Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE A5 TRUNK ROAD (HALTON ROUNDABOUT TO WHITEHURST ROUNDABOUT, CHIRK, WREXHAM COUNTY BOROUGH) (TEMPORARY TRAFFIC PROHIBITIONS & RESTRICTIONS) ORDER 2021

Notice ID: WAR2181919

Notice effective from
31st August 2021 to 30th September 2021

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru

STATUTORY NOTICE

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales

Llywodraeth Cymru Welsh Government

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5 (CYLCHFAN HALTON I GYLCHFAN WHITEHURST, Y WAUN, BWRDEISTREF SIROL WRECSAM) (GWAHARDDIADAU A CHYFYNGIAD TRAFFIG DROS DRO) 2021

MAE GWE IN I DOG ION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A5 rhwng Cylchfan Halton a Chylchfan Whitehurst, i'r gogledd o'r Waun, Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Effaith y Gorchymyn yw:

i. gwahardd dros dro pob cerbyd (ac eithrio'r rheini sy'n cael eu defnyddio gan y gwasanaethau brys neu ar gyfer y gwaith), beicwyr a cherddwyr rhag teithio rhwng Cylchfan Halton a Chylchfan Whitehurst.Y llwybr arall ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r gorllewin o Gylchfan Halton fydd ar hyd yr A5 tua'r de i Gylchfan Gledrid a'r B5070 tua'r gogledd i ailymuno 3'r gefnffordd wrth Gylchfan Whitehurst: i'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r dwyrain o Gylchfan Whitehurst.

ii. gosod terfyn cyflymder o 50 mya, 40 mya, 30 mya neu 10 mya dros dro ar y darn o'r A5 a ddisgrifir uchod. Dim ond pan fydd gwaith confoi yn digwydd y bydd y terfyn cyflymder o 10 mya yn gymwys ac ni chaniateir goddiweddyd ar yr adegau hyn.Daw'r Gorchymyn i rym ar 1 Medi 2021. Disgwylir i'r gwaharddiadau a'r cyfyngiadau dros dro weithredu dros nos (19:00 - 06:00 awr) yn ysbeidiol o 1 Medi 2021 am gyfnod o 18 mis ary mwyaf. Bydd hysbysiad am yr holl waith sy'n cael ei wneud yn ystod y cyfnod hwn yn cael ei arddangos cyn i'r gwaith ddechrau.

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar

https://l

lyw.cym ru/gorch myn ion-ffy rdd

J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

THE A5 TRUNK ROAD (HALTON ROUNDABOUT TO WHITEHURST ROUNDABOUT, CHIRK, WREXHAM COUNTY BOROUGH) (TEMPORARY TRAFFIC PROHIBITIONS & RESTRICTIONS) ORDER 2021

THE WELSH MINISTERS have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 which is necessary to undertake works on or near the A5 trunk road between Halton Roundabout and Whitehurst Roundabout, north of Chirk, Wrexham County Borough.

The effect of the Order is to:

i. temporarily prohibit all vehicles (other than those being used by the emergency services or for the works), cyclists and pedestrians from travelling between Halton Roundabout and Whitehurst Roundabout.The alternative route for westbound traffic from Halton Roundabout will be via the southbound A5 to Gledrid Roundabout and northbound B5070 to re-join the trunk road at Whitehurst Roundabout: vice versa for eastbound traffic from Whitehurst Roundabout.

ii. impose a temporary 50 mph, 40 mph, 30 mph or 10 mph speed limit on the length of the A5 described above. The 10 mph speed limit will only apply during convoy working and no overtaking will be permitted at such times.10

10

The Order comes into force on 1 September 2021. The temporary prohibitions and restrictions are expected to operate overnight (19:00 - 06:00 hours) on an intermittent basis from 1 September 2021 for a maximum period of 18 months. Notice of all works being undertaken during this period will be displayed prior to their commencement.

18

A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov.wales/road-ordersJ SADDLER, Transport, Welsh Government

Attachments

WAR2181919.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices