Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PEN-Y-TURNPIKE ROAD DINAS POWYS) (ROAD CLOSURE) (TEMPORARY) ORDER 2021

Notice ID: NEW2148306

Notice effective from
22nd July 2021 to 21st August 2021

GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG (PEN Y TURNPIKE ROAD, DINAS POWYS) (CAU FFORDD) (DROS DRO) 2021

1. Ar 22 Gorffennaf 2021, gwnaeth Cyngor Bro Morgannwg, wrth arfer ei bweraj dan Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 Orchymyn a fydd yn gwneud yr hyn a ddisgrifir yn yr atodlenni isod:2. Enw'r Gorchymyn fydd "Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Pen-Y-Turnpike Road Dinas Powys) (Cau Ffordd) (Dros Dro)" 2021 a bydd yn dod i rym ar 26 Gorffennaf 2021.ATODLEN 1 Ni fydd unrhyw berson yn gyrru neu'n gadael i gerbyd deithio yn y lleoliadau a nodir yn Atodlen 2 isod.

ATODLEN 2

Lleoliad: Pen-Y-Turnpike Road Dinas Powyso gyffordd Mill Road / Millbrook Road i gyffordd A4055 Leckwith Road

Rheswm: Er mwyn galluogi gwalth iadnewyddu Prlf Bibellau Nwy.

Hyd: O 8.00am ddydd Llun 26Gorffennaf 2021 tan 6.00pm ddydd Gwener 3 Medl 2021 nej riyd nes y bydd y gwaith wedi'i gwblhau pa bynnag fydd gynharaf.

Llwybr Amgen: Bydd gwyriadau lleol ag arwyddion ar waith.

DS: Bydd mynedlad I gerddwyrtrwy'r amser.

Dyddiedig 22 Gorffennaf 2021.

Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai

Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, Gwenffi, CF5 6AA.

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PEN-Y-TURNPIKE ROAD DINAS POWYS) (ROAD CLOSURE) (TEMPORARY) ORDER 2021

1. On 22nd July 2021 the Vale of Glamorgan Council in exercise of its powers under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 made an Order the general effect of which is as described in the schedules below:2. The Order will be known as "The Vale of Glamorgan Council (Pen-Y-Turnpike Road Dinas Powys) (Road Closure) (Temporary) Order" 2021 and will come into force on 26th July 2021.SCHEDULE 1 No person shall cause or permit a motor vehicle to proceed in the locations specified in Schedule 2 below.

SCHEDULE 2

Location: Pen-Y-Turnpike Road Dinas Powys from junction Mill Road / Millbrook Road to junction A4055 Leckwith Road

Reason: To allow for Gas Main Replacementworks to be undertaken.

Duration: From 8.00am on Monday 26th

July 2021 until 6.00pm on Friday 3rd September 2021 or until the works are completed whichever is the earlier.

Alt. Route: Local signed diversions will be in place.

NB: Pedestrian access will remain inplace at all times.

Dated this 22nd day of July 2021

Director of Environment & Housing

Vale of Glamorgaouncil, The Alps, Wenvoe. CVF5 6AA.

Attachments

NEW2148306.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices