Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (ST BRIDES MAJOR) (20 MPH SPEED RESTRICTION AND REVOCATION) ORDER 2021

Notice ID: NEW2010226

Notice effective from
25th February 2021 to 27th March 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (ST BRIDES MAJOR) (20 MPH SPEED RESTRICTION AND REVOCATION) ORDER 2021
1. Notice is given that the Vale of Glamorgan Council in exercise of its powers under Sections 1, 2 & 84 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) and of all other enabling powers proposes to make an Order the general effect of which is as described In the Schedules below.

2. Full details of the proposals, to include a copy of the proposed Order, and Plan No: T/20/91/MS may be inspected on the Council's website at

www.valeofglamorgan

.

gov.uk

and any objections you may have to this proposal must be submitted to the Director of Environment & Housing (Ref. IF934) in writing or by email to C1V@

valeofglamorgan.gov.uk

by 19th March 2021 and must contain the grounds upon which you object.

3. Persons objecting to the proposed Order are advised that in view of the Local Government (Access to Information) Act 1985 this Council is legally obliged to make any comments received in response to the proposed order open to public Inspection.

SCHEDULE 1
Revocation of the following Traffic Regulation Order:
The Vale of Glamorgan Council (B4265 Ewenny Road (Part), St Brides Major) (Variable 20mph Speed Restriction) Order 2019.
SCHEDULE 2
No person shall cause or permit a vehicle to proceed at a speed greater than 20 miles per hour in the location specified in Schedule 3 below.
SCHEDULE 3
B4265 Wick Road
From its junction with the B4524 Southerndown Road, southwards, for a distance of approximately 852 metres, to be contiguous with the existing national speed restriction.
Unnamed lane to Blackball Road (via Court Newydd Farm)
From its junction with the B4265 Wick Road, in a north-westerly direction for a distance of approximately 100 metres.
B4265 Ewenny Road
From its junction with the B4524 Southerndown Road, northwards, for a distance of approximately 718 metres, to be contiguous with the existing 40 miles per hour speed restriction.
Penylan Road
Throughout its entire length.
B4524 Southerndown Road
From its junction with the B4265 Ewenny Road / Wick Road, in a generally easterly direction, for a distance of approximately 260 metres, to be contiguous with the existing 40 miles per hour speed restriction
Heol-y-Slough
From its junction with the B4524 Southerndown Road, in a north-westerly direction, for a distance of approximately 85 metres, to be contiguous with the existing national speed restriction.
Lon-yr-Eglwys, Heol Sant Bridget, Unnamed lane from the B4265 Ewenny Road to Bramerton House, Rear lane (The Fox public house) from the B4265 Ewenny Road to Y Gorlan
Throughout their entire lengths. Blackball Road
From its junction with the B4265 Ewenny Road in a generally easterly direction, for a distance of approximately 202 metres, to be contiguous with the existing national speed restriction.
Meadow Court, Pant Close, Unnamed lane from the B4265 Ewenny Road to Heol-y-Milwyr
Throughout their entire lengths
Dated this 25th day of February 2021 Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, The Alps, Wenvoe, CF5 6AA.
GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG (SAINT-Y-BRID) (CYFYNGIAD CYFLYMDER 20 MYA A DIRYMU) 2021
1. Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bra Morgannwg wrth arfer ei bwerau dan Adrannau 1, 2 a 84 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) a'r holl bwerau galluogi eraill, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd yn gorfodi'r hyn a ddisgrifir yn yr Atodlenni isod.

2. Gellir archwilio manylion llawn y cynigion, gan gynnwys y Gorchymyn arfaethedig a'r Cynllun Rhif: T/20/91/MS ar wefan y Cyngor yn

www.bromorgannwg.gov.uk

ac mae'n rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiadau a all fod gennych i'r cynnig hwn i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai (Cyf. IF934) yn ysgrifenedig neu drwy e-bost i C1V@

valeofglamorgan.gov.uk

erbyn 19 Mawrth 2021 ac mae'n rhaid cynnwys sail eich rhesymau dros wrthwynebu.

3. Rhoddir gwybod i unrhyw un sy'n gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig, yn unol a Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, bod rhwymedigaeth gyfreithiol ar y Cyngor hwn i alluogi'r cyhoedd i archwilio unrhyw sylwadau a ddaw i law am y Gorchymyn a gynigir.

ATODLEN 1
Dirymu'r Gorchymyn Rheoleiddio Traffig canlynol:
Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (B4265 Ewenny Road (Rhan), Saint-y-brid) (Cyfyngiad Cyflymder 20mya Amrywiol) 2019.
ATODLEN 2
Ni chaniateir i unrhyw berson achosi neu alluogi cerbyd i deithio'n gyflymach na 20 milltir yr awr yn y lleoliad a nodir yn Atodlen 3 isod.
ATODLEN 3
B4265 Wick Road
O'r gyffordd a B4524 Southerndown Road, tua'r de, am oddeutu 852 metr, wrth y cyfyngiad cyflymder cenedlaethol presennol.
a
LSn ddienw i Blackball Road (drwy Fferm Court Newydd)
O'r gyffordd a B4265 Wick Road tua'r gogledd am oddeutu 100 metr.
a
B4265 Ewenny Road
O'r gyffordd a B4524 Southerndown Road tua'r gogledd am oddeutu 718 metr, wrth y cyfyngiad cyflymder 40 milltir yr awr presennol.
a
Penylan Road
Ar ei hyd.
B4524 Southerndown Road
O'r gyffordd a B4265 Ewenny Road / Wick Road, tua'r dwyrain yn gyffredinol, am oddeutu 260 metr, wrth y cyfyngiad cyflymder 40 milltir yr awr presennol Heol-y-Slough
a
O'r gyffordd a B4265 Southerndown Road tua'r gogledd am oddeutu 85 metr, wrth y cyfyngiad cyflymder cenedlaethol presennol.
a
Lon-yr-Eglwys, Heol Sant Bridget, Ldn ddienw o B4265 Ewenny Road i Dy Bramerton
Ldn gefn (Tafarn The Fox) o B4265 Ewenny Road i'r Gorlan
Ar ei hyd.
Blackball Road
O'r gyffordd & B4265 Ewenny Road tua'r dwyrain yn gyffredinol am oddeutu 202 metr, wrth y cyfyngiad cyflymder cenedlaethol presennol.
Meadow Court, Pant Close, L6n ddienw o B4265 Ewenny Road i Heol-y-Milwyr
Ar ei hyd
Dyddiedig 25 Chwefror 2021. Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, GwenfO CF5 6AA

Attachments

NEW2010226.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices