Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE A5 TRUNK ROAD (CHIRK BYPASS, WREXHAM COUNTY BOROUGH) (TEMPORARY TRAFFIC PROHIBITIONS & RESTRICTIONS) ORDER 202-

Notice ID: WAR2169945

Notice effective from
16th August 2021 to 15th September 2021

HYSBYSIAD STATUDOL
I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru
STATUTORY NOTICE
For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email
Transportordersbranch@gov.wales-
Llywodraetn Cymru
Welsh Government
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5 (FFORDD OSGOI'R WAUN, BWRDEISTREF SIROL WRECSAM) (GWAHARDDIADAU A CHYFYNGIADAU TRAFFIG DROS DRO) 202-
Mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A5, neu gerllaw iddi, wrth Ffordd Osgoi'r Waun, Wrecsam. Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gwneud y canlynol dros dro:
i. gwahardd pob cerbyd (ac eithrio'r rhai a ddefnyddir gan y gwasanaethau brys neu ar gyfer y gwaith), beicwyr a cherddwyr rhag mynd ar hyd y darn o Ffordd Osgoi'r Waun rhwng ffin Cymru/Lloegr a Chylchfan Halton.

Y llwybr arall ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r gogledd o Gylchfan y Gledryd fydd mynd ar y B5070 Chirk Road tua'r gogledd ac ar yr A5 tua'r dwyrain i ailymuno a'r gefnffordd wrth Gylchfan Halton: i'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio tua'r de o Gylchfan Halton. Bydd y cyfyngiad pwysau ar bont y B5070 yn y Waun yn cael ei atal dros dro tra bo'r gwaith yn cael ei wneud.
ii. gosod terfyn cyflymder o 50 mya, 40 mya, 30 mya neu 10 mya ar y darn o'r A5 a ddisgrifir uchod. Dim ond pan fydd gwaith confoi yn digwydd y bydd y terfyn cyflymder o 10 mya yn gymwys ac ni chaniateir goddiweddyd ar yr adegau hyn.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 1 Medi 2021. Disgwylir i'r gwaharddiadau a'r cyfyngiadau dros dro weithredu dros nos (19:00 - 06:00 awr) yn ysbeidiol o 1 Medi 2021 am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf. Bydd hysbysiad am yr holl waith sy'n cael ei wneud yn ystod y cyfnod hwn yn cael ei arddangos cyn i'r gwaith ddechrau. J SADDLER, Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru
THE A5 TRUNK ROAD (CHIRK BYPASS, WREXHAM COUNTY BOROUGH) (TEMPORARY TRAFFIC PROHIBITIONS & RESTRICTIONS) ORDER 202-
The Welsh Ministers propose, in not less than 7 days from the date of this Notice, to make an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary to undertake works on or near the A5 trunk road at Chirk Bypass, Wrexham.
The effect of the proposed Order will be to temporarily:
i. prohibit all vehicles (other than those being used by the emergency services or for the works), cyclists and pedestrians from proceeding along the length of the Chirk Bypass between the Wales/England border and Halton Roundabout.

The alternative route for northbound traffic from Gledrid Roundabout will be via the northbound B5070 Chirk Road and eastbound A5 to re-join the trunk road at Halton Roundabout: vice versa for southbound traffic from Halton Roundabout. The weight restriction on the B5070 bridge at Chirk will be suspended whilst works are undertaken.
ii. impose a 50 mph, 40 mph, 30 mph or 10 mph speed limit on the length of the A5 described above. The 10 mph speed limit will only apply during convoy working and no overtaking will be permitted at such times.

The Order will come into force on 1 September 2021. The temporary prohibitions and restrictions are expected to operate overnight (19:00 - 06:00 hours) on an intermittent basis from 1 September 2021 for a maximum duration of 18 months. Notice of all works being undertaken during this period will be displayed prior to their commencement. J SADDLER, Transport, Welsh Government
18

Attachments

WAR2169945.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices