Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (LECKWITH PUBLIC FOOTPATH Nos 3 & 4) (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2021

Notice ID: BOU2037297

Notice effective from
25th March 2021 to 24th April 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (LECKWITH PUBLIC FOOTPATH Nos 3 & 4) (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2021

On the 25th March 2021 the Vale of Glamorgan Council In exercise of its powers under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 made an Order as described in the schedules below: The Order shall come into force on 6th April 2021 and will be known as "The Vale of Glamorgan Council (Leckwith Public Footpath Nos 3 & 4) (Temporary Closure) Order 2021. If you wish to question the validity of the Order or any provisions contained therein on the grounds that they are not within the powers conferred by the above Act or on the grounds that any requirement of the same or that any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, you may within six weeks from the 6th April 2021 apply to the High Court for this purpose

SCHEDULE 1

No person shall proceed on foot in the locations

specified in Schedule 2 below.

SCHEDULE 2

Location Footpath (Public Rights of Way)

known as Leckwith Numbers 3 & 4 from Orchard Cottage to Cwrt Yr Ala Road Michaelston Le Pit

Alt. Route During this closure there will be signed diversions via Cwrt Y Ala Road and Footpaths Leckwith Nos 5 & 7

To prevent danger to pedestrians while demolition & reconstruction work is carried out. Duration From 08.00 on Tuesday 6th April 2021 for a maximum period of six Months or until works are completed whichever is the earlier. Dated this 25th day of March 2021 Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, The Alps Depot, Wenvoe. CF5 6AA.

GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG (LLWYBR CYHOEDDUS Y LECWYDD Rhif 3 a 4) (CAU DROS DRO) 2021

Ar 25 Mawrth 2021, gwnaeth Cyngor Bro Morgannwg wrth arfer ei bwerau dan Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 Orchymyn fel a ddisgrifir yn yr atodlenni isod: Daw'r Gorchymyn i rym ar 6 Ebril 2021 ac fe'i gelwir yn "Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Llwybr Cyhoeddus Lecwydd Rhifau 3 a 4) (Cau Dros Dro) 2021.

Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu'r darpariaethau ynddo ar y sail nad ydynt yn unol a'r pwerau a ddyfarnwyd gan y Ddeddf jchod neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, neu unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf mewn perthynas S'r Gorchymyn, gallwch, o fewn chwe wythnos o 6 Ebril 2021, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn.

a

ATODLEN 1

Ni chaiff unrhyw un gerdded ar y lleoliadau a nodir yn Atodlen 2 isod.

ATODLEN 2 Lleoliad Llwybr troed (Hawliau Tramwy

Cyhoeddus) a elwir Lecwydd Rhifau

3 a 4 o Orchard Cottage i Cwrt Yr Ala

Road Michaelston Le Pit Llwvbr Yn ystod y cyfnod cau hwn bydd

gwyriadau wedi'u llofnodi drwy Cwrt Y

Ala Road a Llwybrau Troed Lecwydd

Rhifau 5 a 7 Rheswm Atal perygl i gerddwyr tra bod gwaith

dymchwel ac ailadeiladu yn cael ei

wneud.

Hvd O 08.00 Dydd 6 Ebril 2021 am gyfnod o chwe Mis neu hyd nes y bydd y gwaith wedi'i gwblhau pa un bynnag yw'r cynharaf. Dyddiedig 25 Mawrth 2021 Cyfarwyddwr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Depo'r Alpau, GwenfS. CF5 6AA.

Attachments

BOU2037297.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices