Search for more Public Notices in your area
Traffic

(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 3A) ORDER 2019

Notice ID: NEW2090679

Notice effective from
27th May 2021 to 26th June 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL
(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 3A) ORDER 2019


1. On the 17th May 2021 The Vale of Glamorgan Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and the Traffic Management Act 2004 and all other enabling powers made an Order to install and remove the parking restrictions specified in the schedule below.

2. The Order will come into operation on 31st May 2021 or on the dates that the signs and road markings are installed whichever is the later and be known as the "Vale of Glamorgan Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement) (Amendment) (No 3A) Order 2019"

3. A copy of the Order and plans showing the affected areas may be seen on the Council's website: valeofglamorgan.gov.uk

4. If you wish to question the validity of the Order or any provisions contained therein on the grounds that they are not within the powers conferred by the above Act or on the grounds that any requirement of the same or that any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, you may within six weeks from the 31 st May 2021 apply to the High Court for this purpose.

The following Traffic Regulation Order is to be amended as follows:
Vale of Glamorgan Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement) Order 2013

SCHEDULE

Proposed Prohibition of Waiting at Any Time. Insert into map schedules AU58 Bassett Road Sully

On the south-western side from the junction of Cog Road for a distance of 73 metres in a south-easterly direction.
On the north-eastern side from the junction of Cog Road for a distance of 69 metres in a south-easterly direction.
Dated this 27th day of May 2021. Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, Alps Depot, Wenvoe CF5 6AA


GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A
LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (GORFODI SIFIL) (DIWYGIO) (RHIF 3A) 2019


1. Ar 17 Mai 2021 gwnaeth Cyngor Bra Morgannwg, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 a Deddf Rheoli Traffig 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill, Orchymyn i osod a diddymu'r cyfyngiadau parcio a nodir yn yr atodlen isod.

2. Daw'r Gorchymyn i rym ar 31 Mai 2021, neu ar y dyddiadau y bydd yr arwyddion a'r marciau ffordd yn eu lie, p'un bynnag sydd hwyraf ac fe'i gelwir "Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Gorfodi Sifil) (Diwygio) (Rhif 3A) 2019"

3. Gellir gweld copi o'r Gorchymyn ynghyd

a chynlluniau sy'n dangos yr ardaloedd yr effeithir arnynt yn y cyfeiriad isod yn ystod oriau swyddfa arferol.
4. Os dymunwch gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaethau ynddo ar y sail nad yw'n unol a'r pwerau a ddyfarnwyd gan y Ddeddf uchod neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion a y Ddeddf, neu unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch, o fewn chwe wythnos wedi 31 Mai 2021 wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn.

Diwygir y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig canlynol fel a ganlyn:
Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Gorfodi Sifil) 2013

ATODLEN

Cynnig Gwahardd Aros ar Unrhyw Adeg. (Insert into map schedule AU58). Bassett Road Sili
O'r ochr dde-orllewinol o'r gyffordd a Cog Road am 73 metr tua'r de-ddwyrain.
O'r ochr ogledd-ddwyreiniol o'r gyffordd a Cog Road am 69 metr tua'r de-ddwyrain.
Dyddiedig 27 Mai 2021.
Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Depo'r Alpau, Gwenfa CF5 6AA

Attachments

NEW2090679.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices