Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Planning

THE WELSH MINSTERS (THE LONDON TO FISHGUARD TRUNK ROAD (A40) (LLANDDEWI VELFREY TO PENBLEWIN IMPROVEMENT)) COMPULSORY PURCHASE ORDER 2021

Notice ID: HAV2037925

Notice effective from
24th March 2021 to 23rd April 2021

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru

STATUTORY NOTICE

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov.wales

Llywodraeth Cymru Welsh Government

GORCHYMYN PRYNU GORFODOL GWEINIDOGION CYMRU (CEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (YR A40) (GWELLIANT LLANDDEWI FELFFRE I BENBLEWIN)) 2021

PRYNU TIR A HAWLIAU NEWYDD YN ORFODOL RHWNG LLANDDEWI FELFFRE A PHENBLEWIN

Mae Gweinidogion Cymru, ar 24 Mawrth 2021, wedi gwneud Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Llundain i Abergwaun (yr A40) (Gwelliant Llanddewi Felffre i Benblewin)) 2021, o dan adrannau 239, 240, 246, 250 a 260 o Ddeddf Priffyrdd 1980 ac o dan adran 2 o Ddeddf Caffael Tir 1981, a pharagraff 1(1 )(b), (3) a (4) o Ran 1 o Atodlen 2 iddi. Bydd y Gorchymyn yn awdurdodi Gweinidogion Cymru i brynu'n orfodol y tir a'r hawliau newydd a ddisgrifir isod at ddiben?

(a) adeiladu cefnffordd newydd o bwynt ar gefnffordd bresennol yr A40 i'r dwyrain o Gapel Bethel yng Nghymuned Llanddewi Felffre yn Sir Benfro hyd at bwynt ar gefnffordd bresennol yr A40 i'r gorllewin o Gylchfan Penblewin yng Nghymuned Arberth Wledig yn Sir Benfro, yn unol 3 Gorchymyn Cefnffordd Llundain i Abergwaun (yr A40) (Gwelliant Llanddewi Felffre i Benblewin a Thynnu Statws Cefnffordd) 2021;(b) adeiladu a gwella priffyrdd a darparu mynedfeydd newydd i fangreoedd o fan i'r dwyrain o Gapel Bethel ac i'r gorllewin o Gylchfan Penblewin yn y Cymunedau a enwyd, yn y Sir a enwyd, yn unol 3 Gorchymyn Cefnffordd Llundain i Abergwaun (yr A40) (Gwelliant Llanddewi Felffre i Benblewin) (Ffyrdd Ymyl) 2021;(c) gwella'r gefnffordd, yn y Cymunedau a enwyd yn y Sir a enwyd;(d) gwneud gwaith ar gyrsiau dwr mewn cysylltiad ag adeiladu'r gefnffordd newydd ac adeiladu a gwella priffyrdd eraill a gwneud y gwaith arall a grybwyllir uchod;(e) darparu adeiladau a chyfleusterau i'w defnyddio mewn cysylltiad ag adeiladu, defnyddio a chynnal cefnffyrdd;(f) eu defnyddio gan Weinidogion Cymru mewn cysylltiad 3'r gwaith gwella priffyrdd hwnnw a gwneud y gwaith arall a grybwyllir uchod; ac(g) lliniaru unrhyw effeithiau andwyol a fydd gan fodolaeth neu ddefnydd o unrhyw rai o'r priffyrdd y cynigir eu hadeiladu a'u gwella ar eu hamgylchoedd.Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r map cysylltiedig ar bob adeg resymol rhwng 24 Mawrth 2021 a 5 Mai 2021 yn y mannau a ganlyn;

? Gorsaf Betrol Gwasanaethau Preseli, Llanddewi Felffre, Arberth, SA67 7PD (yn ystod oriau busnes arferol y sefydliad hwn);? Neuadd y Frenhines, 44 Stryd Fawr, Arberth, SA67 7AS. Dim ond drwy apwyntiad y gellir gweld y dogfennau hyn a dylid gwneud trefniadau drwy Swyddog Cyswllt y Cyhoedd, Mr Martin Gallimore, gan ddefnyddio'r wybodaeth gyswllt ganlynol: rhif ffon symudol 07923 887119 a chyfeiriad e-bost

a40enquiries@arup.com

Sylwer: Bydd mynediad i'r lleoliadau hyn yn ddarostyngedig i'r cyfyngiadau COVID-19 perthnasol fydd ar waith ar y pryd.

Daw'r Gorchymyn i rym ar y dyddiad y cyhoeddir yr Hysbysiad hwn gyntaf.

Os bydd unrhyw berson sydd wedi ei dramgwyddo gan y Gorchymyn Prynu Gorfodol am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn, neu ddilysrwydd unrhyw ddarpariaeth ynddo, ar y seiliau a ganlyn, sef:

a. nad oes pwer o dan Ddeddf Caffael Tir 1981 nac unrhyw ddeddfiad o'r fath i awdurdodi'r pryniant gorfodol a ganiatawyd drwyddo fel y nodwyd yn adran 1(1) o'r Ddeddf, neub. na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad perthnasol,caiff y person hwnnw wneud cais i'r Uchel Lys o fewn 6 wythnos ar 61 iddo ddod yn weithredol.

ellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar

https://llyw.cymru/a40-llanddewi-felffre-i-penblewin

.

DISGRIFIAD O'R TIR A'R HAWLIAU NEWYDD

SYLWER: Dynodir y tir a gynhwysir ym mhob eitem isod ar y map y cyfeirir ato yn y Gorchymyn drafft gan ddefnyddio'r rhif neu'r rhifau wrth ochr yr eitem honno isod.

YNG NGHYMUNED ARBERTH WLEDIG YN SIR BENFRO

Rhan o gefnffordd yr A40, prif ffordd yr A478 a llain ymyl i'r gorllewin o'r Ardal Orffwyso ac i'r de-orllewin o Caermaenau-Fawr. (Plot 1/1).

Rhan o dir pori a glaswelltir i'r gorllewin o'r Ardal Orffwyso ac i'r de-orllewin o Caermaenau-Fawr; Yr hawl i fynd ac i fynd eto ar ran o dir pori a glaswelltir i'r gorllewin o'r Ardal Orffwyso ac i'r de-orllewin o Caermaenau-Fawr at bob diben sy'n gysylltiedig ag adeiladu a chynnal a chadw ffensys amgylcheddol. (Plotiau 1/2, 1/2a, 1/2b, 1/2c).

YNG NGHYMUNED LLANBEDR FELFFRE YN SIR BENFRO

Rhan o gefnffordd yr A40, prif ffordd yr A478, llain ymyl, arglawdd, glaswelltir, coetir a ffos i'r gogledd-orllewin ac i'r gorllewin o'r Ardal Orffwyso ac i'r de-orllewin ac i'r de-ddwyrain o Caermaenau-Fawr; Yr hawl i fynd ac i fynd eto ar ran o gefnffordd yr A40, llain ymyl a glaswelltir i'r de-ddwyrain o Caermaenau-Fawr ac i'r gogledd-orllewin o'r Ardal Orffwyso at bob diben sy'n gysylltiedig ag adeiladu a chynnal a chadw pibell ddraenio; Yr hawl i fynd ac i fynd eto ar ran o ffos, arglawdd, coetir a glaswelltir i'r de-ddwyrain o Caermaenau-Fawr ac i'r gorllewin o'r Ardal Orffwyso at bob diben sy'n gysylltiedig 3 glanhau, lledu, dyfnhau a chynnal a chadw ffos ddraenio bresennol; Rhan o hanner lied cefnffordd yr A40, llain ymyl a glaswelltir i'r gogledd ac i'r gorllewin o Henllan Lodge ac i'r de ac i'r de-orllewin o Brominau; Rhan o'r eiddo o'r enw Trefangor Cottage, gardd, tai allan, coetir, hanner lied cefnffordd yr A40 ac ardal wyneb caled i'r gorllewin o Henllan Lodge ac i'r gogledd-ddwyrain o Fferm Trefangor. (Plotiau 1/1 a, 1/1 b, 1/1 c, 1/1 d, 1/1 e, 1/1 f, 1/1 g, 1/1 h, 1/1 j, 1/1 k).

Rhan o hanner lied y gefnffordd o'r enw'r A40, hanner lied y ffordd ddosbarthiadol o'r enw'r A478, llain ymyl, coetir, tir fferm (glaswelltir a thir pori), ffos, trac mynediad, llwybr troed cyhoeddus, perth a mynedfeydd presennol i gaeau i'r gogledd-ddwyrain, i'r gogledd, i'r gogledd-orllewin ac i'r gorllewin o'r Ardal Orffwyso ac i'r de-orllewin, i'r de-ddwyrain ac i'r de o Caermaenau-Fawr; Yr hawl i fynd ac i fynd eto ar ran o arglawdd, tir pori a glaswelltir i'r gorllewin o'r Ardal Orffwyso ac i'r de o Caermaenau-Fawr at bob diben sy'n gysylltiedig ag adeiladu a chynnal a chadw ffensys amgylcheddol; Yr hawl i fynd ac i fynd eto ar ran o ffos i'r gogledd ac i'r gorllewin o'r Ardal Orffwyso ac i'r de-ddwyrain o Caermaenau-Fawr at bob diben sy'n gysylltiedig a glanhau, lledu, dyfnhau a chynnal a chadw ffos ddraenio bresennol; Yr hawl i fynd ac i fynd eto ar ran o goetir, ffos, tir fferm (glaswelltir) a hanner lied ffordd i'r de-ddwyrain o Caermaenau-Fawr ac i'r gogledd-orllewin o'r Ardal Orffwyso at bob diben sy'n gysylltiedig ag adeiladu a chynnal a chadw pibell ddraenio; Rhan o drac mynediad, tir fferm (glaswelltir) a llwybr troed cyhoeddus i'r de-ddwyrain o Caermaenau-Fawr ac i'r gogledd o Caermaenau-Fach ac i'r gogledd-ddwyrain o'r Ardal Orffwyso. (Plotiau 1/2d, 1/2e, 1/2f, 1/2g, 1/2h, 1/2j, 1/2k, 1/2m, 1/2n, 1/2p, 1/2q, 1/2r, 1/2s, 1/2t, 1/2u, 1/2v, 1/2w, 1/2x, 1/2y, 1/2z, 1/2aa, 1/2ab).

Rhan o hanner lied cefnffordd yr A40, tir fferm (glaswelltir) a mynedfa bresennol i fferm i'r gogledd ac i'r gogledd-ddwyrain o Fferm Trefangor ac i'r de-orllewin ac i'r de o Gladdfa Trefangor; Rhan o hanner lied priffordd gyhoeddus ddiddosbarth, llain ymyl a choetir i'r de o Brominau ac i'r de-ddwyrain o Gladdfa Trefangor. (Plotiau 1/3,1/3a, 1/3b, 1/3c, 1/3d, 1/3e, 1/3f, 1/3g, 1/3h, 1/3j, 1/3k, 1/3m, 1/3n).

Rhan o dir fferm (glaswelltir) i'r gogledd-orllewin o Henllan Lodge ac i'r de-orllewin o Brominau. (Plotiau 1/5, 1/5a).

Rhan o dir fferm (glaswelltir) i'r gogledd-orllewin o'r Ardal Orffwyso ac i'r de ac i'r de-orllewin o Caermaenau-Fawr. (Plotiau 1/6,1/6a, 1/6b).

Rhan o gefnffordd yr A40, hanner lied ffordd, arglawdd, cilfan, ffordd fynediad, llain ymyl, pont bwyso, glaswelltir a choetir i'r dwyrain o Henllan Lodge ac i'r de-orllewin ac i'r gorllewin o Gapel Ffynnon; Rhan o gefnffordd yr A40 a llain ymyl i'r de o Penrhiw Cottage ac i'r de-orllewin o Gapel Ffynnon; Rhan o gefnffordd yr A40, trac mynediad, arglawdd priffordd, hanner lied ffordd a ffordd ddiddosbarth, coetir a llain ymyl i'r dwyrain ac i'r de-ddwyrain o Gapel Ffynnon ac i'r de, i'r de-ddwyrain ac i'r de-orllewin o Parc-y-Delyn; Yr hawl i fynd ac i fynd eto ar ran o gefnffordd yr A40 a llain ymyl i'r gogledd-orllewin o'r Gwaith Trin Carthion ac i'r de-orllewin o Pen-Troydin-Fach; Rhan o gefnffordd yr A40 a llain ymyl i'r de-orllewin o Pen-Troydin-Fach ac i'r gogledd-orllewin o'r Gwaith Trin Carthion; Yr hawl i fynd ac i fynd eto ar ran o gefnffordd yr A40 a llain ymyl i'r dwyrain o Gapel Ffynnon at bob diben sy'n gysylltiedig ag adeiladu a chynnal a chadw ffensys amgylcheddol; Rhan o gefnffordd yr A40, llain ymyl, coetir ac arglawdd i'r dwyrain o Gapel Ffynnon ac i'r de-ddwyrain o Parc-y-Delyn; rhan o gefnffordd yr A40, llain ymyl, coetir ac arglawdd i'r gogledd-ddwyrain o Ffynnon Wood ac i'r gorllewin o Maes-y-Rhos. (Plotiau 2/1, 2/1 a, 2/1 b, 2/1 c, 2/1 d, 2/1 e, 2/1f, 2/1 g, 2/1 h, 2/1 j, 2/1 k, 2/1 m, 2/1 n, 2/1 p, 2/1 q, 2/1 r, 2/1 s, 2/11, 2/1 u, 2/1 v, 2/1 w, 2/1 x, 2/1 y, 2/1 z, 2/1 aa, 2/1 ab, 2/1 ac, 2/1 ad).

Rhan o ffordd ddiddosbarth, hanner lied ffordd, trac mynediad, tir ffermio (glaswelltir), llain ymyl a pherth i'r de-ddwyrain ac i'r dwyrain o Brominau ac i'r gorllewin o Gapel Ffynnon. (Plotiau 2/2, 2/2a, 2/2b, 2/2c, 2/2d, 2/2e, 2/2f, 2/2g).

Rhan o hanner lied ffordd ddiddosbarth, coetir, llain ymyl a llwybr troed cyhoeddus i'r de ac i'r de-ddwyrain o Brominau ac i'r dwyrain ac i'r de-ddwyrain o Henllan Lodge; Rhan o goetir, tir fferm a llain ymyl i'r de-ddwyrain o Gapel Ffynnon ac i'r dwyrain o Henllan Lodge; Rhan o dir fferm, coetir, llain ymyl a llwybr troed cyhoeddus i'r de ac i'r de-ddwyrain o Gapel Ffynnon ac i'r de o gefnffordd yr A40; Yr hawl i fynd ac i fynd eto ar ran o goetir, tir fferm, llain ymyl, cwrs dw" r a llwybr troed cyhoeddus i'r de-ddwyrain ac i'r dwyrain o Gapel Ffynnon ac i'r dwyrain o Henllan Lodge at bob diben sy'n gysylltiedig ag adeiladu, glanhau, lledu, dyfnhau a chynnal a chadw ffos ddraenio bresennol, ffensys amgylcheddol a chwrs dw" r presennol; Yr hawl i fynd ac i fynd eto ar ran o goetir, tir fferm, llwybr troed cyhoeddus SP19/30/1 a chwrs dw" r i'r de-ddwyrain ac i'r dwyrain o Gapel Ffynnon ac i'r de o gefnffordd yr A40 at bob diben sy'n gysylltiedig 3 glanhau, lledu, dyfnhau a chynnal a chadw ffos ddraenio bresennol, ac adeiladu a chynnal a chadw ffensys amgylcheddol; Yr hawl i fynd ac i fynd eto ar ran o dir fferm a chwrs dw" r presennol i'r de o gefnffordd yr A40 ac i'r gorllewin o'r Gwaith Trin Carthion ac i'r dwyrain o Henllan Lodge at bob diben sy'n gysylltiedig 3 glanhau, lledu, dyfnhau a chynnal a chadw ffos ddraenio bresennol ac ar gyfer adeiladu a chynnal a chadw ffensys amgylcheddol; Rhan o dir fferm i'r de o gefnffordd yr A40 ac i'r gorllewin o'r Gwaith Trin Carthion ac i'r dwyrain o Henllan Lodge, coetir a chyrsiau dw" r bach i'r dwyrain o Henllan Lodge ac i'r de-ddwyrain o Brominau; Rhan o gefnffordd yr A40, llain ymyl, llain ymyl ar lethr a pherth i'r de-orllewin o Gapel Bethel ac i'r gogledd-ddwyrain o Glenfield. (Plotiau 2/3, 2/3a, 2/3b, 2/3c, 2/3d, 2/3e, 2/3f, 2/3g, 2/3h, 2/3j, 2/3k, 2/3m, 2/3n, 2/3p, 2/3q, 2/3r, 2/3s, 2/3t, 2/3u, 2/3v, 2/3w, 2/3x, 2/3y, 2/3z, 2/3aa, 2/3ab, 2/3ad, 2/3ae, 2/3af, 2/3ag, 2/3ah).

Rhan o gefnffordd yr A40, cilfan, llain ymyl, glaswelltir, coetir, hanner lied priffordd a hanner lied trac i'r de-orllewin o Gapel Ffynnon ac i'r dwyrain o Henllan Lodge. (Plotiau 2/4, 2/4a, 2/4b, 2/4c, 2/4d, 2/4e, 2/4f).

Rhan o drac mynediad presennol, hanner lied trac, coetir a llain ymyl i'r de-orllewin ac i'r dwyrain o Gapel Ffynnon; Rhan o gefnffordd yr A40, hanner lied trac, trac presennol, coetir a llain ymyl i'r de-orllewin ac i'r dwyrain o Gapel Ffynnon ac i'r dwyrain o Henllan Lodge. (Plotiau 2/5, 2/5a, 2/5b, 2/5c, 2/5d).

Rhan o gefnffordd yr A40, hanner lied cefnffordd yr A40 a llain ymyl i'r de o Gapel Ffynnon ac i'r dwyrain o Henllan Lodge. (Plotiau 2/6, 2/6a).

THE WELSH MINSTERS (THE LONDON TO FISHGUARD TRUNK ROAD (A40) (LLANDDEWI VELFREY TO PENBLEWIN IMPROVEMENT)) COMPULSORY PURCHASE ORDER 2021

COMPULSORY PURCHASE OF LAND AND NEW RIGHTS BETWEEN LLANDDEWI VELFREY AND PENBLEWIN

The Welsh Ministers have, on the 24 March 2021, made The Welsh Ministers (The London to Fishguard Trunk Road (A40) (Llanddewi Velfrey to Penblewin Improvement)) Compulsory Purchase Order 2021, under sections 239, 240, 246, 250 and 260 of the Highways Act 1980 and under section 2 of, and paragraph 1 (1 )(b), (3) and (4) of Part 1 of Schedule 2 to, the Acquisition of Land Act 1981. The Order will authorise the Welsh Ministers to purchase compulsorily the land and new rights described below for the purpose of?

(a) the construction of a new trunk road from a point on the existing A40 trunk road, east of Bethel Chapel in the Community of Llanddewi Velfrey in the County of Pembrokeshire to a point on the existing A40 west of Penblewin Roundabout in the Community of Narberth Rural in the County of Pembrokeshire, in pursuance of the London to Fishguard Trunk Road (A40) (Llanddewi Velfrey to Penblewin Improvement and De-trunking) Order 2021;(b) the construction and improvement of highways and the provision of new means of access to premises from east of Bethel Chapel and west of Penblewin Roundabout in the said Communities, in the said County, in pursuance of the London to Fishguard Trunk Road (A40) (Llanddewi Velfrey to Penblewin Improvement) (Side Roads) Order 2021;(c) the improvement of the trunk road, in the said Communities in the said County;(d) the execution of works on watercourses in connection with the construction of the new trunk road and the construction and improvement of other highways and the execution of other works mentioned above;(e) the provision of buildings and facilities to be used in connection with the construction, use and maintenance of trunk roads;(f) use by the Welsh Ministers in connection with such improvement of highways and the execution of other works mentioned above; and(g) the mitigation of any adverse effects which the existence or use of certain of the highways proposed to be constructed and improved will have on the surroundings thereof.A copy of the Order and accompanying map may be seen at all reasonable hours from 24 March 2021 to 5 May 2021 at the following premises;

? Preseli Services Petrol Station, Llanddewi Velfrey, Narberth, SA67 7PD (during normal business hours of this establishment);? Queens Hall, 44 High Street, Narberth, SA67 7AS. Viewings are strictly by appointment only and arrangements should be made via the Public Liaison Officer, Mr Martin Gallimore, using the following contact information: mobile phone 07923 887119 and email

a40enquiries@arup.com

.Please note: Access to these venues will be subject to the relevant COVID-19 restrictions in place at the time. The Order comes into force on the date on which this Notice is first published.

If any person aggrieved by the CPO desires to question the validity of the Order, or of any of the provisions contained therein, on the ground that:

a. the authorisation of a compulsory purchase thereby granted is not empowered to be granted under the Acquisition of Land Act 1981 or any such enactment as is mentioned in section 1(1) of the Act; orb. any relevant requirement has not been complied with,that person may, within 6 weeks of it becoming operative make an application to the High Court.

A copy of the Order and Notice can be viewed at

https://gov.wales/a40-llanddewi-velfrey-penblewin

.

DESCRIPTION OF THE LAND AND THE NEW RIGHTS

NOTE: The land comprised in each item below is identified on the map referred to in the draft Order by means of the number or numbers against that item below.

IN THE COMMUNITY OF NARBETH RURAL IN THE COUNTY OF PEMBROKESHIRE

Part of A40 trunk road, A478 Principal Road and verge located west of Rest Area and south west of Caermaenau-Fawr. (Plot 1/1).

Part of pastureland & grassland located west of Rest Area and south west of Caermaenau-Fawr; The right to enter and re-enter upon part of pastureland and grassland located west of Rest Area and south west of Caermaenau-Fawr for all purposes connected with the construction and maintenance of environmental fencing. (Plots 1/2, 1/2a, 1/2b, 1/2c).

IN THE COMMUNITY OF LAMPETER VELFREY IN THE COUNTY OF PEMBROKESHIRE

Part of A40 trunk road, A478 Principal Road, verge, embankment, grassland, woodland and ditch located north west and west of Rest Area and south west and south east of Caermaenau-Fawr; The right to enter and re-enter part of A40 Trunk Road, verge and grassland located south east of Caermaenau-Fawr and north west of Rest Area for all purposes connected with the construction and maintenance of a drainage pipe; The right to enter and re-enter part of ditch, embankment, woodland and grassland located south east of Caermaenau-Fawr and west of Rest Area for all purposes connected with the cleansing, widening, deepening and maintenance of an existing drainage ditch; Part of half width of A40 Trunk Road, verge and grassland located north and west of Henllan Lodge and south and south west of Brominau; Part of the property known as Trefangor Cottage, garden, outbuildings, woodland, half width of the A40 trunk road and hard standing area located west of Henllan Lodge and north east of Trefangor Farm (Plots 1/1 a, 1/1 b, 1/1 c, 1/1 d, 1/1 e, 1/1 f, 1/1g, 1/1h,1/1j, 1/1k).

Part of half width of trunk road known as A40, half width of classified road known as the A478, verge, woodland, farmland (grassland and pastureland), ditch, access track, public footpath, hedge and existing field accesses located north east, north, north west and west of Rest Area and south west, south east and south of Caermaenau-Fawr; The right to enter and re-enter upon part of embankment, pastureland and grassland located west of Rest Area and south of Caermaenau-Fawr for all purposes connected with the construction and maintenance of environmental fencing; The right to enter and re-enter upon part of ditch located north and west of Rest Area and south east of Caermaenau-Fawr for all purposes connected with the cleansing, widening, deepening and maintenance of an existing drainage ditch; The right to enter and re-enter upon Part of woodland, ditch, farmland (grassland) and half width of road located south east of Caermaenau-Fawr and north west of Rest Area for all purposes connected with the construction and maintenance of a drainage pipe; Part of access track, farmland (grassland) and public footpath located south east of Caermaenau-Fawr and north of Caermaenau-Fach and north east of Rest Area. (Plots 1/2d, 1/2e, 1/2f, 1/2g, 1/2h, 1/2j, 1/2k, 1/2m, 1/2n, 1/2p, 1/2q, 1/2r, 1/2s, 1/2t, 1/2u, 1/2v, 1/2w, 1/2x, 1/2y, 1/2z, 1/2aa, 1/2ab).

Part of half width of A40 Trunk Road, farmland (grassland) and existing farm access located north and north east of Trefangor Farm and south west and south of Trefangor Burial Ground; Part of half width of unclassisifed public highway, verge and woodland located south of Brominau and south east of Trefangor Burial Ground. (Plots 1/3,1/3a, 1/3b, 1/3c, 1/3d, 1/3e, 1/3f, 1/3g, 1/3h, 1/3j, 1/3k, 1/3m, 1/3n).

Part of farmland (grassland) located north west of Henllan Lodge and south west of Brominau. (Plots 1/5, 1/5a).

Part of farmland (grassland) located north west of Rest Area and south and south west of Caermaenau-Fawr. (Plots 1/6,1/6a, 1/6b).

Part of A40 Trunk Road, half width of road, embankment, layby, access road, verge, weighbridge, grassland and woodland located east of Henllan Lodge and south west and west of Ffynnon Chapel; Part of A40 Trunk Road and verge located south of Penrhiw Cottage and south west of Ffynnon Chapel; Part of A40 trunk road, access track, highway embankment, half width of road and unclassified road, woodland and verge located east and south east of Ffynnon Chapel and south, south east and south west of Parc-y-Delyn; Right to enter and re-enter upon part of A40 Trunk Road and verge located north west of Sewage Works and south west of Pen-Troydin-Fach; Part of A40 Trunk Road and verge located south west of Pen-Troydin-Fach and north west of Sewage Works; The right to enter and re-enter upon part of A40 Trunk Road and verge located east of Ffynnon Chapel for all purposes connected with the construction and maintenance of environmental fencing; Part of A40 Trunk Road, verge, woodland and embankment located east of Ffynnon Chapel and south east of Parc-y-Delyn; part of A40 Trunk Road, verge, woodland and embankment located north east of Ffynnon Wood and west of Maes-y-Rhos. (Plots 2/1, 2/1 a, 2/1 b, 2/1 c, 2/1d, 2/1e, 2/1 f, 2/1 g, 2/1 h, 2/1 j, 2/1 k, 2/1 m, 2/1 n, 2/1 p, 2/1 q, 2/1 r, 2/1 s, 2/11, 2/1 u, 2/1 v, 2/1 w, 2/1 x, 2/1 y, 2/1 z, 2/1 aa, 2/1 ab, 2/1 ac, 2/1 ad).

Part of unclassified road, half width of road, access track, farmland (grassland), verge and hedge located south east and east of Brominau and west of Ffynnon Chapel. (Plots 2/2, 2/2a, 2/2b, 2/2c, 2/2d, 2/2e, 2/2f, 2/2g).

Part of half width of unclassified road, woodland, verge and public footpath located south and south east of Brominau and east and south east of Henllan Lodge; Part of woodland, farmland and verge located south east of Ffynnon Chapel and east of Henllan Lodge; Part of farmland, woodland, verge and public footpath located south and south east of Ffynnon Chapel and south of the A40 Trunk Road; The right to enter and re-enter upon part of woodland, farmland, verge, watercourse and public footpath located south east and east of Ffynnon Chapel and east of Henllan Lodge to enter and re-enter for all purposes connected with construction, cleansing, widening, deepening and maintenance of an existing drainage ditch, environmental fencing and existing watercourse; The right to enter and re-enter upon part of woodland, farmland, public footpath SP19/30/1 and watercourse located south east and east of Ffynnon Chapel and south of the A40 Trunk Road to enter and re-enter for all purposes connected with the cleansing, widening, deepening and maintenance of an existing drainage ditch, and the construction and maintenance of environmental fencing; The right to enter and re-enter upon part of farmland and existing watercourse south of A40 Trunk Road and west of Sewage Works and east of Henllan Lodge for all purposes connected with cleansing, widening, deepening and maintenance of an existing drainage ditch and for construction and maintenance of environmental fencing; Part of farmland south of A40 Trunk Road and west of Sewage Works and east of Henllan Lodge, woodland and minor watercourses east of Henllan Lodge and south east of Brominau; part of A40 Trunk road, verge, sloped verge and hedge located south west of Bethel Chapel and north east of Glenfield. (Plots 2/3, 2/3a, 2/3b, 2/3c, 2/3d, 2/3e, 2/3f, 2/3g, 2/3h, 2/3j, 2/3k, 2/3m, 2/3n, 2/3p, 2/3q, 2/3r, 2/3s, 2/3t, 2/3u, 2/3v, 2/3w, 2/3x, 2/3y, 2/3z, 2/3aa, 2/3ab, 2/3ad, 2/3ae, 2/3af, 2/3ag, 2/3ah).

Part of A40 Trunk Road, layby, verge, grassland, woodland, half width of highway and half width of track located south west of Ffynnon Chapel and east of Henllan Lodge. (Plots 2/4, 2/4a, 2/4b, 2/4c, 2/46, 2/4e, 2/4f).

2/46,

Part of existing access track, half width of track, woodland and verge located south west and east of Ffynnon Chapel; Part of A40 Trunk Road, half width of track, existing track woodland and verge located south west and east of Ffynnon Chapel and east of Henllan Lodge; (Plots 2/5, 2/5a, 2/5b, 2/5c, 2/5d).

Part of A40 Trunk Road and half width of A40 trunk road and verge located south of Ffynnon Chapel and east of Henllan Lodge. (Plots 2/6,2>6a).

Attachments

HAV2037925.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices