Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PENMARK PUBLIC FOOTPATH No 21) RHOOSE (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2021

Notice ID: NEW2009775

Notice effective from
25th February 2021 to 27th March 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PENMARK PUBLIC FOOTPATH No 21) RHOOSE (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2021
The Vale of Glamorgan Council in exercise of its powers under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, and of all other enabling powers intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the general effect of which is as described in the schedules below: -
SCHEDULE 1
1. No person shall proceed on foot in the location specified in Schedule 2 below.
SCHEDULE 2
Location
Footpath (Public Rights of Way) known as Penmark Number 21 closed from Brendon View Close Rhoose to side of 13 Great Thomas Close Rhoose
Alt. Route During this closure there will be signed diversions via Readers Way
Reason To prevent danger to pedestrians
while resurfacing work is carried out.
Duration From 08.00am on Monday 8th March 2021 for a maximum period of six Months or until works are completed whichever is the earlier.
Dated this 25th day of February 2021 Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, The Alps, Wenvoe. CF5 6AA.
CYNGOR BRO MORGANNWG (LLWYBR CYHOEDDUS RHIF 21 PEN-MARC) RHWS (CAU DROS DRO) 2021
Mae Cyngor Bro Morgannwg, wrth arfer ei bwerau dan Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'r holl bwerau galluogi eraill yn cynnig, mewn dim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, wneud Gorchymyn a fydd yn gwneud yr hyn a ddisgrifir yn yr atodlenni isod:
ATODLEN 1
1. Ni chaiff unrhyw un gerdded yn y lleoliad a nodir yn Atodlen 2 isod.
ATODLEN 2
Lleoliad Llwybr cerdded (Hawliau Tramwy Cyhoeddus) a elwir yn Rhif 21 Pen-marc ar gau o Brendon View Close y Rhws i ochr 13 Great Thomas Close Y Rhws
Llwvbr Yn ystod y cyfnod cau hwn bydd gwyriadau gydag arwyddion drwy Readers Way
Rheswm Atal perygl i gerddwyr tra bo gwaith ail-wynebu'n digwydd.
Hyd O 08.00am ddydd Llun 8 Mawrth 2021 am gyfnod o chwe mis ar y mwyaf neu hyd nes y bydd y gwaith wedi'i gwblhau pa un bynnag yw'r cynharaf.
Dyddiedig 25 Chwefror 2020 Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, Gwenffi. CF5 6AA.

Attachments

NEW2009775.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices