Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: NEW2162637

Notice effective from
6th August 2021 to 5th September 2021

HYSBYSIAD STATUDOL
I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru
STATUTORY NOTICE
For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales
Llywodraeth Cymru Welsh Government
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
GORCHYMYN CAU PRIFFYRDD (LLISWERRY ROAD, CASNEWYDD) 2021
Mae Gweinidogion Cymru wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 247 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ("Deddf 1990") i awdurdodi cau'r darn o briffordd a ddisgrifir yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn. Nid awdurdodir cau'r briffordd ond er mwyn gwneud y datblygiad yn unol 3'r caniatSd cynllunio a roddwyd o dan Ran 3 o Ddeddf 1990 gan y Cyngor ar 16 Mawrth 2021 gyda'r cyfeirnod 20/0983 a ddisgrifir yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn.
Bydd Gorchymyn Cau Priffyrdd (Lliswerry Road, Casnewydd) 2021 ("y Gorchymyn") yn peidio 3 chael effaith os daw'r caniateid cynllunio mewn cysylltiad 3'r datblygiad i ben neu os caiff ei ddirymu. Gellir edrych ar gopiau o'r Gorchymyn a'r plan a adneuwyd yn rhad ac am ddim yn Llyfrgell Ringland, Hyb Cymunedol Dwyrain Casnewydd, 282 Ringland Circle, Casnewydd NP19 9PS neu gellir eu cael yn rhad ac am ddim o'r cyfeiriad isod gan ddyfynnu'r cyfeirnod qAI 470545.
Caiff unrhyw berson a dramgwyddir gan y Gorchymyn, ar y sail:
a. nad yw o fewn pwerau Deddf 1990; neu

b. na chydymffurfiwyd ag un o ofynion gweithdrefnol Deddf 1990;

o fewn 6 wythnos i 6 Awst 2021, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwnnw.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar

https://llyw.cymru/


gorchmynion-cau.
J SADDLER, Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru
ATODLEN 1 (Bras amcan yw pob mesuriad) Y darn o briffordd sydd i'w gau
Darn afreolaidd ei sidp o briffordd ar ochr ogleddol Lliswerry Road o gornel Aberthaw Road, i gyfeiriad o gogledd-ddwyrain, sy'n 68 o fetrau yn y man hiraf a 7 metr yn y man lletaf, fel y'i dangosir 3 llinellau sebra ar y plan a adneuwyd.
ATODLEN 2 Y Datblygiad
Ailddatblygu safle hen Dy" Tafarn y Seven Stiles a Chanolfan Gofal Dydd Ladyhill, Aberthaw Road, Casnewydd i ddarparu 39 o anheddau a gwaith cysylltiedig i greu mynediad, gwaith seilwaith, creu mannau parcio a gwaith tirlunio.
TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990
THE STOPPING UP OF HIGHWAYS (LLISWERRY ROAD, NEWPORT) ORDER 2021
The Welsh Ministers have made an Order under section 247 of the Town and Country Planning Act 1990 ("the 1990 Act") to authorise the stopping up of the length of highway described in Schedule 1 to this Notice. The stopping up will be authorised only in order to enable the development to be carried out in accordance with planning permission granted under Part 3 of the 1990 Act by the Council on 16 March 2021 with reference number 2070983 described in Schedule 2 to this Notice.
The Stopping Up of Highways (Lliswerry Road, Newport) Order 2021 ("the Order") ceases to have effect if planning permission in respect of the development expires or is revoked.
Copies of the Order and the deposited plan may be inspected free of charge at Ringland Library, Newport East Community Hub, 282 Ringland Circle, Newport NP19 9PS or may be obtained free of charge from the address below quoting reference qA1470545.
If a person is aggrieved by the Order, on the grounds that:
a. it is not within the powers of the 1990 Act; or

b. a procedural requirement of the 1990 Act has not been complied with;

that person may, within 6 weeks of 6 August 2021 make an application for the purpose to the High Court. A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov.wales/

stopping-orders.
J SADDLER, Transport Welsh Government
SCHEDULE 1 (All measurements are approximate) Length of highway to be stopped up
An irregular shaped length of highway located on the northern side of Lliswerry Road from the corner of Aberthaw Road, heading North-Easterly, for a maximum length of 68 metres and a maximum width of 7 metres, as shown in the deposited plan as zebra hatching.
SCHEDULE 2 The Development
Redevelopment of the former Seven Stiles Public House and Ladyhill Daycare Centre, Aberthaw Road, Newport to provide 39 dwellings and associated access, infrastructure, parking and landscaping.

Attachments

NEW2162637.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices