Search for more Public Notices in your area
Traffic

(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 5) ORDER 2021

Notice ID: NEW2071633

Notice effective from
29th April 2021 to 29th May 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL

CYNGOR BRO MORGANNWG

(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 5) ORDER 2021

1. Notice is given that the Vale of Glamorgan Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and the Traffic Management Act 2004 and of all other enabling powers proposes to make an Order to amend the parking restrictions specified in the schedule below.2. Full details of the proposals may be inspected on the Council's website at

www.valeofglamorgan.gov.uk

and any objections you may have to this proposal must be submitted to the Director of Environment & Housing (Ref.lF933) in writing or by email to C1 V@

valeofglamorgan.gov.uk

by 21st May 2021 and must contain the grounds upon which you object.3. Persons objecting to the proposed Order are advised that in view of the Local Government (Access to Information) Act 1985 this Council is legally obliged to make any comments received in response to the proposed Order open to public inspection.The following Traffic Regulation Order is to be amended as follows:

Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places (Civil Enforcement) Order 2013

SCHEDULE

Proposed Revocation of Prohibition of Waiting Monday to Saturday 8am until 6.30pm 2 hours no return within 2 hours

Plymouth Road, Penarth - AL65

On the west side from a point 34 metres south of the boundary line between property numbers 2 and 4 in a southerly direction for a distance of 4 metres.

Dated this 29th day of April 2021 Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, The Alps, Wenvoe. CFS 6AA.

(GWAHARDD A CHYFYNGU AR FANNAU AROS A

LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD) (RHIF 5) 2021

1. Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bro Morgannwg, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a Deddf Rheoli Traffig 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill, yn cynnig gwneud Gorchymyn a fydd yn rhoi'r cyfyngiadau parcio a nodir yn atodlen isod ar waith.2. Mae modd gweld manylion llawn y cynigion ar wefan y Cyngor yn

www.bromorgannwg.gov.uk

ac mae'n rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiadau a allai fod gennych i'r cynnig hwn i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai (Cyf. IF933) yn ysgrifenedig neu drwy e-bost i C1 V@

valeofglamorgan.gov.uk

erbyn 21 Mei 2021 ac mae'n rhaid cynnwys eich rhesymau dros wrthwynebu.3. Rhoddir gwybod i unrhyw un sy'n gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig, yn unol a Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, fod rhwymedigaeth gyfreithiol ar y Cyngor hwn i alluogi'r cyhoedd i archwilio unrhyw sylwadau a ddaw i law am y Gorchymyn arfaethedig.Caiff y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig canlynol ei ddiwygio fel a ganlyn:

Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Mannau Parcio (Gorfodi Sifil) 2013

ATODLEN

Cynnig i Ddiddymu'r Gwaharddiad Aros, dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 6.30pm, 2 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr

Plymouth Road, Penarth - AL65

Ar ochr y gorllewin o bwynt sy'n 34 metr i'r de o'r ffin rhwng eiddo rhifau 2 a 4 i gyfeiriad y de am 4 metr.

Dyddiad: 29 Ebril 2021. Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, GwenfS. CF5 6AA.

Attachments

NEW2071633.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices