Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE STOPPING UP OF HIGHWAYS (LLISWERRY ROAD, NEWPORT) ORDER 202

Notice ID: NEW2116971

Notice effective from
18th June 2021 to 18th July 2021

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru

STATUTORY NOTICE

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales

Llywodraeth Cymru Welsh Government

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

GORCHYMYN CAU PRIFFYRDD (LLISWERRY ROAD, CASNEWYDD) 202-

MAE GWEINIDOGION CYMRU yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 247 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ("Deddf 1990") i awdurdodi cau'r darn o briffordd a ddisgrifir yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn. Nid awdurdodir cau'r briffordd ond er mwyn gwneud y datblygiad yn unol 3'r caniatad cynllunio a roddwyd o dan Ran 3 o Ddeddf 1990 gan y Cyngor ar 16 Mawrth 2021 gyda'r cyfeirnod 20/0983 a ddisgrifir yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn.

Bydd Gorchymyn Cau Priffyrdd (Lliswerry Road, Casnewydd) 202- ("y Gorchymyn"), os caiff ei wneud, yn peidio 3 chael effaith os daw'r caniatdd cynllunio mewn cysylltiad 3'r datblygiad i ben neu os caiff ei ddirymu.

Yn ystod yr 28 o ddiwrnodau o 18 Mehefin 2021 mlaen, gellir edrych ar gopfau o'r Gorchymyn drafft a'r plan a adneuwyd yn rhad ac am ddim yn Llyfrgell Ringland, Hyb Cymunedol Dwyrain Casnewydd, 282 Ringland Circle, Casnewydd NP19 9PS yn ystod oriau swyddfa arferol neu gellir eu cael yn rhad ac am ddim o'r cyfeiriad isod gan ddyfynnu'r cyfeirnod qA1470545.

Rhaid anfon unrhyw wrthwynebiadau yn ysgrifenedig, gan nodi ar ba sail y'u gwneir, i: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ neu drwy e-bost i Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru erbyn 16 Gorffennaf 2021.

Os ydych yn dymuno gwrthwynebu, cefnogi neu gyflwyno sylwadau, efallai y bydd angen i Lywodraeth Cymru ymgynghori 3 phersonau a sefydliadau y tu allan i Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses ymgynghori, bydd yr wybodaeth yr ydych wedi ei rhoi a'ch data personol yn cael eu trosglwyddo i'r ceisydd/datblygwr ac, os oes angen, i'r awdurdod priffyrdd lleol i'w galluogi hwy i ymateb i chi. Ni fyddwn, fodd bynnag, yn datgelu eich manylion personol ond pan fo hynny'n angenrheidiol er mwyn ymdrin 3'r materion a godwyd. Pan na fo gwrthwynebiadau yn gallu cael eu datrys a phan fo'r Gorchymyn yn dod yn destun Ymchwiliad Cyhoeddus ("YC"), caiff pob gohebiaeth ei chop'fo i Arolygydd yr Ymchwiliad ac fe'i cedwir yn y Llyfrgell YC lie y bydd ar gael i'r cyhoedd.

Os nad ydych yn dymuno i ddata personol gael ei anfon ymlaen at drydydd parti, dylech nodi pam pan fyddwch yn cyflwyno eich gohebiaeth a bydd Gweinidogion Cymru yn copi'o'r sylwadau i'r trydydd parti priodol gyda'r enw a'r cyfeiriad wedi eu dileu. Os bydd YC yn cael ei gynnal, bydd yr Arolygydd yn gweld y sylwadau ond efallai y bydd yn rhoi llai o sylw iddynt o ganlyniad i hyn.

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar

https://llyw.cymru/

gorchmynion-cau

J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

ATODLEN 1

(Bras amcan yw pob mesuriad) Y darn o briffordd sydd i'w gau

Darn afreolaidd ei sidp o briffordd ar ochr ogleddol Lliswerry Road o gornel Aberthaw Road, i gyfeiriad o gogledd-ddwyrain, sy'n 68 o fetrau yn y man hiraf a 7 metr yn y man lletaf, fel y'i dangosir 3 llinellau sebra ar y plan a adneuwyd.

ATODLEN 2 Y Datblygiad

Ailddatblygu safle hen DyTafarn y Seven Stiles a Chanolfan Gofal Dydd Ladyhill, Aberthaw Road, Casnewydd i ddarparu 39 o anheddau a gwaith cysylltiedig i greu mynediad, gwaith seilwaith, creu mannau parcio a gwaith tirlunio.

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990

THE STOPPING UP OF HIGHWAYS (LLISWERRY ROAD, NEWPORT) ORDER 202-

THE WELSH MINISTERS propose to make an Order under section 247 of the Town and Country Planning Act 1990 ("the 1990 Act") to authorise the stopping up of the length of highway described in Schedule 1 to this Notice. The stopping up will be authorised only in order to enable the development to be carried out in accordance with planning permission granted under Part 3 of the 1990 Act by the Council on 16 March 2021 with reference number 20/0983 described in Schedule 2 to this Notice.

The Stopping Up of Highways (Lliswerry Road, Newport Order 202- ("the Order"), if made, will cease to have effect if planning permission in respect of the development expires or is revoked.

During 28 days from 18 June 2021 copies of the draft Order and the deposited plan may be inspected free of charge during normal office hours at Ringland Library, Newport East Community Hub, 282 Ringland Circle, Newport NP19 9PS or may be obtained free of charge from the address below quoting reference qA1470545.

Objections, specifying the grounds on which they are made, must be sent in writing to Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ or by email to TransportOrdersBranch® gov.wales by 16 July 2021.

16

Should you wish to object, support or make representations, the Welsh Government may need to consult with persons and organisations outside the Welsh Government. As part of the consultation process, the information you have provided and your personal data will be passed to the applicant/ developer and, if necessary, to the local highway authority to enable them to respond to you. We will, however, only disclose your personal details where it is necessary to do so to address the issues raised. Where objections cannot be resolved and the Order becomes subject to a Public Inquiry ("PI"), all correspondence is copied to the Inspector of the PI and is available in the PI library when it becomes publicly available.

If you do not wish personal data to be forwarded to third parties, you should state why when submitting your correspondence and the Welsh Ministers will copy the representations to the appropriate third parties with the name and address removed and if there is to be a PI, the representations will be seen by the Inspector who may give them less weight as a result.

A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov.wales/

stopping-orders

J SADDLER, Transport, Welsh Government

SCHEDULE 1

(All measurements are approximate) Length of highway to be stopped up

An irregular shaped length of highway located on the northern side of Lliswerry Road from the corner of Aberthaw Road, heading North-Easterly, for a maximum length of 68 metres and a maximum width of 7 metres, as shown in the deposited plan as zebra hatching.

SCHEDULE 2 The Development

Redevelopment of the former Seven Stiles Public House and Ladyhill Daycare Centre, Aberthaw Road, Newport to provide 39 dwellings and associated access, infrastructure, parking and landscaping.

Attachments

NEW2116971.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices