Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 1) ORDER 2021

Notice ID: NEW1997351

Notice effective from
11th February 2021 to 13th March 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 1) ORDER 2021

1. Notice is given that the Vale of Glamorgan Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and the Traffic Management Act 2004 and of all other enabling powers proposes to make an Order to install and remove parking restrictions specified in the Schedule below.2. Full details of the proposals, to include a copy of the proposed Order, and Plan No T/20/87/WS may be inspected on the Council's website at

www.valeofglamorgan.gov.uk

and any objections you may have to this proposal must be submitted to the Director of Environment & Housing (Ref.lF932) in writing or by email to

C1V@valeofglamorgan.gov.uk

by 5th March 2021 and must contain the grounds upon which you object.

3. Persons objecting to the proposed Order are advised that in view of the Local Government (Access to Information) Act 1985 this Council is legally obliged to make any comments received in response to the proposed Order open to public inspection.The following Traffic Regulation Order is to be amended as follows:

Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places (Civil Enforcement) Order 2013

SCHEDULE Map Schedules AV52

Proposed Revocation of Prohibition of Waiting

At Any Time

St Marys Avenue, Barry

On the south west side from a point 1.9 metres north west of the boundary line between property numbers 2 and 4 in a north westerly direction for a distance of 10 metres.

Proposed Revocation of Prohibition of Waiting Monday to Saturday 8am until 6pm 2 hours no return within 2 hours except Resident Permit Holders

St Marys Avenue, Barry

On the south west side from a point 7.1 metres north west of the north western building line of property number 2 in a north westerly direction for a distance of 4 metres.

Dated this 11th day of February 2021. Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, Alps Depot, Wenvoe CF5 6AA

CYNGOR BRO MORGANNWG GORCHYMYN (GWAHARDD A CHYFYNGU AR FANNAU AROS A LLWYTHO A PHARCIO) (GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD) (RHIF 1) 2021

1. Hysbysir drwy hyn bod Cyngor Bro Morgannwg, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a Deddf Rheoli Traffig 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill, yn cynnig gwneud Gorchymyn er mwyn gosod a thynnu'r cyfyngiadau parcio a nodir yn yr atodlen isod.2. Gellir gweld manylion llawn y cynigion, a fydd yn cynnwys copi o'r Gorchymyn arfaethedig, a Chynllun Rhif T/20/87/WS ar wefan y Cyngor yn

www.bromorgannwg.gov.uk

ac mae'n rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiadau sydd gennych i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai (Cyf.lF932) yn ysgrifenedig neu drwy e-bost i

C1V@valeofglamorgan.gov.uk

erbyn5 Mawrth 2021 ac mae'n rhaid cynnwys eich rhesymau dros wrthwynebu.

3. Rhoddir gwybod i unrhyw un sy'n gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig, yn unol a. Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, fod rhwymedigaeth gyfreithiol ar y Cyngor hwn i alluogi'r cyhoedd i archwilio unrhyw sylwadau a ddaw i law am y Gorchymyn arfaethedig.a.

Caiff y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig canlynol ei ddiwygio fel a ganlyn:

Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Pharcio (Gorfodi Sifil) 2013

ATODLEN Atodlenni Map AV52

Cynnig i Ddiddymu Gwahardd Aros ar Unrhyw Ad eg

St Marys Avenue, Y Barri

Ar ochr y de-orllewin, o bwynt 1.9 metr i'r gogledd-orllewin o'r ffin rhwng eiddo rhifau 2 a 4 tua'r gogledd-orllewin am 10 metr.

Cynnig i Ddiddymu'r Gwaharddiad Aros, dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 6pm, 2 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr ac eithrio Deiliaid Trwydded Preswylydd St Marys Avenue, Y Barri Ar ochr y de-orllewin, o bwynt 7.1 metr i'r gogledd-orllewin o linell adeiladu ogledd-orllewinol eiddo rhif 2 tua'r gogledd-orllewin am 4 metr.

Dyddiedig 11 Chwefror 2021. Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Depo'r Alpau, GwenfO CF5 6AA

Attachments

NEW1997351.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices