Search for more Public Notices in your area
Traffic

(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 3) ORDER 2021

Notice ID: NEW2061074

Notice effective from
22nd April 2021 to 22nd May 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL

CYNGOR BRO MORGANNWG

(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 3) ORDER 2021

1. Notice is given that the Vale of Glamorgan Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and the Traffic Management Act 2004 and of all other enabling powers proposes to make an Order to install the parking restrictions specified in the schedules below.2. Full details of the proposals may be inspected on the Council's website at

www.valeofglamorgan.gov

. uk and any objections you may have to this proposal must be submitted to the Director of Environment & Housing (Ref.lF930) in writing or by email to

C1V@valeofglamorgan.gov.uk

by 14th May 2021 and must contain the grounds upon which you object.3. Persons objecting to the proposed Order are advised that in view of the Local Government (Access to Information) Act 1985 this Council is legally obliged to make any comments received in response to the proposed Order open to public inspection.The following Traffic Regulation Order is to be amended as follows:

Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places (Civil Enforcement) Order 2013

SCHEDULE

Proposed Resident Only Permit Parking Areas: Cosmeston, Penarth

Amend the Resident Permit Areas contained within Schedule 1 of The Vale of Glamorgan Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement) Order 2013, to include the following locations outlined within Cosmeston and Cowbridge, together with the removal of the footnote in Schedule 1, to include Refer to the "Resident Parking Permit Types and Criteria For Use", within paragraph 4 of the Vale of Glamorgan Council Resident Parking Controls Policy.

Insert into Map Schedules AR64 AR65 AQ64 AS64 Zone: PHZ01

Atthorp Drive: from its junction with Cosmeston Drive,

throughout its entire length.

Bittern Way: from its junction with Cosmeston Drive,

throughout its entire length.

Cosmeston Drive: from its junction with Lavernock

Road, throughout its entire length.

Falcon Grove: from its junction with Cosmeston Drive,

throughout its entire length.

Fulmar Close: from its junction with Cosmeston Drive,

throughout its entire length.

Kestrel Way: from its junction with Althorp Drive,

throughout its entire length.

Lapwing Close: from its junction with Althorp Drive,

throughout its entire length.

Mallard Way: from its junction with Althorp Drive,

throughout its entire length.

Merlin Close: from its junction with Althorp Drive,

throughout its entire length.

Osprey Close: from its junction with Cosmeston Drive,

throughout its entire length.

Petrel Close: from its junction with Bittern Way,

throughout its entire length.

Plover Way: from its junction with Bittern Way,

throughout its entire length.

Raven Way: from its junction with Cosmeston Drive,

throughout its entire length.

Shearwater Close: from its junction with Cosmeston

Drive, throughout its entire length.

Zone: PHZ02

Upper Cosmeston Farm: from its junction with Lavernock Road, throughout its entire length

SCHEDULE 2

Proposed Resident Permit Parking Areas, Cowbridge Insert into Map Schedule AA28 ZZ28 Zone: CBZ01

Middlegate Court: from its junction with Town Hall Square throughout its entire length. Middlegate Walk: from its junction with Middlegate Court, throughout its entire length.

Dated this 22nd day of April 2021 Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, The Alps, Wenvoe. CF5 6AA.

GORCHYMYN (GWAHARDD A CHYFYNGU AR FANNAU AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD) (RHIF 3) 2021

1. Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bra Morgannwg, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a Deddf Rheoli Traffig 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill, yn cynnig gwneud Gorchymyn a fydd yn rhoi'r cyfyngiadau parcio a nodir yn yr atodlenni isod ar waith.2. Mae modd gweld manylion llawn y cynigion ar wefan y Cyngor yn

www.bromorgannwg.gov.uk

ac mae'n rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiadau a allai fod gennych i'r cynnig hwn i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai (Cyf. IF930) yn ysgrifenedig neu drwy e-bost i C1 V@

valeofglamorgan.gov.uk

erbyn 14 Mai 2021 ac mae'n rhaid cynnwys eich rhesymau dros wrthwynebu.3. Rhoddir gwybod i unrhyw un sy'n gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig, yn unol a Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, fod rhwymedigaeth gyfreithiol ar y Cyngor hwn i alluogi'r cyhoedd i archwilio unrhyw sylwadau a ddaw i law am y Gorchymyn arfaethedig.a

Caiff y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig canlynol ei ddiwygio fel a ganlyn:

Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Mannau Parcio (Gorfodi Sifil) 2013

ATODLEN 1

Ardaloedd Parcio i Thrwydded Arfaethedig i Breswylwyr yn Unig, Cosmeston, Penarth

Diwygio Gorchymyn Ardaloedd Trwyddedau Preswyl sydd wedi'u cynnwys yn Atodlen 1 Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Pharcio) (Gorfodi Sifil) 2013, i gynnwys y lleoliadau canlynol a amlinellir yng Nghysysgennin a'r Bont-faen, ynghyd a dileu'r troednodyn yn Atodlen 1, i gynnwys Cyfeiriwch at y "Mathau o Drwyddedau Parcio Preswylwyr a'r Meini Prawf i'w Defnyddio" o fewn paragraff 4 Polisi Rheolaethau Parcio Preswylwyr Cyngor Bro Morgannwg.

Ychwanegu at Atodlenni Map AR64 AR65 AQ64 AS64

Ardal: PHZ01

Althorp Drive: o'r gyffordd a Cosmeston Drive, ar ei hyd.

Bittern Way: o'r gyffordd & Cosmeston Drive, ar ei hyd.

Cosmeston Drive: o'r gyffordd a Lavernock Road, ar ei hyd.

Falcon Grove: o'r gyffordd a Cosmeston Drive, ar ei hyd.

Fulmar Close: o'r gyffordd & Cosmeston Drive, ar ei hyd.

Kestrel Way: o'r gyffordd ag Althorp Drive, ar ei hyd.

Lapwing Close: o'r gyffordd ag Althorp Drive, ar ei hyd.

Mallard Way: o'r gyffordd ag Althorp Drive, ar ei hyd.

Merlin Close: o'r gyffordd ag Althorp Drive, ar ei hyd.

Osprey Close: o'r gyffordd a Cosmeston Drive, ar ei hyd.

Petrel Close: o'r gyffordd a Bittern Way, ar ei hyd.

Plover Way: o'r gyffordd & Bittern Way, ar ei hyd. Raven Way: o'r gyffordd & Cosmeston Drive, ar ei hyd.

Shearwater Close: o'r gyffordd a Cosmeston Drive, ar ei hyd. Ardal: PHZ02

Upper Cosmeston Farm: o'r gyffordd a Lavernock Road, ar ei hyd.

ATODLEN 2

Ardaloedd Parcio I Thrwydded Arfaethedig i Breswylwyr, y Bont-faen Ychwanegu at atodlen map AA28 ZZ28 Ardal: CBZ01

Middlegate Court: o'r gyffordd a Sgwai Neuadd y Dref ar ei hyd.

Middlegate Walk: o'r gyffordd a Middlegate Court, ar ei hyd.

Dyddiad: 22 Ebril 2021. Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, Gwenfo. CF5 6AA.

Attachments

NEW2061074.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices