Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 5) ORDER 2019

Notice ID: BOU2030762

Notice effective from
18th March 2021 to 17th April 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 5) ORDER 2019
1. On the 16th March 2021 The Vale of Glamorgan Council In exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and the Traffic Management Act 2004 and all other enabling powers made an Order to install and remove the parking restrictions specified in the schedules below.

2. The Order will come into operation on 22nd March 2021 or on the dates that the signs and road markings are removed or installed whichever is the later and be known as the "Vale of Glamorgan Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement) (Amendment) (No 5) Order 2019"

3. A copy of the Order and plans showing the affected area may be inspected on the Council's website at

www.valeofglamorgan.gov.uk4. If you wish to question the validity of the Order or any provisions contained therein on the grounds that they are not within the powers conferred by the above Act or on the grounds that any requirement of the same or that any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, you may within six weeks from the 22nd March 2021 apply to the High Court for this purpose.

The following Traffic Regulation Order is to be amended as follows:
Vale of Glamorgan Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement) Order 2013
SCHEDULE 1
Insert Into map schedules AX50 AY50
Proposed Prohibition of Waiting / Loading / Unloading at Any Time.
Hood Road, Barry (Goodsheds Section)
On the west side from its junction with Ffordd-Y-Mileniwm for a distance of approximately 160 metres in a northerly and then in a general south-westerly direction. On the south east side from a point 165 metres from its junction with Ffordd -Y-Mileniwm for a distance of approximately 25.5 metres in a south westerly direction.
On the southeast side from a point 235 metres from its junction with Ffordd-Y-Mileniwm for a distance of approximately 64 metres in a south­westerly direction.
On the southeast side from a point 311 metres from its junction with Ffordd-Y-Milenium for a distance of approximately 51.5 metres in a south westerly direction.
On the northwest side fronting the southern side of the health centre and contiguous with existing restrictions from a point 26.5 metres north-east of its junction with Island Road for a distance of approximately 23.5 metres in a north-easterly direction.
On the northwest side fronting the southern side of the health centre from a point 80 metres north-east of its junction with Island Road for a distance of approximately 118 metres in a generally north-easterly direction. On the northwest side fronting the southern side of the Pumphouse from a point 204 metres north-east of its junction with Island Road for a distance of approximately 49 metres in a generally north-easterly direction. On the west side, fronting the eastern side of the Pumphouse, from a point 86 metres from its junction with Ffordd-y-Mileniwm, for a distance of approximately 10 metres in a northerly direction. On the west side, fronting the eastern side of the Pumphouse, from a point 152.5 metres from its junction with Ffordd-y-Mileniwm, for a distance of approximately 25 metres in a northerly and westerly direction to its junction with the Pumphouse carpark.
On the east side from its junction with Ffordd-Y-Mileniwm for a distance of approximately 170.5 metres in a general northerly direction to its junction with the Premier Inn Hotel carpark. Hood Road, Barry (Northern Section) On the north east side from a point opposite the northern junction of the Pumphouse carpark for a distance of approximately 42 metres in a south-easterly direction to its junction with the Premier Inn carpark.
SCHEDULE 2
Insert into map schedules AX50 AY50
Proposed Limited Waiting Monday to Saturday Bam to 6pm 2 hours no return within 2 hours.
Hood Road, Barry

On the northwest side from a point 50 metres north-east of its junction with Island Road for a distance of approximately 30 metres in a north­easterly direction.
On the south east side from a point 205 metres from its junction with Fford-Y-Mileniwm for a distance of approximately 30 metres in a south­westerly direction.
On the western side, fronting the eastern side of the Pumphouse, from a point 96 metres north of its junction with Ffordd-y-Mileniwm, for a distance of approximately 56.5metres in a north easterly direction
Dated this 18th day of March 2021.
Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, Alps Depot, Wenvoe CF5 6AA

CYNGOR BRO MORGANNWG (GORCHYMYN GWAHARDD A CHYFYNGU AR FANNAU AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD) (RHIF 5) 2019

1. Ar 16 Mawrth 2021 gwnaeth Cyngor Bra Morgannwg, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 a Deddf Rheoli Traffig 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill, Orchymyn i osod a diddymu'r cyfyngiadau parcio a nodir yn yr atodlenni isod.

2. Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 22 Mawrth 2021 neu ar y dyddiadau y mae'r arwyddion a'r marciau ffordd yn cael eu gosod neu eu tynnu, p'un bynnag sydd hwyraf ac fe'i gelwir yn "Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Gorfodi Sifil) (Diwygiad) (Rhif 5) 2019"

3. Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a chynlluniau yn dangos yr ardal yr effeithir ami ar wefan y Cyngor yn

www.bromorgannwg.gov.uk4. Os ydych am herio dilysrwydd y Gorchymyn neu'r darpariaethau ynddo ar y sail nad ydynt yn unol a'r pwerau a ddyfarnwyd gan y Ddeddf uchod neu ar y sail nas cydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, neu unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch, o fewn chwe wythnos i 22 Mawrth 2021, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn.

Caiff y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig canlynol ei ddiwygio fel a ganlyn:
Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Gorfodi Sifil) 2013
ATODLEN 1
Insert into map schedules AX50 AY50
Cynnig Gwahardd Aros/Llwytho/Dadlwytho ar Unrhyw Adeg

Hood Road, Y Barri (Adran Goodsheds)
Ar ochr y gorllewin o'r gyffordda Ffordd y Mileniwm am 160 metr tua'r gogledd ac yna yn gyffredinol tua'r de-orllewin.
Ar ochr y de-ddwyrain, o bwynt 165 metr o'r gyffordd a Ffordd y Mileniwm am 25.5 metr tua'r de-orllewin.
Ar ochr y de-ddwyrain, o bwynt 235 metr o'r gyffordd a Ffordd y Mileniwm am 64 metr tua'r de-orllewin.
Ar ochr y de-ddwyrain, o bwynt 311 metr o'r gyffordd a Ffordd y Mileniwm am 51.5 metr tua'r de-orllewin.
Ar ochr y gogledd-orllewin o flaen ochr ddeheuol y ganolfan iechyd ac yn unol a'r cyfyngiadau presennol o bwynt sydd 26.5 metr tua'r gogledd-ddwyrain o'r gyffordd ag Island Road am ryw 23.5 metr tua'r gogledd-ddwyrain. Ar ochr y gogledd-orllewin o flaen ochr ddeheuol y ganolfan iechyd ac o bwynt sydd 80 metr tua'r gogledd-ddwyrain o'r gyffordd ag Island Road am 118 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain yn gyffredinol.
Ar ochr y gogledd-orllewin o flaen ochr ddeheuol y Pumphouse ac o bwynt sydd 204 metr tua'r gogledd-ddwyrain o'r gyffordd ag Island Road am 49 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain yn gyffredinol.
Ar ochr y gorllewin, o ochr ddwyreiniol y Pumphouse, o bwynt 86 metr o'r gyffordd a Ffordd y Mileniwm am ryw 10 metr tua'r gogledd. Ar ochr y gorllewin, o flaen ochr ddwyreiniol y Pumphouse, o bwynt 152.5 metr o'r gyffordd a Ffordd y Mileniwm am ryw 25 metr tua'r gogledd a'r gorllewin i'r gyffordd a maes parcio'r Pumphouse.
Ar ochr y dwyrain o'r gyffordd & Ffordd y Mileniwm am ryw 170.5 metr i gyfeiriad y gogledd yn gyffredinol i'r gyffordd a maes parcio gwesty'r Premier Inn.  Hood Road, Y Barri (Rhan Ogleddol)  O ochr y gogledd-ddwyrain o bwynt sydd gyferbyn a chyffordd ogleddol y Pumphouse am ryw 42 metr tua'r de-ddwyrain i'r gyffordd a maes parcio gwesty'r Premier Inn.
ATODLEN 2
Insert into map schedules AX50 AY50
Aros Cyfyngedig Arfaethedig o ddydd Llun
i ddydd Sadwrn 8am tan 6pm, dim dychwelyd o fewn dwy awr.
Hood Road, Y Barri

Ar ochr y gogledd-orllewin o bwynt 50 metr tua'r gogledd-ddwyrain o'r gyffordd ag Island Road am ryw 30 metr tua'r gogledd-ddwyrain. Ar ochr y de-ddwyrain o bwynt 205 metr o'r gyffordd a Ffordd y Mileniwm am ryw 30 metr tua'r de-orllewin.
Ar ochr y gorllewin, o flaen ochr ddwyreiniol y Pumphouse, o bwynt 96 metr o'r gyffordd a Ffordd y Mileniwm am ryw 56.5 metr tua'r gogledd-ddwyrain.
Dyddiedig 18 Mawrth 2021.
Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai
Cyngor Bro Morgannwg, Depo'r Alpau, Gwenfo CF5 6AA

Attachments

BOU2030762.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices