Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (ST BRIDES MAJOR) (20 MPH SPEED RESTRICTION AND REVOCATION) ORDER 2021

Notice ID: NEW2039663

Notice effective from
1st April 2021 to 1st May 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (ST BRIDES MAJOR) (20 MPH SPEED RESTRICTION AND REVOCATION) ORDER 2021

1. On the 25th March 2021 the Vale of Glamorgan Council In exercise of Its powers under Sections 1,2 & 84 of the Road Traffic Regulation Act 1984 and of all other enabling powers made an Order the general effectof which is as described in the Schedules below.

2. The Order will come into operation on the 6th April 2021 or on the date that the signs and road markings are in place, whichever is the later and shall be referred to asThe Vale of Glamorgan Council (St Brides Major) (20 MPH Speed Restriction and Revocation) Order 2021. A copy of the Order and plans showing the affected areas may be seen on the Council's website at www.

valeofglamorgan.gov.uk3. If you wish to question the validity of the Order or any provisions contained therein on the grounds that they are not within the powers conferred by the above Act or on the grounds that any requirement of the same or that any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, you may within six weeks from the 6th April 2021 apply to the High Court for this purpose.SCHEDULE 1 Revocation of the following Traffic Regulation Order:

The Vale of Glamorgan Council (B4265 Ewenny Road (Part), St Brides Major) (Variable 20mph Speed Restriction) Order 2019.

SCHEDULE 2 No person shall cause or permit a vehicle to proceed at a speed greater than 20 miles per hour in the location specified in Schedule 3 below.

SCHEDULE 3 B4265 Wick Road

From its junction with the B4524 Southerndown Road, southwards, for a distance of approximately 852 metres, to be contiguous with the existing national speed restriction. Unnamed lane to Blackball Road (via Court Newydd Farm)

From its junction with the B4265 Wick Road, in a north-westerly direction for a distance of approximately 100 metres. B4265 Ewenny Road

From its junction with the B4524 Southerndown Road, northwards, for a distance of approximately 718 metres, to be contiguous with the existing 40 miles per hour speed restriction. Penylan Road Throughout its entire length. B4524 Southerndown Road From its junction with the B4265 Ewenny Road / Wick Road, in a generally easterly direction, for a distance of approximately 260 metres, to be contiguous with the existing 40 miles per hour speed restriction Heol-y-Slough

From its junction with the B4524 Southerndown Road, in a north-westerly direction, for a distance of approximately 85 metres, to be contiguous with the existing national speed restriction. Lon-yr-Eglwys, Heol Sant Bridget, Unnamed lane from the B4265 Ewenny Road to Bramerton House, Rear lane (The Fox public house) from the B4265 Ewenny Road to Y Gorlan

Throughout their entire lengths. Blackball Road

From its junction with the B4265 Ewenny Road in a generally easterly direction, for a distance of approximately 202 metres, to be contiguous with the existing national speed restriction. Meadow Court, Pant Close, Unnamed lane from the B4265 Ewenny Road to Heol-y-Milwyr Throughout their entire lengths

Dated this 1st day of April 2021. Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, The Alps, Wenvoe. CF5 6AA.

GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG (SAINT-Y-BRID) (CYFYNGIAD CYFLYMDER 20 MYA A DIRYMU) 2021

1. Ar 25 Mawrth 2021, gwnaeth Cyngor Bro Morgannwg wrth arfer ei bwerau dan Adran 1, 2 a 84 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'r holl bwerau galluogi eraill Orchymyn a fydd yn gorfodi'r hyn a ddisgrifir yn yr Atodlenni isod.2. Daw'r Gorchymyn i rym ar 6 Ebril 2021 neu ar y dyddiad y bydd yr arwyddion a'r marciau ffordd yn eu lie, p'un bynnag yw'r hwyraf a chyfeirir ato fel Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Saint-y-brid) (Cyfyngiad Cyflymder 20 MYA a Dirymu) 2021. Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r cynlluniau sy'n dangos yr ardaloedd yr effeithir arnynt ar wefan y Cyngor yn

www.bromorgannwg.gov.uk

3. Os dymunwch herio dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaethau ynddo ar y sail nad yw'n unol a'r pwerau a ddyfarnwydgan y Ddeddf uchod neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, neu unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch, o fewn chwe wythnos i 6 Ebril 2021, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn. ATODLEN 1

Dirymu'r Gorchymyn Rheoleiddio Traffig

canlynol:

Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (B4265 Ewenny Road (Rhan), Saint-y-brid) (Cyfyngiad Cyflymder 20mya Amrywiol) 2019.

ATODLEN 2 Ni chaniateir i unrhyw berson achosi neu alluogi cerbyd i deithio'n gyflymach na 20 milltir yr awr yn y lleoliad a nodir yn Atodlen 3 isod.

ATODLEN 3

B4265 Wick Road

O'r gyffordd a B4524 Southerndown Road, tua'r de, am oddeutu 852 metr, wrth y cyfyngiad cyflymder cenedlaethol presennol. Ldn ddienw i Blackball Road (drwy Fferm Court Newydd)

O'r gyffordd a B4265 Wick Road tua'r gogledd am oddeutu 100 metr. B4265 Ewenny Road

O'r gyffordd a B4524 Southerndown Road tua'r gogledd am oddeutu 718 metr, wrth y cyfyngiad cyflymder 40 milltir yr awr presennol. Penylan Road Ar ei hyd.

B4524 Southerndown Road

O'r gyffordd a B4265 Ewenny Road / Wick Road, tua'r dwyrain yn gyffredinol, am oddeutu 260 metr, wrth y cyfyngiad cyflymder 40 milltir yr awr presennol Heol-y-Slough

O'r gyffordd a B4265 Southerndown Road tua'r gogledd am oddeutu 85 metr, wrth y cyfyngiad cyflymder cenedlaethol presennol. Lon-yr-Eglwys, Heol Sant Bridget, Ldn ddienw o B4265 Ewenny Road i Dy Bramerton L6n gefn (Tafarn The Fox) o B4265 Ewenny Road i'r Gorlan Ar ei hyd. Blackball Road

O'r gyffordd a B4265 Ewenny Road tua'r dwyrain yn gyffredinol am oddeutu 202 metr, wrth y cyfyngiad cyflymder cenedlaethol presennol. Meadow Court, Pant Close, Ldn ddienw o B4265 Ewenny Road i Heol-y-Milwyr Ar ei hyd

Dyddiedig 1 Ebril 2021. Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, Gwenfo. CF5 6AA.

Attachments

NEW2039663.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices