Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE HIGHWAYS ACT 1980

Notice ID: HAV2037922

Notice effective from
24th March 2021 to 23rd April 2021

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru

STATUTORY NOTICE

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales

Llywodraeth Cymru Welsh Government

DEDDF PRIFFYRDD 1980

GORCHYMYN CEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (YR A40) (GWELLIANT LLANDDEWI FELFFRE I BENBLEWIN A THYNNU STATWS CEFNFFORDD) 2021

A

GORCHYMYN CEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (YR A40) (GWELLIANT LLANDDEWI FELFFRE I BENBLEWIN) (FFYRDD YMYL) 2021

HYSBYSIR DRWY HYN fod Gweinidogion Cymru wedi gwneud y Gorchmynion a ganlyn?

1. Gorchymyn o dan adrannau 10 a 12 o Ddeddf Priffyrdd 1980 yn darparu:(a) y bydd darn o gefnffordd yn cael ei adeiladu sy'n cychwyn o bwynt tua 278 o fetrau i'r dwyrain o Gapel Bethel, yng Nghymuned Llanddewi Felffre ac yn ymestyn i gyfeiriad cyffredinol y gorllewin am bellter o tua 4.46 o gilometrau hyd at bwynt ar gefnffordd bresennol yr A40 tua190 o fetrau i'r gorllewin o'r fynedfa i Penblewin Farm, yng Nghymuned Arberth Wledig, ac y bydd yn dod yn gefnffordd o'r dyddiad pan ddaw'r Gorchymyn i rym;

a:-

(b) y bydd darn o gefnffordd bresennol yr A40 sy'n cychwyn o bwynt tua 301 o fetrau i'r gorllewin o Gapel Bethel, yng Nghymuned Llanddewi Felffre ac yn ymestyn i gyfeiriad cyffredinol y gorllewin am bellter o tua 1.57 o gilometrau hyd at bwynt ar gefnffordd bresennol yr A40 tua 305 o fetrau i'r dwyrain o'r gyffordd bresennol i Gapel Ffynnon, yng Nghymuned Llanddewi Felffre, ac(c) darn o gefnffordd bresennol yr A40 sy'n cychwyn o bwynt tua 138 o fetrau i'r gorllewin o'r eiddo o'r enw Henllan Lodge, yng Nghymuned Llanddewi Felffre ac yn ymestyn i gyfeiriad cyffredinol y gorllewin am bellter o tua 0.75 o gilometrau hyd at bwynt ar gefnffordd bresennol yr A40 yn union i'r dwyrain o ardal orffwyso cefnffordd bresennol yr A40, yng Nghymuned Llanddewi Felffre,yn peidio 3 bod yn gefnffyrdd ac yn dod yn ffyrdd dosbarthiadol ar y dyddiad pan fydd Gweinidogion Cymru yn rhoi hysbysiad i Gyngor Sir Penfro (a fydd yn dod yn awdurdod priffyrdd dros y darnau hynny).

2. Gorchymyn o dan adrannau 12,14, 125 a 268 o Ddeddf Priffyrdd 1980 a fydd yn awdurdodi Gweinidogion Cymru:THE HIGHWAYS ACT 1980

THE LONDON TO FISHGUARD TRUNK ROAD (A40) (LLANDDEWI VELFREY TO PENBLEWIN IMPROVEMENT AND DE-TRUNKING) ORDER 2021

AND

THE LONDON TO FISHGUARD TRUNK ROAD (A40) (LLANDDEWI VELFREY TO PENBLEWIN IMPROVEMENT) (SIDE ROADS) ORDER 2021

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Welsh Ministers have made the following Orders?

1. An Order under section 10 and 12 of the Highways Act 1980 providing that:(a) a length of trunk road shall be constructed commencing at a point approximately 278 metres east of Bethel Chapel, in the Community of Llanddewi Velfrey and extending in a generally westerly direction for a distance of approximately 4.46 kilometres to a point on the existing A40 trunk road approximately 190 metres west of the entrance to Penblewin Farm, in the Community of Narberth Rural and become a trunk road as from the date when the Order comes into force;and that:-

(b) a length of the existing A40 trunk road commencing at a point approximately 301 metres west of Bethel Chapel, in the Community of Llanddewi Velfrey and extending in a generally westerly direction for a distance of approximately 1.57 kilometres to a point on the existing A40 trunk road approximately 305 metres east of the existing junction to Ffynnon Chapel, in the Community of Llanddewi Velfrey, and(c) a length of the existing A40 trunk road commencing at a point approximately 138 metres west of the property known as Henllan Lodge, in the Community of Llanddewi Velfrey and extending in a generally westerly direction for a distance of approximately 0.75 kilometres to a point on the existing A40 trunk road immediately east of the existing A40 trunk road rest area, in the Community of LLanddewi Velfrey,shall cease to be trunk roads and shall become classified roads as from the date on which notice is given by the Welsh Ministers to Pembrokeshire County Council (who will become the highway authority for those lengths).

2. An Order under sections 12,14, 125 and 268 of the Highways Act 1980 which will authorise the Welsh Ministers:a.

i wneud gwaith i wella'r priffyrdd;

wneud gwaith i wella'r priffyrdd;

b.

i gau priffyrdd neu rannau o briffyrdd;

gau priffyrdd neu rannau o briffyrdd;

c.

i adeiladu priffyrdd newydd;

adeiladu priffyrdd newydd;

d.

i gau mynedfeydd preifat i fangreoedd;

gau mynedfeydd preifat i fangreoedd;

e.

i ddarparu mynedfeydd newydd i fangreoedd;

ddarparu mynedfeydd newydd i fangreoedd;

f.

i adeiladu darnau o briffyrdd dros dro; ac

adeiladu darnau o briffyrdd dros dro; ac

g-

i gau darnau o briffyrdd dros dro.

gau darnau o briffyrdd dros dro.

a.

to carry out the improvement of highways;

b.

to stop up highways or areas of highways;

c.

to construct new highways;

d.

to stop up private means of access to premises;

e.

to provide new means of access to premises;

f.

to construct temporarily lengths of highway, and

9-

to close temporarily lengths of highway.

i gyd ar Iwybr y gefnffordd newydd a grybwyllir uchod, neu yn ei gyffiniau; a

gyd ar Iwybr y gefnffordd newydd a grybwyllir uchod, neu yn ei gyffiniau; a

yn darparu ar gyfer trosglwyddo pob priffordd newydd i Gyngor Sir Penfro fel yr awdurdod priffyrdd a bennir ar ei chyfer yn y Gorchymyn o'r dyddiad y bydd Gweinidogion Cymru yn hysbysu Cyngor Sir Penfro ei bod wedi ei chwblhau a'i bod ar agor ar gyfer traffig trwodd.

GELLIR edrych ar gop'iau o'r Gorchmynion a'r planiau cysylltiedig yn rhad ac am ddim ar bob adeg resymol rhwng 24 Mawrth 2021 a 5 Mai 2021, yn y lleoliadau a ganlyn:

? Gorsaf Betrol Gwasanaethau Preseli, Llanddewi Felffre, Arberth, SA67 7PD {yn ystod oriau busnes arferol y sefydliad hwn);? Neuadd y Frenhines, 44 Stryd Fawr, Arberth, SA67 7AS. Dim ond drwy apwyntiad y gellir gweld y dogfennau hyn a dylid gwneud trefniadau drwy Swyddog Cyswllt y Cyhoedd, Mr Martin Gallimore, gan ddefnyddio'r wybodaeth gyswllt ganlynol: rhif ff&n symudol 07923 887119 a chyfeiriad e-bost

a40enquiries@arup.com

Sylwer: Bydd mynediad i'r lleoliadau hyn yn ddarostyngedig i'r cyfyngiadau COVID-19 perthnasol fydd ar waith ary pryd.

Mae coplau o'r Gorchymyn, sy'n dwyn y teitl "Gorchymyn Cefnffordd Llundain i Abergwaun (yr A40) (Gwelliant Llanddewi Felffre i Benblewin a Thynnu Statws Cefnffordd) 2021" yn cael eu cyhoeddi gan TSO (y Llyfrfa) a gellir eu prynu ar-lein oddi wrth

www.tsoshop.co.uk

neu TSO @ Blackwell;

www.tso

.

co.uk/contact/bookshops/agents/cardiff/

ac Asiantaethau Achrededig eraill.

Gellir cael copiau o'r Gorchymyn, sy'n dwyn yr enw "Gorchymyn Cefnffordd Llundain i Abergwaun (yr A40) (Gwelliant Llanddewi Felffre i Benblewin) (Ffyrdd Ymyl) 2021" oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

Os bydd unrhyw berson sydd wedi ei dramgwyddo gan y Gorchymyn Llinell neu'r Gorchymyn Ffyrdd Ymyl am gwestiynu eu dilysrwydd, neu ddilysrwydd unrhyw ddarpariaeth ynddynt, ar y seiliau a ganlyn, sef:

a. nad yw o fewn pwerau Deddf Priffyrdd 1980; neub. na chydymffurfiwyd ag unrhyw un neu ragor o ofynion y Ddeddf neu ofynion rheoliadau a wneir oddi tani, caiff y person hwnnw wneud cais i'r Uchel Lys o fewn 6 wythnos ar 61 iddynt ddod yn weithredol.Gellir edrych ar goplau o'r Gorchmynion a'r Hysbysiadau ar

https://llyw.cymru/a40-llanddewi-fe^

J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

all on, or in the vicinity of the route of the new trunk road aforesaid; and

provide for the transfer of each new highway to Pembrokeshire County Council as highway authority specified for it in the Order as from the date the Welsh Minsters notify Pembrokeshire County Council that they have been completed and are open for through traffic.

COPIES of the Orders and accompanying plans may be inspected free of charge at all reasonable hours from 24 March 2021 to 5 May 2021, at the following venues:

? Preseli Services Petrol Station, Llanddewi Velfrey, Narberth, SA67 7PD (during normal business hours of this establishment);? Queens Hall, 44 High Street, Narberth, SA67 7AS. Viewings are strictly by appointment only and arrangements should be made via the Public Liaison Officer, Mr Martin Gallimore, using the following contact information: mobile phone 07923 887119 and email

a40enquiries@arup.com

.Please note: Access to these venues will be subject to the relevant COVID-19 restrictions in place at the time.

Copies of the Order, the title of which is "The London to Fishguard Trunk Road (A40) (Llanddewi Velfrey to Penblewin Improvement and De-Trunking) Order 2021" is published by TSO (The Stationery Office) and can be purchased online from

www.tsoshop.co.uk

or TSO @ Blackwell;

www.tso.co.uk/contact/

bookshops/agents/card iff/ and other Accredited Agents.

Copies of the Order, the title of which is "The London to Fishguard Trunk Road (A40) (Llanddewi Velfrey to Penblewin Improvement) (Side Roads) Order 2021" can be obtained from Transport Orders Branch, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ.

If any person aggrieved by the Line Order or Side Roads Order desires to question the validity of them, or of any of the provisions contained in them, on the ground that:

a. it is not within the powers of the Highways Act 1980; orb. that any requirement of the Act or of regulations made under it has not been complied with,that person may, within 6 weeks of them becoming operative make an application for the purpose to the High Court. Copies of the Orders and Notices can be viewed at

https://gov.wales/a40-llanddewi-velfrey-penblewin

. J SADDLER, Transport, Welsh Government

Attachments

HAV2037922.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices