Search for more Public Notices in your area
Traffic

(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES)

Notice ID: NEW2110727

Notice effective from
10th June 2021 to 10th July 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL

CYNGOR BRO MORGANNWG

(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES)

(CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 2) ORDER 2021

1. On the 8th June 2021 The Vale of Glamorgan Council In exercise of Its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and the Traffic Management Act 2004 and all other enabling powers made an Order to Install the parking restriction specified In the schedule below.2. The Order will come Into operation on 14th June 2021 or on the dates that the signs and road markings are installed whichever is the later and shall be known as the "Vale of Glamorgan Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement) (Amendment) (No 2) Order 2021"3. A copy of the Order and plans showing the affected areas may be seen at the address shown below during normal office hours.4. If you wish to question the validity of the Order or any provisions contained therein on the grounds that they are not within the powers conferred by the above Act or on the grounds that any requirement of the same or that any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, you may within six weeks from the 14th June 2021 apply to the High Court for this purpose.The following Traffic Regulation Order is to be amended as follows:

Vale of Glamorgan Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement) Order 2013

SCHEDULE

Insert into Map Schedule AY49

Proposed Prohibition of Waiting at Any Time Order

Porthkerry Road, Barry

On the southern side, from its junction with Romilly Road, in a south-westerly direction for a distance of approximately 30 metres.

On the southern side, from its junction with Romilly Road, in a north-easterly direction for a distance of approximately 17 metres.

On the northern side, from its junction with Windsor Road, in a easterly direction to the common boundary of 13-19 (Mount Sorrel) and 19a, a distance of approximately 41.5 metres.

Romilly Road, Barry

On the north-eastern side, from its junction with Porthkerry Road, in a south-easterly direction for a distance of approximately 9 metres.

On the south-western side, from its junction with Porthkerry Road, in a south-easterly direction for a distance of approximately 11 metres.

Dated this 10th day of June 2021.

Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, The Alps, Wenvoe CF5 6AA

GORCHYMYN (GWAHARDD A CHYFYNGU AR FANNAU AROS A LLWYTHO A MANNAU PHARCIO)

(GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD) (RHIF 2) 2021

1. Ar 8 Mehefin 2021 gwnaeth Cyngor Bro Morgannwg, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a Deddf Rheoli Traffig 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill, greu Gorchymyn i osod y cyfyngiad parcio a nodir yn yr atodlen isod.2. Daw'r Gorchymyn i rym ar 14 Mehefin 2021 neu ar y dyddiadau y mae'r arwyddion a'r marciau ffordd yn cael eu rhoi yn eu lie, p'un bynnag sydd hwyraf, ac fe'i gelwiryn "Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Gorfodi Sifil) Diwygiad) (Rhif 2) 2021".

3. Gellir gweld copi o'r Gorchymyn ynghyda chynlluniau sy'n dangos yr ardaloedd yr effeithir arnynt yn y cyfeiriad isod yn ystod oriau swyddfa arferol.

4. Os dymunwch herio dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaethau ynddo ar y sail nad yw'n unol a'r pwerau a ddyfarnwyd gan y Ddeddf uchod neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un0 ofynion y Ddeddf, neu unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch, o fewn chwe wythnos1 14 Mehefin 2021, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn.14 Mehefin 2021, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn.

Caiff y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig canlynol ei ddiwygio fel a ganlyn:

Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Gorfodi Sifil) 2013

ATODLEN Insert into Map Schedule AY49 Gorchymyn Gwahardd Aros ar Unrhyw Adeg Arfaethedig

Porthkerry Road, y Barri

Ar ochr y de, o'r gyffordd & Romilly Road tua'r de-orllewin am oddeutu 30 metr.

Ar ochr y de o'r gyffordd & Romily Road, tua'r gogledd-ddwyrain am oddeutu 17 metr.

Ar ochr y gogledd o'r gyffordd a Windsor Road tua'r dwyrain at ffin gyffredin 13-19 (Mount Sorrel) a 19a am oddeutu 41.5 metr. Romilly Road, y Barri

Ar ochr y de-ddwyrain o'r gyffordd a Porthkerry Road tua'r de-ddwyrain am oddeutu 9 metr.

Ar ochr y de-orllewin o'r gyffordd & Porthkerry Road tua'r de-ddwyrain am oddeutu 11 metr.

Dyddiad: 10 Mehefin 2021.

Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, yr Alpau, Gwenfo CF5 6AA

Attachments

NEW2110727.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices