Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 5) ORDER 2021

Notice ID: NEW2097463

Notice effective from
27th May 2021 to 26th June 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL
(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 5) ORDER 2021

1. On the 25* May 2021 The Vale of Glamorgan Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and the Traffic Management Act 2004 and all other enabling powers made an Order to amend the parking restrictions specified in the schedule below.

2. The Order will come into operation on 31" May 2021 or on the dates that the signs and road markings are removed or installed whichever

is the later and be known as the "Vale of Glamorgan Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement) (Amendment) (No 5) Order 2021"
3. A copy of the Order and plans showing the affected area may be inspected on the Council's website at

www.valeofglamorgan.gov.uk4. If you wish to question the validity of the Order or any provisions contained therein on the grounds that they are not within the powers conferred by the above Act or on the grounds that any requirement of the same or that any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, you may within six weeks from the 25"' May 2021 apply to the High Court for this purpose.

The following Traffic Regulation Order is to be amended as follows:
Vale of Glamorgan Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement) Order 2013

SCHEDULE

Proposed Revocation of Prohibition of Waiting Monday to Saturday 8am until 6.30pm 2 hours no return within 2 hours
Plymouth Road, Penarth - AL65
On the west side from a point 34 metres south of the boundary line between property numbers 2 and 4 in a southerly direction for a distance of 4 metres.
Dated this 27th day of May 2021. Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, Alps Depot, Wenvoe CF5 6AA

CYNGOR BRO MORGANNWG
(GWAHARDD A CHYFYNGU AR FANNAU AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD) (RHIF 5) 2021


1. Ar 25 Mai 2021 gwnaeth Cyngor Bro Morgannwg, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a Deddf Rheoli Traffig 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill, greu Gorchymyn i osod y cyfyngiad parcio a nodir yn yr atodlen isod.

2. Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 31 Mai 2021 neu ar y dyddiadau y caiff yr arwyddion a'r marciau ffordd eu tynnu neu eu gosod, p'un bynnag sydd hwyraf, ac fe'i gelwir yn "Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Pharcio) (Gorfodi Sifil) (Diwygiad) (Rhif 5) 2021"
3. Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a'r cynlluniau'n dangos yr ardaloedd yr effeithir arnynt ar wefan y Cyngor yn

www.bromorgannwg.gov.uk4. Os dymunwch herio dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaethau ynddo ar y sail nad yw'n unol a'r pwerau a ddyfarnwyd a gan y Ddeddf uchod neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, neu unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch, o fewn chwe wythnos i 31 Mai 2021, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn.

a Caiff y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig canlynol ei ddiwygio fel a ganlyn:
Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Gorfodi Sifil) 2013

ATODLEN

Cynnig i Ddiddymu'r Gwaharddiad Aros, dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 6.30pm, 2 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr
Plymouth Road, Penarth - AL65
Ar ochr y gorllewin o bwynt sy'n 34 metr i'r de o'r ffin rhwng eiddo rhifau 2 a 4 i gyfeiriad y de am 4 metr.
Dyddiad: 27 Mai 2021. Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Depo'r Alpau, Gwenffi CF5 6AA

Attachments

NEW2097463.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices