Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (LLANBLETHIAN PUBLIC FOOTPATH Nos 50 AND 51) (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2021

Notice ID: NEW2184696

Notice effective from
2nd September 2021 to 2nd October 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (LLANBLETHIAN PUBLIC FOOTPATH Nos 50 AND 51) (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2021

On the 1st September 2021 the Vale of Glamorgan Council in exercise of its powers under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, made an Order as described in the schedules below:

The Order shall come into force on 6th September 2021 and will be known as "The Vale of Glamorgan Council Llanblethian Public Footpath Nos 50 and 51 (Temporary Closure) Order 2021.

If you wish to question the validity of the Order or any provisions contained therein on the grounds that they are not within the powers conferred by the above Act or on the grounds that any requirement of the same or that any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, you may within six weeks from the 6th September 2021 apply to the High Court for this purpose

SCHEDULE 1

1.No person shall proceed on foot in the locations specified in Schedule 2 below.

SCHEDULE 2 Location 1 Footpath (Public Rights of Way) known as Llanblethian Number 50 closed from the point at grid ref 297992,174593 in an easterly direction to grid reference 298274,174752 for a distance of 330 metres

Location 2 Footpath (Public Rights o1 Way) known as Llanblethian Number

51 closed from the point from where this path meets the Llantwit Major Road, Cowbridge at grid 298419 174557, and continuing in a north westerly direction to where this footway meets the Public Right of Way known as Llanblethian No 50, at grid 298248 174735.

Alt. Route 1 During this closure a diversion via the A48 and the remaining open section of footpath will be available. Alt Route 2 During this closure there will be no diversion

Reason To prevent danger to pedestrians while construction work is carried out. Duration From 00.01 on Monday 6th September 2021 for a maximum period o1 six months

Dated this 2nd day of September 2021

Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, The Alps, Wenvoe. CF5 6AA.

GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG (LLWYBR CYHOEDDUS LLANFLEIDDAN Rhif 50 a 51 (CAU DROS DRO) 2021

Ar 1 Medi 2021, gwnaeth Cyngor Bro Morgannwg wrth arfer ei bwerau dan Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 Orchymyn a fydd yn gorfodi'r hyn a ddisgrifir yn yr atodlenni isod:

Daw'r Gorchymyn i rym ar 6 Medi 2021 ac fe'i gelwir yn "Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg Llwybr Cyhoeddus Llanfleiddan Rhif 50 a 51 (Cau Dros Dro) 2021.

Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu'r darpariaethau ynddo ar y sail nad ydynt yn unol a'r pwerau a ddyfarnwyd gan y Ddeddf uchod neu ar y sail na cydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, neu unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch, o fewn chwe wythnos

0 6 Medi 2021, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn.6 Medi 2021, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn.

ATODLEN 1

1 .Ni chaiff unrhyw un gerdded ar y lleoliadau a nodir yn Atodlen 2 isod.ATODLEN 2 Lleoliad 1 Bydd y llwybr troed (Hawliau Tramwy Cyhoeddus) a elwir Llanfleiddan Rhif 50 ar gau o'r pwynt wrth gyf grid 297992,174593 i'r dwyrain i gyf grid 8274, 174752 am 330 metr

Leoliad 2 Bydd Llwybr Cyhoeddus (Hawliau Tramwy Cyhoeddus) a adwaenir fel Llanfleiddan Rhif 51 ar gau o'r pwynt lie mae'r llwybr hwn yn cwrdd a Llantwit Major Road, y Bont-faen ar grid 298419 174557, gan barhau i'r gogledd-orllewin at lie mae'r llwybr troed hwn yn cwrdd a'r Hawl Tramwy Cyhoeddus a elwir Llanfleiddan Rhif 50, ar grid 298248 174735. Liwybr Yn ystod y cyfnod hwn bydd gwyriad trwy'r A48 a'r rhan o'r llwybr troed

Amgen 1 sydd dal ar agor ar gael. Llwybr Yn ystod y cau hwn fydd dim gwyriad

Amgen 2 Rheswm Atal perygl i gerddwyr tra bo gwaith cloddio'n digwydd. Hyd O 00.01 Dydd 6 Medi 2021 am hyd at chwe mis

Dyddiedig 2 Medi 2021

Cyfarwyddwr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, The Alps, Gwenfe. CF5 6AA.

Attachments

NEW2184696.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices