Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE WELSH MINSTERS (THE LONDON TO FISHGUARD TRUNK ROAD (A40) (PENBLEWIN TO REDSTONE CROSS IMPROVEMENT)) COMPULSORY PURCHASE ORDER 2021 COMPULSORY PURCHASE OF LAND AND NEW RIGHTS BETWEEN PENBLEWIN AND REDSTONE CROSS

Notice ID: HAV2037924

Notice effective from
24th March 2021 to 23rd April 2021

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru

STATUTORY NOTICE

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov.wales

Llywodraeth Cymru Welsh Government

GORCHYMYN PRYNU GORFODOL GWEINIDOGION CYMRU (CEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (YR A40) (GWELLIANT PENBLEWIN I REDSTONE CROSS)) 2021

PRYNU TIR A HAWLIAU NEWYDD YN ORFODOL RHWNG PENBLEWIN A REDSTONE CROSS

Mae Gweinidogion Cymru, ar 24 Mawrth 2021, wedi gwneud Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Llundain i Abergwaun (yr A40) (Gwelliant Penblewin i Redstone Cross)) 2021, o dan adrannau 239, 240, 246, 250 a 260 o Ddeddf Priffyrdd 1980 ac o dan adran 2 o Ddeddf Caffael Tir 1981, a pharagraff 1(1)(b), (3) a (4) o Ran 1 o Atodlen 2 iddi. Mae Gweinidogion Cymru ar fin gwneud y Gorchymyn hwn, ac os gwneir y Gorchymyn, bydd yn awdurdodi Gweinidogion Cymru i brynu'n orfodol y tir a'r hawliau newydd a ddisgrifir isod at ddiben?

(a) adeiladu cefnffordd newydd o gyffordd ddwyreiniol Cylchfan Penblewin yng Nghymuned Llanddewi Felffre yn Sir Benfro hyd at bwynt ar gefnffordd yr A40 ger yr eiddo o'r enw Jacob's Lodge yng Nghymuned Tref Arberth yn Sir Benfra, yn unol 3 Gorchymyn Cefnffordd Llundain i Abergwaun (yr A40) (Gwelliant Penblewin i Redstone Cross a Thynnu Statws Cefnffordd) 2021;(b) adeiladu a gwella priffyrdd a darparu mynedfeydd newydd i fangreoedd o gyffordd ddwyreiniol Cylchfan Penblewin hyd at bwynt ger yr eiddo o'r enw Jacob's Lodge yn y Cymunedau a enwyd, yn y Sir a enwyd, yn unol a" Gorchymyn Cefnffordd Llundain i Abergwaun (yr A40) (Gwelliant Penblewin i Redstone Cross) (Ffyrdd Ymyl) 2021;a"

(c) gwella'r gefnffordd, yn y Cymunedau a enwyd yn y Sir a enwyd;(d) gwneud gwaith ar gyrsiau dwr mewn cysylltiad ag adeiladu'r gefnffordd newydd ac adeiladu a gwella priffyrdd eraill a gwneud y gwaith arall a grybwyllir uchod;(e) darparu adeiladau a chyfleusterau i'w defnyddio mewn cysylltiad ag adeiladu, defnyddio a chynnal y gefnffordd;(f) eu defnyddio gan Weinidogion Cymru mewn cysylltiad 3'r gwaith gwella priffyrdd hwnnw a gwneud y gwaith arall a grybwyllir uchod;ac(g) lliniaru unrhyw effeithiau andwyol a fydd gan fodolaeth neu ddefnydd o unrhyw rai o'r priffyrdd y cynigir eu hadeiladu a'u gwella ar eu hamgylchoedd.Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r map cysylltiedig ar bob adeg resymol rhwng 24 Mawrth 2021 a 5 Mai 2021 yn y mannau a ganlyn;

? Gorsaf Betrol Gwasanaethau Preseli, Llanddewi Felffre, Arberth, SA67 7PD (yn ystod oriau busnes arferol y sefydliad hwn);? Neuadd y Frenhines, 44 Stryd Fawr, Arberth, SA67 7AS. Dim ond drwy apwyntiad y gellir gweld y dogfennau hyn a dylid gwneud trefniadau drwy Swyddog Cyswllt y Cyhoedd, Mr Martin Gallimore, gan ddefnyddio'r wybodaeth gyswllt ganlynol: rhif ffdn symudol 07923 887119 a chyfeiriad e-bost

a40enquiries@arup.com

Sylwer: Bydd mynediad i'r lleoliadau hyn yn ddarostyngedig i'r cyfyngiadau COVID-19 perthnasol fydd ar waith ar y pryd.

Daw'r Gorchymyn i rym ar y dyddiad y cyhoeddir yr Hysbysiad hwn gyntaf.

Os bydd unrhyw berson sydd wedi ei dramgwyddo gan y Gorchymyn Prynu Gorfodol am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn, neu ddilysrwydd unrhyw ddarpariaeth ynddo, ar y seiliau a ganlyn, sef:

a. nad oes pwer o dan Ddeddf Caffael Tir 1981 nac unrhyw ddeddfiad o'r fath i awdurdodi'r pryniant gorfodol a ganiatawyd drwyddo fel y nodwyd yn adran 1(1) o'r Ddeddf, neub. na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad perthnasol,caiff y person hwnnw wneud cais i'r Uchel Lys o fewn 6 wythnos ar 61 iddo ddod yn weithredol.

61

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar

https://llyw.cymru/a40-penblewin-i-groesffordd-maencoch

.

DISGRIFIAD O'R TIR A'R HAWLIAU NEWYDD

SYLWER: Dynodir y tir a'r hawliau a gynhwysir ym mhob eitem isod ar y map y cyfeirir ato yn y Gorchymyn drafft gan ddefnyddio'r rhif neu'r rhifau wrth ochr yr eitem honno isod.

YNG NGHYMUNED LLANDDEWI FELFFRE YN SIR BENFRO

Rhan o Gefnffordd yr A40 a Main ymyl ffordd a leolir i'r dwyrain o gylchfan Penblewin. (1/11)

Rhan o Gefnffordd yr A40, Main ymyl ffordd a tir amaeth (glaswelltir) a leolir i'r gogledd ddwyrain o gylchfan Penblewin ac i'r dwyrain o Blackmoor Hill Farm; Yr hawl i fynd ac i fynd eto ar ran o dir amaeth (glaswelltir) a leolir i'r de ddwyrain a'r gogledd ddwyrain o gylchfan Penblewin ac i'r dwyrain o Blackmoor Hill Farm at bob diben sy'n gysylltiedig ag adeiladu a chynnal a chadw ffensys amgylcheddol. (1/14t, 1/14u, 1/14v)

YNG NGHYMUNED LLANDDEWI FELFFRE A CYMUNED TREF ARBERTH YN SIR BENFRO

Rhan o Brif Ffordd yr A478 a llain ymyl ffordd a leolir i'r gogledd o gylchfan Penblewin; Rhan o Gefnffordd yr A40 a Phrif Ffordd yr A478 yn cynnwys ac yn cydffinio 3 Chylchfan Penblewin. (1/1 r, 1/1 s)

YNG NGHYMUNED TREF ARBERTH YN SIR BENFRO

Rhan o Gefnffordd yr A40, hanner lied y B4313 Redstone Road, rhan o dir amaeth (glaswelltir), gwrych, coed a llain ymyl priffordd a leolir i'r de, gorllewin, gogledd orllewin, gogledd a gogledd ddwyrain o Gartref Gofal Blaenmarlais ac i'r de, de orllewin, de ddwyrain a dwyrain o Redstone Farm; Rhan o hanner lied rhan o Gefnffordd yr A40 a llain ymyl ffordd a leolir i'r gogledd ddwyrain o Redstone Farm ac i'r de orllewin o Blackmoor Hill Farm; Rhan o Gefnffordd yr A40, llain ymyl ffordd, a rhan o dir amaeth (glaswelltir) a leolir i'r de orllewin o Redstone Farm ac i'r gogledd ddwyrain o Jacob? Park Farm; Rhan o Briffordd yr A478, llain ymyl ffordd a rhan o dir amaeth (glaswelltir) a leolir i'r gogledd o Gylchfan Penblewin; Rhan o dir amaeth (glaswelltir) a rhan o Gefnffordd yr A40 a llain ymyl ffordd a leolir i'r dwyrain, gogledd orllewin a'r gorllewin o gylchfan Penblewin ac i'r gogledd ddwyrain, dwyrain a gorllewin o Blackmoor Hill Farm; Rhan o hanner lied a rhan o Gefnffordd yr A40, llain ymyl ffordd a rhan o dir amaeth (glaswelltir) a leolir i'r de, de ddwyrain a'r dwyrain o Sodston Lodge ac i'r gogledd, gogledd ddwyrain a'r dwyrain o'r fynedfa i Jacobs Park. (1/1,1/1a, 1/1 b, 1/1c, 1/1d, 1/1 e, 1/1f, 1/lk, 1/1m, 1/1n, 1/1 p, 1/1q, 1/1u, 1/1v)

Rhan o hanner lied a rhan o Gefnffordd yr A40 a llain ymyl ffordd a leolir i'r de ddwyrain o Sodston Lodge ac i'r gogledd o'r fynedfa i Jacob's Park; Yr hawl i fynd ac i fynd eto ar ran o dir amaeth (glaswelltir) a leolir i'r dwyrain o Sodston Lodge ac i'r gogledd o Jacob's Park at bob diben sy'n gysylltiedig ag adeiladu a chynnal a chadw ffensys amgylcheddol. (1/2, 1/2a)

Rhan o hanner lied a rhan o Gefnffordd yr A40, llain ymyl ffordd a rhan o dir amaeth (glaswelltir) a leolir i'r gogledd, gogledd ddwyrain a'r dwyrain o'r fynedfa i Jacob's Park ac i'r de, de ddwyrain a'r dwyrain o Sodston Lodge; Yr hawl i fynd ac i fynd eto ar ran o dir amaeth (glaswelltir) a leolir i'r gogledd ddwyrain a'r dwyrain o Jacob's Park ac i'r de ddwyrain a'r dwyrain o Sodston Lodge at bob diben sy'n gysylltiedig ag adeiladu a chynnal a chadw ffensys amgylcheddol ac at bob diben sy'n gysylltiedig a glanhau, lledu, dyfnhau a chynnal a chadw ffos ddraenio a phibell ddraenio. (1/3, 1/3b, 1/3c, 1/3d, 1/3e, 1/3j, 1/3p, 1/3a, 1/3f, 1/3n, 1/3q)

Yr hawl i fynd ac i fynd eto ar ran o dir amaeth (glaswelltir) a ffos a leolir i'r gorllewin a'r gogledd ddwyrain o Gartref Gofal Blaenmarlais ac i'r de, de orllewin a'r dwyrain o Redstone Farm at bob diben sy'n gysylltiedig ag adeiladu a chynnal a chadw ffensys amgylcheddol; adeiladu, glanhau, lledu a dyfnhau a chynnal a chadw ffos ddraenio, adeiladu a chynnal a chadw pwll/ basn arafu, ac adeiladu a chynnal a chadw pibell ddraenio; Rhan o goetir, Cefnffordd yr A40, hanner-lled Cefnffordd yr A40, hanner-lled y B4313, hanner-lled y B4313 Redstne Road, tir amaeth (glaswelltir) gwrych, coed a llain ymuyl priffyrdd a leolir i'r de, gorllewin, gogledd, gogledd orllewin a'r gogledd ddwyrain o Gartref Gofal Blaenmarlais ac i'r de, de orllewin, de ddwyrain, gogledd ddwyrain a'r dwyrain o Redstone Farm. (1/4a, 1/4b, 1/4e, 1/4, 1/4c, 1/4d, 1/4f, 1/4g, 1/4h, 1/4j, 1/4k, 1/4m, 1/4n, 1/4p, 1/4q, 1/4r, 1/4s, 1/4t, 1/4u, 1/4v, 1/4w, 1/4x, 1/4y, 1/4z, 1/4aa, 1/4ab, 1/4ac, 1/4ad, 1/4ae, 1/4af, 1/4ag, 1/4ah, 1/4aj, 1/4ak, 1/4am. 1/4an)

Rhan o dir amaeth (glasweHtr), gwrych a hanner lied o'r B4313 a leoli'r i'r gogledd orllewin o Gyffordd Crcesffordd Maencoch ac i'r gorllewin o Redstone Farm. (1/5)

Rhan o dir amaeth (glaswelltir) a hanner lied o'r B4313 a leoli'r i'r gogledd orllewin o Gyffordd Croesffordd Maencoch ac i'r gorllewin o Redstone Farm. (1/6)

Rhan o Gefnffordd yr A40 a llain ymyl ffordd a leolir i'r de o Sodston Lodge ac i'r gogledd o'r fynedfa i Jacob's Park. (1/7)

Hanner lied o ran o'r B4313 Heol Maencoch a llain ymyl ffordd a leolir i'r gogledd orllewin o Gartref Gofal Blaenmarlais ac i'r de o Redstone Farm. (1/8)

Hanner lied o ran o'r B4313 Heol Maencoch a llain ymyl ffordd a leolir i'r gogledd orllewin o Gartref Gofal Blaenmarlais ac i'r de o Redstone Farm. (1/9)

Hanner lied o ran o'r B4313 Heol Maencoch a llain ymyl ffordd a leolir i'r gogledd orllewin o Gartref Gofal Blaenmarlais ac i'r de o Redstone Farm. (1/10)

Hanner lied o ran o'r B4313 Heol Maencoch a llain ymyl ffordd a leolir i'r gogledd orllewin o Gartref Gofal Blaenmarlais ac i'r de o Redstone Farm. (1/11)

Rhan o dir amaeth (glaswelftir) a leolir gogledd ddwyrain o Gartref Gofal Blaenmarlais ac i'r dwyrain o Redstone Farm; Rhan o dir amaeth (glaswelltir) a leolir i'r de ddwyrain a'r dwyrain o Gartref Gofal Blaenmarlais ac i'r de-orllewin o Fferm Blackmoor Hill; Rhan o dir amaneth (glaswelftir) a leolir i'r de-orllewin a'r gorllewin o Gylchfan Penblewin ac i'r de, de-orllewin a'r de-ddwyrain o Fferm Blackmoor Hill. (1/12,1/12a, 1/12b, 1/12d, 1/12f, 1/12g, 1/12h, 1/12j, 1/12k, 1/12m, 1/12n, 1/12p, 1/12q, 1/12r, 1/12s, 1/12t, 1/12u)

Rhan o dir amaeth (glaswelrtir) a leolir i'r de orllewin o Gylchfan Penblewin ac i'r gogledd ddwyrain o Flaenmarlais ac i'r de a'r de ddwyrain o Blackmoor Hill Farm. (1/13,1/13a, 1/13b, 1/13c, 1/13d, 1/13e, 1/13f, 1/13g, 1/13h)

Yr hawl i fynd ac i fynd eto ar ran o dir amaeth (glaswelltir), llain ymyl ffordd a pherth a leolir i'r de orllewin o gylchfan Penblewin ac i'r dwyrain o Blackmoor Hill Farm at bob diben sy'n gysylftiedig ag adeiladu a chynnal a chadw ffensys amgylcheddol, glanhau, lledu, dyfnhau a chynnal a chadw ffos ddraenio a phibell ddraenio, ac ar gyfer adeiladu a chynnal a chadw pwll arafu; Rhan o dir amaeth (glaswelrtir), pherth, rhan o Gefnffordd yr A40 a llain ymyl ffordd a leolir i'r dwyrain, gogledd orllewin, de orllewin ac i'r gorllewin o gylchfan Penblewin ac i'r gorllewin, gogledd ddwyrain, de, de ddwyrain a'r dwyrain o Blackmoor Hill Farm. (1/14d, 1/14p, 1/14q, 1/14,1/14a, 1/14b, 1/14c, 1/14e, 1/14g, 1/14h, 1/14j, 1/14k, 1/14m, 1/14n, 1/14r, 1/14s, 1/14x)

Rhan o dir amaeth (glaswelltir) a pherth a leolir i'r gorllewin o Gylchfan Penblewin ac i'r dwyrain o Blackmoor Hill Farm. (1/15)

J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

THE WELSH MINSTERS (THE LONDON TO FISHGUARD TRUNK ROAD (A40) (PENBLEWIN TO REDSTONE CROSS IMPROVEMENT)) COMPULSORY PURCHASE ORDER 2021 COMPULSORY PURCHASE OF LAND AND NEW RIGHTS BETWEEN PENBLEWIN AND REDSTONE CROSS

The Welsh Ministers have, on the 24 March 2021, made The Welsh Ministers (The London to Fishguard Trunk Road (A40) (Penblewin to Redstone Cross Improvement)) Compulsory Purchase Order 2021, under sections 239, 240, 246, 250 and 260 of the Highways Act 1980 and under section 2 of, and paragraph 1 (1 )(b), (3) and (4) of Part 1 of Schedule 2 to, the Acquisition of Land Act 1981. The Welsh Ministers are about to make this Order and if made the Order will authorise the Welsh Ministers to purchase compulsorily the land and new rights described below for the purpose of?

(a) the construction of a new trunk road from the eastern junction of the Fenblewin Roundabout in the Community of Llanddewi

\feffrey

in the County of Pembrokeshire to a point on the A40 adjacent to the property known as Jacobs Lodge in the Community of the Town of Narberth in the County of Pembrokeshire, in pursuance of the London to Fishguard Trunk Road (A40) (Penblewin to Redstone Cross Improvement and De-trunking) Order 2021;(b) the construction and improvement of highways and the provision of new means of access to premises from the eastern junction of the Penblewin Roundabout to adjacent to the property known as Jacobs Lodge in the said Communities, in the said County, in pursuance of the London to Fishguard Trunk Road (A40) (Penblewin to Redstone Cross Improvement) (Side Roads) Order 2021;(c) the improvement of the trunk road, in the said Communities in the said County;(d) the execution of works on watercourses in connection with the construction of the new trunk road and the construction and improvement of other highways and the execution of other works mentioned above;(e) the provision of buildings and facilities to be used in connection with the construction, use and maintenance of the trunk road;(f) use by the Welsh Ministers in connection with such improvement of highways and the execution of other works mentioned above; and(g) the mitigation of any adverse effects which the existence or use of certain of the highways proposed to be constructed and improved will have on the surroundings thereof.A copy of the Order and accompanying map may be seen at all reasonable hours from 24 March 2021 to 5 May 2021 at the following premises;

? Preseli Services Petrol Station, Llanddewi Velfrey, Narberth, SA67 7PD (during normal business hours of this establishment);? Queens Hall, 44 High Street, Narberth, SA67 7AS. Viewings are strictly by appointment only and arrangements should be made via the Public Liaison Officer, Mr Martin Gallimore, using the following contact information: mobile phone 07923 887119 and email

a40enquiries@arup.com

.Please note: Access to these venues will be subject to the relevant COVID-19 restrictions in place at the time.

The Order comes into force on the date on which this Notice is first published.

If any person aggrieved by the CPO desires to question the validity of the Order, or of any of the provisions contained therein, on the ground that:

a. the authorisation of a compulsory purchase thereby granted is not empowered to be granted under the Acquisition of Land Act 1981 or any such enactment as is mentioned in section 1(1) of the Act; orb. any relevant requirement has not been complied with,that person may, within 6 weeks of it becoming operative make an application to the High Court. A copy of the Order and Notice can be viewed at

https://gov.wa

Ies/a40-penblewin-redstone-cross. DESCRIPTION OF THE LAND AND THE NEW RIGHTS

NOTE: The land and rights comprised in each item below are identified on the map referred to in the draft Order by means of the number or numbers against that item below.

IN THE COMMUNITY OF LLANDDEWI VELFREY IN THE COUNTY OF PEMBROKESHIRE

Part of A40 Trunk Road and verge located to the east of Penblewin roundabout. (1/11)

Part of A40 Trunk Road, verge and farmland (grassland) located north east of Penblewin roundabout and east of Blackmoor Hill Farm; The right to enter and re-enter upon part of farmland (grassland) located south east and north east of Penblewin roundabout and east of Blackmoor Hill Farm for all purposes connected with construction and maintenance of environmental fencing. (1/14t, 1/14u, 1/14v)

IN THE COMMUNITY OF LLANDDEWI VELFREY AND THE COMMUNITY OF THE TOWN OF NARBERTH IN THE COUNTY OF PEMBROKESHIRE

Part of A478 Principal Road and verge located to the north of Penblewin roundabout; Part of A40 Trunk Road and A478 Principal Road including and adjoining Penblewin Roundabout. (1/1 r, 1/1 s)

IN THE COMMUNITY OF THE TOWN OF NARBETH IN THE COUNTY OF PEMBROKESHIRE

Part of A40 Trunk Road, half width of B4313 Redstone Road, part of farmland (grassland), hedgerow, trees and highway verge located south, west, north west, north and north east of Blaenmarlais Care Home and south, south west, south east and east of Redstone Farm; Part of half width of A40 Trunk Road and verge located to the north east of Redstone Farm and south west of Blackmoor Hill Farm; Part of A40 Trunk Road, verge, and part of farmland (grassland) located south west of Redstone Farm and north east of Jacob's Park Farm; Part of A478 Principal Road verge and part of farmland (grassland) located to the north of Penblewin roundabout; Part of farmland (grassland) and part of A40 Trunk Road and verge located east, north west and west of Penblewin roundabout and north east, east and west of Blackmoor Hill Farm; Part of half width and part of A40 Trunk Road, verge and part of farmland (grassland) located to the south, south east and east of Sodston Lodge and north, north east and east of the entrance to Jacob's Park. (1/1, 1/1a, 1/1 b, 1/1 c, 1/1d, 1/1e, 1/1f, 1/1 k, 1/1m, 1/1n, 1/1 p, 1/1q, 1/1u, 1/1v)

Part of half width and part of A40 Trunk Road and verge located to the south east of Sodston Lodge and north of the entrance to Jacob's Park. The right to enter and re-enter part of farmland (grassland) located east of Sodston Lodge and north of Jacob's Park for all purposes connected with construction and maintenance of environmental fencing. (1/2, 1/2a)

Part of half width and part of A40 Trunk Road, verge and farmland (grassland) located north, north east and east of the entrance to Jacob's Park and south, south east and east of Sodston Lodge; The right to enter and re-enter part farmland (grassland) located north east and east of Jacob's Park and south east and east of Sodston Lodge for all purposes connected with construction and maintenance of environmental fencing and all purposes connected with the cleansing, widening, deepening and maintenance of a drainage ditch and drainage pipe. (1/3, 1/3b, 1/3c, 1/3d, 1/3e, 1/3j, 1/3p, 1/3a, 1/3f, 1/3n, 1/3q)

The right to enter and re-enter upon part of farmland (grassland) and ditch located west and north east of Blaenmarlais Care Home and south, south west and east of Redstone Farm and for all purposes connected with construction and maintenance of environmental fencing, the construction, cleansing, widening and deepening and maintenance of a drainage ditch, construction and maintenance of an attenuation pond/ basin, and the construction and maintenance of a drainage pipe; Part of woodland, A40 Trunk Road, half width of A40 Trunk Road, half width of B4313, half width of B4313 Redstone Road, farmland (grassland), hedgerow, trees and highway verge located south, west, north, north west and north east of Blaenmarlais Care Home and south, south west, south east, north east and east of Redstone Farm. (1/4a, 1/4b, 1/4e, 1/4, 1/4c, 1/4d, 1/4f, 1/4g, 1/4h, 1/4j, 1/4k, 1/4m, 1/4n, 1/4p, 1/4q, 1/4r, 1/4s, 1/4t, 1/4u, 1/4v, 1/4w, 1/4x, 1/4y, 1/4z, 1/4aa, 1/4ab, 1/4ac, 1/4ad, 1/4ae, 1/4af, 1/4ag, 1/4ah, 1/4aj, 1/4ak, 1/4am. 1/4an)

Part of farmland (grassland), hedgerow and half width of B4313 located to the north west of Redstone Cross Junction and west of Redstone Farm. (1/5)

Part of farmland (grassland) and half width of B4313 located to the north west of Redstone Cross Junction and west of Redstone Farm. (1/6)

Part of A40 Trunk Road and verge located to the south of Sodston Lodge and north of the entrance to Jacob's Park. (1/7)

Half width of part of B4313 Redstone Road and verge located to the north west of Blaenmarlais Care Home and south of Redstone Farm. (1/8)

Half width of part of B4313 Redstone Road and verge located to the north west of Blaenmarlais Care Home and south of Redstone Farm. (1/9)

Half width of part of B4313 Redstone Road and verge located to the north west of Blaenmarlais Care Home and south of Redstone Farm. (1/10)

Half width of part of B4313 Redstone Road and verge located to the north west of Blaenmarlais Care Home and south of Redstone Farm. (1/11)

Part of farmland (grassland) located north east of Blaenmarlais Care Home and east of Redstone Farm; Part of farmland (grassland) located north east of Blaenmarlais Care Home and south west of Blackmoor Hill Farm; Part of farmland (grassland) located south west and west of Penblewin Roundabout and south, south west of Blackmoor Hill Farm. (1/12,1/12a, 1/12b, 1/12d, 1/12f, 1/12g, 1/12h, 1/12J, 1/12k, 1/12m, 1/12n, 1/12p, 1/12q, 1/12r, 1/12s, 1/12t, 1/12u)

Part of farmland (grassland) located south west of Penblewin Roundabout north east of Blaenmarlais and south and south east of Blackmoor Hill Farm. (1/13, 1/13a, 1/13b, 1/13c, 1/13d, 1/13e, 1/13f, 1/13g, 1/13h)

The right to enter and re-enter part of farmland (grassland) verge and hedge located south west of Penblewin roundabout and east of Blackmoor Hill Farm for all purposes connected with the construction and maintenance of environmental fencing, cleansing, widening, deepening and maintenance of a drainage ditch and drainage pipe, and for the construction and maintenance of an attenuation pond; Part of farmland (grassland), hedge, A40 Trunk Road and verge located east, north west south west and west of Penblewin Roundabout and west, north east, south, south east and east of Blackmoor Hill Farm. (1/14d, 1/14p, 1/14q, 1/14,1/14a, 1/14b, 1/14c, 1/14e, 1/14g, 1/14*1,1/14J, 1/14k, 1/14m, 1/14n, 1/14r, 1/14s, 1/14x)

Part of farmland (grassland) and hedge located west of Penblewin Roundabout and east of Blackmoor Hill Farm. (1/15)

J SADDLER, Transport, Welsh Government

Attachments

HAV2037924.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices