Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5 (GLYNDYFRDWY, SIR DDINBYCH) (TERFYN CYFLYMDER 30 MYA) 2021

Notice ID: WAR2109121

Notice effective from
9th June 2021 to 9th July 2021

HYSBYSIAD STATUDOL
I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru
STATUTORY NOTICE
For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales
Llywodraeth Cymru Welsh Government
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5 (GLYNDYFRDWY, SIR DDINBYCH) (TERFYN CYFLYMDER 30 MYA) 2021
Mae Gweinidogion Cymru wedi gwneud Gorchymyn drwy arfer eu pwerau o dan adrannau 84(1 )(a) a (2) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, sy'n dod i rym ar 11 Mehefin 2021.
Effaith y Gorchymyn yw gosod terfyn cyflymder o 30 mya ar y darn o gefnffordd yr A5 yng Mglyndyfrdwy, Sir Ddinbych sy'n ymestyn o bwynt 146 o fetrau i'r gorllewin hyd at bwynt 427 o fetrau i'r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd a"r ffordd ddiddosbarth sydd ag arwydd ar gyfer Rhewl a'r darn o'r gefnffordd sy'n ymestyn o bwynt 390 o fetrau i'r dwyrain hyd at bwynt 700 metr i'r dwyrain o ganolbwynt y gyffordd honno.
Yn ystod cyfnod o 6 wythnos o 9 Mehefin 2021 ymlaen, gellir edrych ar gopi o'r Hysbysiad hwn, y Gorchymyn a wnaed ynghyd 5 phlan ar wefan Llywodraeth Cymru ar httpsy/llyw.cymru/gorchmynion-ffyrdd neu gellir eu cael yn rhad ac am ddim o'r cyfeiriad isod gan ddyfynnu'r cyfeirnod qA1407354.
J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru
THE A5 TRUNK ROAD (GLYNDYFRDWY, DENBIGHSHIRE) (30 MPH SPEED LIMIT) ORDER 2021
The Welsh Ministers have made an Order in exercise of their powers under section 84(1 )(a) and (2) of the Road Traffic Regulation Act 1984, which comes into force on 11 June 2021.
The effect of the Order is to impose a 30 mph speed limit on the length of the A5 trunk road at Glyndyfrdwy, Denbighshire that extends from a point 146 metres west to a point 427 metres west of the centre-point of its junction with the unclassified road signed to Rhewl and the length of the trunk road that extends from a point 390 metres east to a point 700 metres east of the centre-point of that junction.
During a period of 6 weeks from 9 June 2021, a copy of this Notice, the made Order and plan can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov.wa

les/road-orders or may be obtained free of charge from the address below quoting reference number qA1407354.
J SADDLER, Transport, Welsh Government

Attachments

WAR2109121.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices