Search for more Public Notices in your area
Cooke & Arkwright
General

RHYBUDD CYHOEDDUS

Notice ID: HAV2195957

Notice effective from
15th September 2021 to 15th October 2021

RHYBUDD CYHOEDDUS
Foel Deg ar Bedol Cymuned Llandeilo Fawr Cyngor Bwrdeistkef Sir Caerfyrddin
Mae awdurdod Ymddiriedolaeth Genedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cyflwyno cais i Weinidogion Cymru am ganiatad o dan adran 38 o Ddeddf Tiroedd Comin i wneud gwaith cyfyngedig ar Gomin Foel Deg ar Bedol.

Cais 61-weithredol yw hwn i reoleiddio tua 285 metr o ffens rhag stoc a godwyd i warchod terfynau tir trydydd parti. Mae'r ffens i'r dwyrain o Foel Deg, Ffordd Foel, Brynaman, Sir Gaerfyrddin SA18 1NQ.
 
Gellir archwilio'r ffurflen gais a'r map yn dangos y gwaith yn swyddfeydd Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, RhiwY Castell, Caerfyrddin SA31 UP, 01267 234567 rhwng 10am a 4pm ar ddyddiau gwaith (ond nid ar wyliau cyhoeddus) tan y Pedwerydd ar ddeg diwrnod o Hydref2021. Gellir cael copi o'r cais trwy e-bostio

ellie.hitchings@coark.com

.
Dylid anfon unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau yn ysgrifenedig AR neu CYN y dyddiad hwnnw at Arolygiaeth Cynllunio Cymru, Adeiladau'r Goron, Pare Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, neu

Wales@pins.gsi

.

gov.uk

. Ni ellir trin llythyrau sy'n cael eu hanfon at yr Arolygiaeth Cynllunio fel rhai cyfrinachol. Bydd y rhain yn cael eu coplo at yr ymgeisydd ac at bartlon eraill a diddordeb.
fel rhai cyfrinachol.
Awdurdod Pare Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
d/o Cooke & Arkwright
Canolfan Fusnes Pen-ybont ar Ogwr
Stryd Bennet
Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3SH 16fedFedi 2021

Attachments

HAV2195957.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices