) a Chyffordd 27 (High Cross).

Y darn o'r ffordd ymadael tua'r gorllewin wrth Gyffordd 28 (Pare Tredegar) sy'n ymestyn o'i chyffordd 3 phrif gerbytffordd tua'r gorllewin yr M4 hyd at bwynt 270 o fetrau i'r gogledd o'i chyffordd 3 cherbytffordd gylchredol Cyfnewidfa Pare Tredegar.

Y darn o'r ffordd ymuno tua'r dwyrain wrth Gyffordd 28 (Pare Tredegar) sy'n ymestyn o bwynt 45 o fetrau i'r gogledd o'i chyffordd 3 chylchfan yr A48/A467 hyd at ei chyffordd 3 phrif gerbytffordd tua'r dwyrain yr M4.

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990
THE M4 MOTORWAY (JUNCTION 24 (COLDRA) TO JUNCTION 28 (TREDEGAR PARK), NEWPORT) (TEMPORARY SPEED RESTRICTIONS) ORDER 2021
THE WELSH MINISTERS have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary to undertake works and because of the likelihood of danger to the public on or near the M4 motorway between Junction 24 (Coldra) and Junction 28 (Tredegar Park), Newport.

The effect of the Order is to impose a temporary 20 mph, 30 mph or 40 mph speed limit on the lengths of the M4 motorway described in the Schedule to this Notice.
The Order is expected to come into force at 00:01 hours on 11 February 2021 and the temporary restrictions are expected to operate, as required, for a maximum period of 18 months.

A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov.wales/

road-orders
J SADDLER, Transport, Welsh Government
SCHEDULE
The length of the main westbound carriageway of the motorway that extends from a point 675 metres west of the Bishton to Llanmartin over-bridge (east of Junction 24 (Coldra)) to a point 80 metres west of Forge Road under-bridge (at Junction 28 (Tredegar Park)).
The length of the main eastbound carriageway of the motorway that extends from a point 64 metres east of its junction with the eastbound exit slip road at Junction 28 (Tredegar Park) to a point 229 metres east of its junction with the eastbound entry slip road at Junction 24 (Coldra).
The length of the eastbound exit slip road at Junction 24 (Coldra) that extends from its junction with the main M4 eastbound carriageway to a point 123 metres west of its junction with the circulatory carriageway of the A48/A449 Coldra Interchange.
The length of the westbound exit slip road at Junction 24 (Coldra) that extends from its junction with the main M4 westbound carriageway to a point 114 metres east of its junction with the circulatory carriageway of the A48/A449 Coldra Interchange.
The length of the westbound entry slip road at Junction 24 (Coldra) that extends from a point 6 metres west of its junction with the circulatory carriageway of the A48/A449 Coldra Interchange to its junction with the main M4 westbound carriageway.
The lengths of the westbound exit and eastbound entry slip roads at Junction 25 (Caerleon).
The lengths of the westbound exit and eastbound entry link roads at Junction 25A (Grove Park).
The lengths of the eastbound and westbound exit and entry slip roads at Junction 26 (Malpas) and Junction 27 (High Cross).
The length of the westbound exit slip road at Junction 28 (Tredegar Park) that extends from its junction with the main M4 westbound carriageway to a point 270 metres north of its junction with the circulatory carriageway of Tredegar Park Interchange.
The length of the eastbound entry slip road at Junction 28 (Tredegar Park) that extends from a point 45 metres north of its junction with the A48/A467 roundabout to its junction with the main M4 eastbound carriageway.

Attachments

NEW1996075.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices