Search for more Public Notices in your area
Planning

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL SECTION 38 COMMONS ACT 2006 CYMYLAU AND OGMORE DOWN COMMON ST BRIDES MAJOR

Notice ID: NEW2005074

Notice effective from
18th February 2021 to 20th March 2021

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL SECTION 38 COMMONS ACT 2006 CYMYLAU AND OGMORE DOWN COMMON ST BRIDES MAJOR
NOTICE is hereby given that The Vale of Glam­organ Council has applied to the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs for consent under section 38 of the Commons Act 2006 to carry out restricted works on Cymylau and Ogmore Down Common, St Brides Major. The Planning Inspectorate will decide the appli­cation on behalf of the Secretary of State.
The proposed works are:
Implementation of an Automatic Number Plate Recognition - Rising Bollard System in order to manage access / egress to the Rivermouth Car Park. Increase the width of carriageway locally to facilitate new system and vehicle movements.
Trenching works required to duct and cable the electrical feed from Main Road down the access / egress road to Rivermouth Car Park to the proposed location for the installation of the rising bollard system.
Excavation of existing carriageway in order to facilitate the installation of the proposed new system.
The installation of 8 No. cycle stands, 4 No. adjacent to the Lifeguard Station and 4 No. adjacent to the toilet block. Excavation required to accommodate the foundations.
The area the works will cover is 94 square me­tres and 74 metres (length).
The works will be located on the access road to Rivermouth Car Park Ogmore By Sea and adjacent to the Lifeguard Station and toilet block.
A copy of the application form and accompany­ing documents can be inspected on the Vale of Glamorgan's Website given the current Covid-19 situation. A copy of the application form and accompanying documents may be obtained by E-Mailing

visible@valeofglamorgan.gov.uk

or calling 01446 700111 and ask for Craig Howell.
Any representations must be sent in writing to Planning Inspectorate Wales at Crown Buildings, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, or

Wales@pins.gsi.gov.uk

. and received no later than 19th March 2021
Letters sent to the Planning Inspectorate cannot be treated as confidential. They will be copied to the applicant and possibly to other interested parties. For information about how The Planning Inspectorate processes personal information please see the Common Land Privacy Policy at

https://www.gov.uk/government/publications/

common-land-guidance-sheet-13-privacy-policy.
Dated this 18th Day of February 2021 Head of Neighbourhood Services & Transport Vale of Glamorgan Council Alps Depot Quarry Road Wenvoe CF5 6AA
CYNGOR BRO MORGANNWG ADRAN 38 DEDDF TIROEDD COMIN 2006 CYMYLAU AC OGWR I LAWR COMIN SAINT-Y-BRID MAWR
HYSBYSIR drwy hyn fod Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi gwneud cais i'r Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig am ganiat&d dan adran 38 o Ddeddf Tiroedd Comin 2006 i wneud gwaith cyfyngedig ar Cymylau a Thir Comin Ogwr. Bydd yr Arolygi-aeth Gynllunio yn penderfynu ar y cais ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol.
Y gwaith arfaethedig yw:
Gweithredu Dull Adnabod Rhif Cofrestru Aw-tomatig - System Bolard Codi er mwyn rheoli mynediad / allanfa i Faes Parcio Rivermouth. Cynyddu lied y I6n gerbydau yn lleol er mwyn hwyluso system newydd a symudiadau cerbydau.
Gwaith ffos sydd ei angen i ddwythell a chebl y porthiant trydanol o Main Road i lawr y ffordd fynediad / allanfa i Faes Parcio Rivermouth i'r lleoliad arfaethedig ar gyfer gosod y system bolard codi.
Cloddio'r lOn gerbydau bresennol er mwyn hwyluso'r gwaith o osod y system newydd arfaethedig.
Gosod 8 o stondinau beiciau, 4 gerllaw'r Orsaf Achub Bywydau a 4 gerllaw'r bloc toiledau. Angen cloddio i ddarparu ar gyfer y sylfeini.
Yr arwynebedd y bydd y gwaith yn ei gwmpasu yw 94 metr sgwar a 74 metr (hyd).
Bydd y gwaith wedi'i leoli ar y ffordd fynediad i Faes Parcio Rivermouth Aberogwr a gerllaw'r Orsaf Achub Bywydau a'r bloc toiledau.
Gellir gweld copi o'r ffurflen gais a'r dogfennau cysylltiedig ar wefan Bro Morgannwg o ystyried sefyllfa bresennol Covid-19. Gellir cael copi o'r ffurflen gais a'r dogfennau cysylltiedig drwy E-bostio

Visible@valeofglamorgan.gov.uk

neu ffonio 01446 700111 a gofyn am Craig Howell.
Rhaid anfon unrhyw sylwadau yn ysgrifenedig at Yr Arolygiaeth Gynllunio, TTm Ty'r Cyffredin Planning Inspectorate Wales at Crown Buildings, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, or

Wales@pins.gsi.gov.uk

a'u derbyn erbyn mis 19th Mawrth 2021
Ni ellir trin llythyrau a anfonwyd at yr Arolygiaeth Gynllunio yn gyfrinachol. Byddant yn cael eu copi'o i'r ymgeisydd ac o bosibl i barffon eraill a diddordeb. I gael gwybodaeth am sut mae'r Arolygiaeth Gynllunio yn prosesu gwybodaeth bersonol, gweler y Polisi Preifatrwydd Tir Comin yn

https://www.gov.uk/government/publications/

common-land-guidance-sheet-13-privacy-policy.
Dyddiedig y Diwrnod hwn 18th o Chwefror 2021 Pennaeth y Gwasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth Cyngor Bro Morgannwg, Depo'r Alpau, Quarry Road. Gwenfo. CF5 6AA

Attachments

NEW2005074.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices