Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 6) ORDER 2021

Notice ID: NEW2072596

Notice effective from
6th May 2021 to 5th June 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 6) ORDER 2021

1. Notice is given that the Vale of Glamorgan Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and the Traffic Management Act 2004 and of all other enabling powers proposes to make an Order to install disabled persons parking places at the locations specified in Schedules 1 &2 and remove the disabled persons parking spaces at the locations specified in Schedule 3 below.2. Full details of the proposals, to include a copy of the proposed Order, may be inspected on the Council's website at

www.valeofglamorgan

.

gov.uk

and any objections you may have to this proposal must be submitted to the Director of Environment & Housing (Ref.lF935) in writing or by email to

C1V@valeofglamorgan.gov.uk

by 28th May 2021 and must contain the grounds upon which you object.3. Persons objecting to the proposed Order are advised that in view of the Local Government (Access to Information) Act 1985 this Council is legally obliged to make any comments received in response to the proposed Order open to public inspection.The following Traffic Regulation Order is to be amended as follows:

Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places

(Civil Enforcement) Order 2013

SCHEDULE 1

Proposed Disabled Persons Parking Places

Barry Road, Barry (56) (AT53)

On the north west side from the boundary line between property numbers 54 and 56 in a south westerly direction for a distance of 5 metres.

Castle Street, Barry (45) (AX49)

On the south west side from the boundary line between property numbers 43 and 45 in a north westerly direction for a distance of 5 metres.

Charlotte Place, Barry (18) (AU53)

On the south west side from the boundary line between property numbers

16 and 18 in a south easterly direction for a distance of 5 metres.Courtenay Road, Barry (23) (AT54)

On the north east side from the boundary line between property numbers 23 and 24 in a north westerly direction for a distance of 6.6 metres.

Phyllis Street, Barry (10) (AZ52)

On the north east side from the boundary line between property numbers 8 and 10 in a north westerly direction for a distance of 5.5 metres.

Porthkerry Road, Barry (118) (AW50)

On the south east side from boundary line between property numbers 116 and 1118 in a north easterly direction for a distance of 6.3 metres.

Porthkerry Road, Barry (124) (AW50)

On the south east from a point 3.5 metres north east of the boundary line between property numbers 122 and 124 in a north easterly direction for a distance of 6.6 metres.

Quarella Street, Barry (19) (AT54)

On the north west side from the boundary line between property numbers 18 and 19 in a north easterly direction for a distance of 5.5 metres.

St Marys Avenue, Barry (58) (AW52)

On the south west side from the boundary line between property numbers 56 and 58 in a north westerly direction for a distance of 5 metres.

SCHEDULE 2

Proposed revocation of existing Limited Waiting Monday to Saturday 8am until 6pm 2 hours no return within 2 hours except Resident Permit Holders and replace with Disabled Persons Parking Place

Lower Morel Street, Barry (19) (AV53)

On the south west side from the boundary line between property numbers

17 and 19 in a north westerly direction for a distance of 5.2 metres.SCHEDULE 3

Proposed revocation of the existing Disabled Persons Parking Places Everard Street, Barry (5 and 15) (AU53)

On the south west side from the boundary line between property numbers 5 and 7 in a south easterly direction for a distance of 4.7 metres.

On the south west side from a point 68 metres north west of the junction with Holton Road for a distance of 6.6 metres north west.

Jenner Road, Barry (63) (AW50)

On the south east side from the boundary line between property numbers 61 and 63 in a south westerly direction for a distance of 5.6 metres.

Jewel Street, Barry (14) (AV53)

On the north west side from the boundary line between property numbers 14 and 16 in a north easterly direction for a distance of 5.1 metres.

Maes y Cwm Street, Barry (16) (AU52)

On the south east side from the boundary line between property numbers 14 and 16 in a north easterly direction for a distance of 5.6 metres.

Phyllis Street, Barry (18) (AZ52)

On the north east side from a point 45 metres north west of its junction with Clive Place in a north westerly direction for a distance of 6.6 metres.

The Grove, Barry (4) (AZ49)

On the north east side from the boundary line between property numbers 2 and 4 in a north westerly direction for a distance of 5.8 metres. Andrew Road, Penarth (32) (AH62)

On the south side from the boundary line between property numbers 30 and 32 in a westerly direction for a distance of 5 metres.

Andrew Road, Penarth (44) (AH62)

On the south side from the boundary line between property numbers 42 and 44 in a westerly direction for a distance of 5.7 metres.

Ludlow Street, Penarth (60) (AJ64)

On the south west side from the boundary line between property numbers 59 and 60 in a north westerly direction for a distance of 5.4 metres.

Dated this 6th day of May 2021 Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, Alps Depot, Wenvoe. CF5 6AA.

GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG (GWAHARDD A CHYFYNGU AR FANNAU AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD) (RHIF 6) 2021

1. Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bro Morgannwg, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig 1984 a Deddf Rheoli Traffig 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill, yn cynnig gwneud Gorchymyn a fydd yn gosod mannau parcio i bobl anabl yn y lleoliadau a nodir yn Atodlenni1 a 2 a diddymu'r mannau parcio i bobl anabl yn y lleoliadau a nodir yn Atodlen 3 isod.

2. Mae modd gweld manylion llawn y cynigion, gan gynnwys copi o'r Gorchymyn arfaethedig ar wefan y Cyngor yn

www.bromorgannwg.gov

. uk ac mae'n rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiadau a all fod gennych i'r cynnig hwn i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai (Cyf. IF935) yn ysgrifenedig neu drwy e-bost i

C1V@valeofglamorgan.gv.uk

erbyn 28 Mai 2021 ac mae'n rhaid cynnwys eich rhesymau dros wrthwynebu.3. Rhoddir gwybod i unrhyw un sy'n gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig, yn unol & Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, fod rhwymedigaeth gyfreithiol ar y Cyngor hwn i alluogi'r cyhoeddi archwilio unrhyw sylwadau a ddaw i law am y Gorchymyn arfaethedig.

Caiff y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig canlynol ei ddiwygio fel a ganlyn:

Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Mannau Parcio (Gorfodi Sifil) 2013

ATODLEN 1

Mannau Parcio Arfaethedig i Bobl Anabl Barry Road, Y Barri (56) (AT53)

Ar ochr y gogledd-orllewin, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 54 a 56 tua'r de-orllewin am 5 metr.

Castle Street, Y Barri (45) (AX49)

Ar ochr y de-orllewin, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 43 a 45 tua'r gogledd-orllewin am 5 metr.

Charlotte Place, Y Barri (18) (AU53)

Ar ochr y de-orllewin, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 16 ac 18, tua'r de-ddwyrain am 5 metr.

Courtenay Road, Y Barri (23) (AT54)

Ar ochr y gogledd-ddwyrain o'r ffin rhwng eiddo rhifau 23 a 24 tua'r gogledd-orllewin am 6.6 metr.

Phyllis Street, Y Barri (10) (AZ52)

Ar ochr y gogledd-ddwyrain o'r ffin rhwng eiddo rhifau 8 a 10 tua'r gogledd-orllewin am 5.5 metr.

Porthkerry Road, Y Barri (118) (AW50)

Ar ochr y de-ddwyrain, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 116 a 1118 tua'r gogledd-ddwyrain am 6.3 metr.

Porthkerry Road, Y Barri (124) (AW50)

Ar ochr y de-ddwyrain, o bwynt 3.5 metr i'r gogledd-ddwyrain o'r ffin rhwng eiddo rhifau 122 a 124 tua'r gogledd-ddwyrain am 6.6 metr.

Quarella Street, Y Barri (19) (AT54)

Ar ochr y gogledd-orllewin, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 18 a 19, tua'r gogledd-ddwyrain am 5.5 metr.

St Marys Avenue, Y Barri, (58) (AW52)

Ar ochr y de-orllewin, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 56 a 58 tua'r gogledd-orllewin am 5 metr.

ATODLEN 2

Penderfyniad arfaethedig i ddiddymu'r man Aros Cyfyngedig, dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 6pm, 2 awr dim dychwelyd o fewn 2 awr, ac eithrio Deiliaid Trwydded i Breswylwyr a chreu Man Parcio i Bobl Anabl yn Me hynny

Lower Morel Street, Y Barri (19) (AV53)

Ar ochr y de-orllewin, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 17 a 19 tua'r gogledd-orllewin am 5.2 metr.

ATODLEN 3

Penderfyniad arfaethedig i ddiddymu'r Mannau Parcio i Bobl Anabl presennol

Everard Street, Y Barri (5 a 15) (AU53)

Ar ochr y de-orllewin, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 5 ac 7, tua'r de-ddwyrain am 4.7 metr.

Ar ochr y de-orllewin o bwynt 68 metr i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd a Heol Holltwn tua'r gogledd-orllewin am 6.6 metr.

Jenner Road, Y Barri (63) (AW50)

Ar ochr y de-ddwyrain o'r ffin rhwng eiddo rhifau 61 a 63 tua'r de-orllewin am 5.6 metr.

Jewel Street, Y Barri (14) (AV53)

Ar ochr y gogledd-orllewin, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 14 a 16, tua'r gogledd-ddwyrain am 5.1 metr.

Maes y Cwm Street, Y Barri (16) (AU52)

Ar ochr y de-ddwyrain, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 14 a 16 tua'r gogledd-ddwyrain am 5.6 metr.

Phyllis Street, Y Barri (18) (AZ52)

Ar ochr y gogledd-ddwyrain, o bwynt 45 metr i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd a Clive Place, tua'r gogledd-orllewin am 6.6 metr.

The Grove, Y Barri (4) (AZ49)

Ar ochr y gogledd-ddwyrain o'r ffin rhwng eiddo rhifau 2 a 4 tua'r gogledd-orllewin am 5.8 metr.

Andrew Road, Penarth (32) (AH62)

Ar ochr y de o'r ffin rhwng eiddo rhifau 30 a 32 tua'r gorllewin am 5 metr. Andrew Road, Penarth (44) (AH62)

Ar ochr y de o'r ffin rhwng eiddo rhifau 42 a 44 tua'r gorllewin am 5.7 metr. Ludlow Street, Penarth (60) (AJ64)

Ar ochr y de-orllewin, o'r ffin rhwng eiddo rhifau 59 a 60 tua'r gogledd-orllewin am 5.4 metr.

Dyddiad: 6 Mai 2021. Cvfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Depo'r Alpau, GwenfO. CF5 6AA.

Attachments

NEW2072596.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices