Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PENMARK PUBLIC FOOTPATH No21) RHOOSE (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2021

Notice ID: NEW2016956

Notice effective from
4th March 2021 to 3rd April 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PENMARK PUBLIC FOOTPATH No21) RHOOSE (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2021
On the 4th Maech 2021 the Vale of Glamorgan Council in exercise of its powers under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 made an Order as described in the schedules below: The Order shall come into force on 8th March 2021 and will be known as "The Vale of Glamorgan Council (Penmark Public Footpath No 21) (Temporary Closure) Order 2021. If you wish to question the validity of the Order or any provisions contained therein on the grounds that they are not within the powers conferred by the above Act or on the grounds that any requirement of the same or that any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, you may within six weeks from the 4* March 2021 apply to the High Court for this purpose
SCHEDULE 1
No person shall proceed on foot in the locations specified in Schedule 2 below.
SCHEDULE 2 Location Footpath (Public Rights of Way)
known as Penmark Number 21
closed from Brendon View
Close Rhoose to side of
13 Great Thomas Close Rhoose Alt. Route During this closure there will
be signed diversions
via Readers Way Reason To prevent danger to pedestrians
while resurfacing work is carried out. Duration From 08.00am on Monday 8th March
2021 for a maximum period of six
Months or until works are completed
whichever is the earlier.
Dated this 4* day of March 2021 Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, The Alps Depot, Wenvoe. CF5 6AA.
GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG (LLWYBR CYHOEDDUS Y PEN-MARC Rhif 21) RHWS (CAU DROS DRO) 2021
Ar 4 Mawrth 2021, gwnaeth Cyngor Bro Morgannwg wrth arfer ei bwerau dan Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 Orchymyn fel a ddisgrifir yn yr atodlenni isod: Daw'r Gorchymyn i rym ar 4 Mawrth 2021 ac fe'i gelwir yn "Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Llwybr Cyhoeddus y Pen-Marc Rhifau 21) (Cau Dros Dro) 2021.
Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu'r darpariaethau ynddo ar y sail nad ydynt yn unol a'r pwerau a ddyfarnwyd gan y Ddeddf uchod neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, neu unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch, o fewn chwe wythnos o 4 Mawrth 2021, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn.
ATODLEN 1
Ni chaiff unrhyw un gerdded ar y lleoliadau a
nodir yn Atodlen 2 isod.
ATODLEN 2
Lleoliad Llwybr cerdded (Hawliau Tramwy Cyhoeddus) a elwir yn Rhif 21 Pen-marc ar gau o Brendon View Close y Rhws i ochr 13 Great Thomas Close Y Rhws
Llwvbr Yn ystod y cyfnod cau hwn bydd gwyriadau gydag arwyddion drwy Readers Way
Rheswm Atal perygl i gerddwyr tra bo gwaith ail-wynebu'n digwydd.
Hvd O 08.00am ddydd Llun 8 Mawrth 2021

am gyfnod o chwe mis ar y mwyaf neu hyd nes y bydd y gwaith wedi'i gwblhau pa un bynnag yw'r cynharaf.
yddiedig 4 Mawrth 2021 Cyfarwyddwr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Depo'r Alpau, Gwenfo. CF5 6AA.

Attachments

NEW2016956.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices