Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE A5 TRUNK ROAD (HALTON ROUNDABOUT TO WHITEHURST ROUNDABOUT, CHIRK, WREXHAM COUNTY BOROUGH) (TEMPORARY TRAFFIC PROHIBITIONS & RESTRICTIONS) ORDER 202-

Notice ID: WAR2169963

Notice effective from
17th August 2021 to 16th September 2021

HYSBYSIAD STATUDOL
I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru
STATUTORY NOTICE
For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email
Transportordersbranch@gov.wales
Llywodraetn Cymru
Welsh Government
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5 (CYLCHFAN HALTON I GYLCHFAN WHITEHURST, Y WAUN, BWRDEISTREF SIROL WRECSAM) (GWAHARDDIADAU A CHYFYNGIADAU TRAFFIG DROS DRO) 202-
Mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A5 rhwng Cylchfan Halton a Chylchfan Whitehurst, i'r gogledd o'r Waun, Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd:
i. gwahardd dros dro pob cerbyd (ac eithrio'r rheini sy'n cael eu defnyddio gan y gwasanaethau brys neu ar gyfer y gwaith), beicwyr a cherddwyr rhag teithio rhwng Cylchfan Halton a Chylchfan Whitehurst.

Y llwybr arall ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r gorllewin o Gylchfan Halton fydd ar hyd yr A5 tua'r de i Gylchfan Gledrid a'r B5070 tua'r gogledd i ailymuno 3'r gefnffordd wrth Gylchfan Whitehurst: i'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r dwyrain o Gylchfan Whitehurst.
ii. gosod terfyn cyflymder o 50 mya, 40 mya, 30 mya neu 10 mya dros dro ar y darn o'r A5 a ddisgrifir uchod. Dim ond pan fydd gwaith confoi yn digwydd y bydd y terfyn cyflymder o 10 mya yn gymwys ac ni chaniateir goddiweddyd ar yr adegau hyn.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 1 Medi 2021. Disgwylir i'r gwaharddiadau a'r cyfyngiadau dros dro weithredu dros nos (19:00 - 06:00 awr) yn ysbeidiol o 1 Medi 2021 am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf. Bydd hysbysiad am yr holl waith sy'n cael ei wneud yn ystod y cyfnod hwn yn cael ei arddangos cyn i'r gwaith ddechrau. J SADDLER, Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru
THE A5 TRUNK ROAD (HALTON ROUNDABOUT TO WHITEHURST ROUNDABOUT, CHIRK, WREXHAM COUNTY BOROUGH) (TEMPORARY TRAFFIC PROHIBITIONS & RESTRICTIONS) ORDER 202-
The Welsh Ministers propose, in not less than 7 days from the date of this Notice, to make an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 which is necessary to undertake works on or near the A5 trunk road between Halton Roundabout and Whitehurst Roundabout, north of Chirk, Wrexham County Borough. The effect of the proposed Order will be to:
i. temporarily prohibit all vehicles (other than those being used by the emergency services or for the works), cyclists and pedestrians from travelling between Halton Roundabout and Whitehurst Roundabout.

The alternative route for westbound traffic from Halton Roundabout will be via the southbound A5 to Gledrid Roundabout and northbound B5070 to re-join the trunk road at Whitehurst Roundabout: vice versa for eastbound traffic from Whitehurst Roundabout.
ii. impose a temporary 50 mph, 40 mph, 30 mph or 10 mph speed limit on the length of the A5 described above. The 10 mph speed limit will only apply during convoy working and no overtaking will be permitted at such times.

The Order will come into force on 1 September 2021. The temporary prohibitions and restrictions are expected to operate overnight (19:00 - 06:00 hours) on an intermittent basis from 1 September 2021 for a maximum duration of 18 months. Notice of all works being undertaken during this period will be displayed prior to their commencement.
J SADDLER, Transport, Welsh Government

Attachments

WAR2169963.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices