Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE A449 & A40 TRUNK ROADS (COLDRA INTERCHANGE,

Notice ID: NEW2102798

Notice effective from
2nd June 2021 to 2nd July 2021

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru

STATUTORY NOTICE

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales

Llywodraeth Cymru Welsh Government

GORCHYMYN CEFNFFYRDD YR A449A'R A40 (CYFNEWIDFA

COLDRA, CASNEWYDD I FFIN CYMRU/LLOEGR, SIR FYNWY)

(GWAHARDDIADAU A CHYFYNGIADAU TRAFFIG DROS DRO) 2021

MAE GWEINIDOGION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn er mwyn gwneud gwaith ar gefnffyrdd yr A449 a'r A40, neu gerllaw iddynt, rhwng Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd a Ffin Cymru/Lloegr, i'r gogledd o Drefynwy, Sir Fynwy.

Effaith y Gorchymyn yw gwneud y canlynol dros dro:

i. gwahardd pob cerbyd, ac eithrio'r rhai a ddefnyddir gan y gwasanaethau brys neu ar gyfer y gwaith, rhag mynd ar y darnau o gefnffyrdd yr A449 a'r A40 a bennir yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn. Disgrifir y llwybrau eraill yn yr Atodlen honno hefyd.ii. gosod terfyn cyflymder o 50 mya, 40 mya neu 10 mya ar y darn o'r A40/A449 a bennir yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn. Bydd y terfyn cyflymder o 10 mya yn weithredol pan fydd gwaith confoi yn digwydd ac ni chaniateir goddiweddyd ar yr adegau hyn.10

Daw'r Gorchymyn i rym ar 3 Mehefin 2021. Disgwylir y bydd y gwaharddiadau a'r cyfyngiadau dros dro yn dod i rym ar y dyddiad hwnnw a byddant yn weithredol dros nos (20:00 - 06:00 o'r gloch) ar sail ysbeidiol am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf. Bydd hysbysiad ymlaen Haw am gau'r ffyrdd yn cael ei arddangos cyn i waith ddechrau.

18

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar

https://llyw.cymru/

gorch myn ion-ffyrdd

J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

ATODLEN 1

Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Llwybrau Eraill

1. Y darn o gefnffordd yr A449 sy'n ymestyn o'i chyffordd 3 cherbytffordd gylchredol Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd (Cyffordd 24 yr M4) hyd at ganolbwynt Cyfnewidfa Rhaglan yr A449 a'r A40, Sir Fynwy.Y Itwybr arall ar gyfer cerbydau nad ydynt yn gerbydau traffordd ac sy'n teithio tua'r gogledd yw mynd ar hyd Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol yr A48 tua'r gorllewin i Gylchfan Grove Park, ar hyd yr A4042 i Gylchrfan Hardwick ac ar hyd yr A40 tua'r dwyrain i Gyfnewidfa Rhaglan: i'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n terthio tua'r de.Y llwybr arall ar gyfer traffig traffordd sy'n teithio tua'r gogledd yw mynd ar hyd yr M4 tua'r gorllewin o Gyffordd 24 i Gyffordd 25A (Grove Park) ac yna dilyn y llwybr a ddisgrifir uchod: i'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r de.2. Y darnau o ffyrdd ymuno ac ymadael tua'r gogledd a thua'r de yr A449 wrth Gyfnewidfa Brynbuga, Sir Fynwy.3. Y darnau o ffyrdd ymuno ac ymadael tua'r gogledd a thua'r de yr A449/A40 wrth Gyfnewidfa Rhaglan, Sir Fynwy.Codir arwyddion priodol i nodi'r llwybrau eraill yn ystod y cyfnodau pan fydd y ffyrdd ymuno ac ymadael ar gau, sef ar hyd yr A449 a/neu'r A40 tua'r gogledd/de, fel y bo'n briodol.

ATODLEN 2

Terfynau Cyflymder Dros Dro o 50 mya, 40 mya neu 10 mya a Dim Goddiweddyd

Y darn o gefnffyrdd yr A449 a'r A40 sy'n ymestyn o'u cyffordd 3 cherbytffordd gylchredol Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd (Cyffordd 24 yr M4) hyd at ganolbwynt trosbont Chapel Lane, i'r gogledd o Drefynwy.

THE A449 & A40 TRUNK ROADS (COLDRA INTERCHANGE,

NEWPORT TO THE WALES/ENGLAND BORDER, MONMOUTHSHIRE)

(TEMPORARY TRAFFIC PROHIBITIONS & RESTRICTIONS) ORDER 2021

THE WELSH MINISTERS have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary to undertake works on or near the A449 and A40 trunk roads between the Coldra Interchange, Newport and the Wales/England border, north of Monmouth, Monmouthshire.

14

The effect of the Order is to temporarily:

i. prohibit all vehicles, other than those being used by the emergency services or for the works, from proceeding on the lengths of the A449 and A40 trunk roads specified in Schedule 1 to this Notice. The alternative routes are also described therein.ii. impose a 50 mph, 40 mph or 10 mph speed limit on the length of the A40/A449 specified in Schedule 2 to this Notice. The 10 mph speed limit will operate during convoy working and no overtaking will be permitted at these times.10

10

The Order comes into force on 3 June 2021. The temporary prohibitions and restrictions are expected to come into force on that date and to operate overnight (20:00 - 06:00 hours) on an intermittent basis for a maximum duration of 18 months. Advance notice of closures will be displayed before the start of works.

18

A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov.wales/

road-orders

J SADDLER, Transport, Welsh Government

SCHEDULE 1

Temporary Prohibition of Vehicles & Alternative Routes

1. The length of the A449 trunk road that extends from its junction with the circulatory carriageway of Coldra Interchange, Newport (M4 Junction 24) to the centre-point of the A449 and A40 Raglan Interchange, Monmouthshire.

The alternative route for non-motorway northbound vehicles is via the westbound A48 Southern Distributor Road to Grove Park Roundabout, A4042 to Hardwick Roundabout and eastbound A40 to Raglan Interchange: vice versa for southbound traffic.

The alternative route for northbound motorway traffic is via the westbound M4 from Junction 24 to Junction 25A (Grove Park) and then follow the route described above: vice versa for southbound traffic.

2 The lengths of the A449 northbound and southbound exit and entry slip roads at Usk Interchange, Monmouthshire.

3. The lengths of the A449/A40 northbound and southbound exit and entry slip roads at Raglan Interchange, Monmouthshire.

The alternative routes for slip road closures will be signed with appropriate diversion signs and will be via the northbound/southbound A449 and/or A40, as appropriate.

SCHEDULE 2

Temporary 50 mph, 40 mph or 10 mph Speed Limits & No Overtaking

The length of the A449 and A40 trunk roads that extends from its junction with the circulatory carriageway of Coldra Interchange, Newport (M4 Junction 24) to the centre-point of Chapel Lane over-bridge, north of Monmouth.

Attachments

NEW2102798.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices