Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING

Notice ID: BOU2029287

Notice effective from
18th March 2021 to 17th April 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING

AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 1) ORDER 2021

1. On the 15* March 2021 The Vale of Glamorgan Council In exercise of Its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and the Traffic Management Act 2004 and all other enabling powers made an Order to install and remove the parking restrictions specified in the schedule below.2. The Order will come into operation on22nd March 2021 or on the dates that the signs and road markings are installed whichever is the later and be known as the "Vale of Glamorgan Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement) (Amendment) (No 1) Order 2021"

3. A copy of the Order and plans showing the affected area may be inspected on the Council's website at

www.valeofglamorgan.gov.uk

4. If you wish to question the validity of the Order or any provisions contained therein on the grounds that they are not within the powers conferred by the above Act or on the grounds that any requirement of the same or that any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, you may within six weeks from the 22nd March 2021 apply to the High Court for this purpose.The following Traffic Regulation Order is to be amended as follows:

Vale of Glamorgan Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement) Order 2013

SCHEDULE Map Schedules AV52

Proposed Revocation of Prohibition of Waiting At Any Time St Marys Avenue, Barry

On the south west side from a point 1.9 metres north west of the boundary line between property numbers 2 and 4 in a north westerly direction for a distance of 10 metres.

Proposed Revocation of Prohibition of Waiting Monday to Saturday 8am until 6pm 2 hours no return within 2 hours except Resident Permit Holders St Marys Avenue, Barry

On the south west side from a point 7.1 metres north west of the north western building line of property number 2 in a north westerly direction for a distance of 4 metres.

Dated this 18th day of March 2021. Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, Alps Depot, Wenvoe CF5 6AA

CYNGOR BRO MORGANNWG GORCHYMYN (GWAHARDD A CHYFYNGU AR FANNAU AROS

A LLWYTHO A PHARCIO) (GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD) (RHIF 1) 2021

1. Ar 15 Mawrth 2021 gwnaeth Cyngor Bro Morgannwg, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 a Deddf Rheoli Traffig 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill, Orchymyn i osod a diddymu'r cyfyngiadau parcio a nodir yn yr atodlen isod.2. Daw'r Gorchymyn i rym ar 22 Mawrth 2021 neu ar y dyddiadau y mae'r arwyddion a'r marciau ffordd yn cael eu rhoi yn eu lie, p'un bynnag sydd hwyraf ac fe'i gelwir yn "Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Gorfodi Sifil) (Diwygiad) (Rhif 1) 2021".3. Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r cynlluniau sy'n dangos yr ardal yr effeithir ami ar wefan y Cyngor yn

www.bromorgannwg.gov.uk

4. Os dymunwch herio dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaethau ynddo ar y sail nad yw'n unol a'r pwerau a ddyfarnwyd gan y Ddeddf uchod neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, neu unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch, o fewn chwe wythnos i 22 Mawrth 2021 , wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn.a

a

Caiff y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig canlynol ei ddiwygio fel a ganlyn:

Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Pharcio) (Gorfodi Sifil) 2013 ATODLEN Atodlenni Map AV52

Cynnig i Ddiddymu Gwahardd Aros ar Unrhyw Adeg St Marys Avenue, Y Barri

Ar ochr y de-orllewin, o bwynt 1.9 metr i'r gogledd-orllewin o'r ffin rhwng eiddo rhifau 2 a 4 tua'r gogledd-orllewin am 10 metr. Cynnig i Ddiddymu'r Gwaharddiad Aros, dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 6pm, 2 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr ac eithrio Deiliaid Trwydded Preswylydd St Marys Avenue, Y Barri Ar ochr y de-orllewin, o bwynt 7.1 metr i'r gogledd-orllewin o linell adeiladu ogledd-orllewinol eiddo rhif 2 tua'r gogledd-orllewin am 4 metr. Dyddiedig 18 Mawrth 2021. Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Depo'r Alpau, Gwenffi CF5 6AA

Attachments

BOU2029287.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices