Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE A40 TRUNK ROAD (DIXTON ROUNDABOUT TO THE WALES/ENGLAND BORDER, MONMOUTHSHIRE) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES) ORDER 202-

Notice ID: NEW2011047

Notice effective from
25th February 2021 to 27th March 2021

HYSBYSIAD STATUDOL STATUTORY NOTICE

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn. For a large print copy of this Notice

ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch contact 03000 255 454 or email

Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru Transportordersbranch@gov. wales

Llywodraeth Cymru Welsh Government
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A40 (CYLCHFAN DIXTON I FFIN CYMRU/LLOEGR, SIR FYNWY) (GWAHARDD CERBYDAU DROS DRO) 202-
Mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig am fod gwaith yn cael ei wneud ar gefnffordd yr A40, neu gerllaw iddi, yn Nhrefynwy yn Sir Fynwy.
Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gwahardd dros dro bob cerbyd rhag mynd ar y darnau o gefnffordd yr A40 a bennir yn Atodlen 1 ac Atodlen 2 i'r hysbysiad hwn. Disgrifir y llwybr arall yn Atodlen 3 i'r hysbysiad hwn.
Caniateir i breswylwyr fynd i fangreoedd lleol a dod ohonynt a chaiff unrhyw Iwythi annormal eu hebrwng drwy'r darn o'r ffordd sydd ar gau yn ystod cyfnodau'r gwaharddiad.
Bydd y gwaharddiad dros dro, y codir arwyddion priodol yn ei gylch, yn weithredol dros nos rhwng 21:00 o'r gloch ar 6 Mawrth 2021 a 04:00 o'r gloch ar 7 Mawrth 2021 a rhwng 21:00 o'r gloch ar 7 Mawrth 2021 a 04:00 o'r gloch ar 8 Mawrth 2021 neu hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol. Bydd yn ofynnol cau'r ffordd eto a bydd hynn/n weithredol dros nos rhwng 21:00 o'r gloch ar 3 Ebrill 2021 a 04:00 o'r gloch ar 4 Ebrill 2021 a bydd arwyddion rhybudd ymlaen Haw yn hysbysu'r cyhoedd.
Bydd y gilfan ar gau rhwng 04:00 o'r gloch ar 6 Mawrth 2021 a 04:00 o'r gloch ar 7 Mawrth 2021 a rhwng 21:00 o'r gloch ar 7 Mawrth 2021 a 04:00 o'r gloch ar 8 Mawrth 2021. Bydd yn ofynnol cau'r gilfan eto o 04:00 o'r gloch ar 3 Ebrill 2021 hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol.
Dim ond yn ystod yr amseroedd a'r dyddiadau a bennir uchod y disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig fod yn werthredol. Er hynny, bydd yn parhau'n ddilys am gyfnod o 6 mis ar y mwyaf rhag ofn y bydd angen ailamserlennu'r gwaith neu wneud gwaith canlyniadol neu waith arall. Bydd hysbysiad ymlaen Haw am unrhyw newidiadau i'r amseroedd a'r dyddiadau yn cael ei arddangos cyn gwneud unrhyw waith a ailamserlennir.
P HUISH, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru
ATODLEN 1 Gwahardd Cerbydau Dros Dro
1. Y darn o gerbytffordd tua'r dwyrain yr A40 sy'n ymestyn o drwyniad cerbytffordd gylchredol yr A40 wrth Gylchfan Dixton hyd at ffin Cymru/Lloegr.

ATODLEN 2
Cau'r Gilfan
2. Y darn o gilfan tua'r dwyrain yr A40 rhwng Cylchfan Dixton a ffin Cymru/Lloegr.

ATODLEN 3 Y Llwybr Arall
Y llwybr arall ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r dwyrain y mae cau'r gefnffordd wrth Gylchfan Dixton yn effeithio arno fydd mynd tua'r de-orllewin ar yr A466 Dixton Road, tua'r gogledd ar yr A466 yn Monk Street a thua'r de-ddwyrain ar yr A49 i gysylltu a'r A40 wrth Gylchfan Wilton.
THE A40 TRUNK ROAD (DIXTON ROUNDABOUT TO THE WALES/ENGLAND BORDER, MONMOUTHSHIRE) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES) ORDER 202-
The Welsh Ministers propose, in not less than 7 days from the date of this Notice, to make an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 which is necessary to undertake works on or near the A40 trunk road at Monmouth in the County of Monmouthshire.
The effect of the proposed Order will be to temporarily prohibit all vehicles from proceeding on lengths of the A40 trunk road specified in Schedule 1 and Schedule 2 to this notice. The alternative route is described in Schedule 3 to this notice.
Access and egress will be granted for residents to local premises and any abnormal loads will be escorted through the closure length during the prohibition periods.
The temporary prohibition, which will be signed accordingly, will operate overnight from 21:00 hours on 6 March 2021 until 04:00 hours on 7 March 2021 and from 21:00 hours on 7 March 2021 until 04:00 hours on 8 March 2021 or until the temporary traffic signs are permanently removed. A further closure will be required and operate overnight from 21:00 hours on 3 April 2021 until 04:00 hours on 4 April 2021 and will be notified to the public by advance warning signs.
The layby closure will operate from 04:00 hours on 6 March 2021 until 04:00 hours on 7 March 2021 and from 21:00 hours on 7 March 2021 until 04:00 hours on 8 March 2021. A further closure will be required from 04:00 hours on 3 April 2021 until the temporary traffic signs are permanently removed.
Although the proposed Order is only expected to operate during the times and dates specified above it will remain valid for a maximum period of 6 months as a contingency should the work need to be rescheduled or consequential or other work is required. Advance notice of any changes to times and dates will be displayed before any rescheduled work.
P HUISH, Transport, Welsh Government
SCHEDULE 1 Temporary Prohibition of Vehicles
1. The length of the A40 eastbound carriageway that extends from the nosing of the A40 circulatory carriageway at Dixton Roundabout to the Wales/England Border.

SCHEDULE 2
Closure of the Layby
2. The length of the A40 eastbound Layby between Dixton Roundabout and the Wales/England Border.

SCHEDULE 3 Alternative Route
The alternative route for eastbound traffic affected by the closure at Dixton Roundabout will be diverted south westbound on the A466 Dixton Road, northbound A466 on Monk Street and south eastbound A49 to connect with the A40 at Wilton Roundabout.

Attachments

NEW2011047.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices