Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (CROES HEOL Y SBLOT LLANDOW) (ROAD CLOSURE) (TEMPORARY) ORDER 2021

Notice ID: NEW2171411

Notice effective from
19th August 2021 to 18th September 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (CROES HEOL Y SBLOT LLANDOW) (ROAD CLOSURE) (TEMPORARY) ORDER 2021
The Vale of Glamorgan Council In exercise of Its powers under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended), and of all other enabling powers Intends In not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the general effect of which Is as described in the schedules below: -
SCHEDULE 1 No person shall cause or permit a motor vehicle to proceed in the locations specified in Schedule 2 below.
SCHEDULE 2 Location: The road to be closed is the Lane Croes Heol Y Sblot Llandow from the junction of B4265 to the unnamed junction of B4270
Reason: To allow for Electrical Cable
Repair Works to be undertaken.
Duration: From 8.00am on Tuesday 31 st August 2021 until 5.00pm on Sunday 26th September 2021 or until the works are completed whichever is the earlier.
Alt. Route: Local signed diversions will be in place.
NB: Pedestrian access will remain in place at all times. Dated this 19th day of August 2021. Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, The Alps, Wenvoe. CF5 6AA
GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG (CROES HEOL Y SBLOT LLANDW) (CAU FFORDD) (DROS DRO) 2021
Hysbysir trwy hyn fod Cyngor Bro Morgannwg, wrth arfer ei bwerau dan Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) a'r holl bwerau galluogi eraill, yn bwriadu, mewn dim llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, gwneud Gorchymyn a fydd yn gorfodi'r hyn a ddisgrifir yn yr atodlenni isod:-
ATODLEN 1 Ni fydd unrhyw berson yn gyrru neu'n gadael i gerbyd deithio yn y lleoliadau a nodir yn Atodlen 2 isod.
ATODLEN 2 Lleoliad: Y ffordd sydd i'w chau yw'r Lfin Croes Heol y Sblot, Llandw o gyffordd y B4265 hyd at y gyffordd ddienw B4270
Rheswm: Er mwyn gwneud Gwaith
Atgyweirio Ceblau Trydanol. Hyd: O 8.00am ddydd Mawrth 31

Awst 2021 tan 5.00pm ddydd Sul 26 Medi 2021 neu nes y bydd y gwaith wedi'i gwblhau pa un bynnag sy'n dod gyntaf. Llwybr: Bydd gwyriadau lleol ag Arall arwyddion ar waith.

D.S: Bydd mynediad i gerddwyr trwy'r

amser. Dyddiedig 19 Awst 2021. Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, Gwenfo. CF5 6AA.

Attachments

NEW2171411.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices