Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE A465 TRUNK ROAD (WESTBOUND OFF-SUP ROAD, LLANFOIST INTERCHANGE, MONMOUTHSHIRE) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES) ORDER 202-

Notice ID: NEW2201879

Notice effective from
20th September 2021 to 20th October 2021

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru

STATUTORY NOTICE

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales

Llywodraeth Cymru Welsh Government

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A465 (FFORDD YMADAEL TUA'R GORLLEWIN, CYFNEWIDFA LLAN-FFWYST, SIR FYNWY) (GWAHARDD CERBYDAU DROS DRO) 202-

MAE GWEINIDOGION CYMRU yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A465, neu gerllaw iddi, with Gyfnewidfa Llan-ffwyst, Sir Fynwy.

Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gwahardd dros dro bob cerbyd, ac eithrio cerbydau a ddefnyddir gan y gwasanaethau brys neu ar gyfer y gwaith, rhag mynd ar y darn o ffordd ymadael tua'r gorllewin cefnffordd yr A465 wrth Gyfnewidfa Llan-ffwyst yn Sir Fynwy.

Y llwybr arall ar gyfer cerbydau sy'n teithio tua'r gorllewin sy'n dymuno ymadael 3'r gefnffordd fydd parhau tua'r gorllewin i ymadael wrth Gylchfan Glanbaiden, ailymuno 9'r A465 tua'r dwyrain i Gyfnewidfa Llan-ffwyst ac ymadael S'r gefnffordd.

Disgwylir y bydd y gwaharddiad yn weithredol yn ystod y nos rhwng 20:00 o'r gloch ar 4 Hydref 2021 hyd 06:00 o'r gloch ar 9 Hydref 2021 neu hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol.

Dim ond yn ystod yr amseroedd a'r dyddiadau a bennir uchod y disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig fod yr weithredol. Er hynny, bydd yn parhau'n ddilys am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf rhag ofn y bydd angen ailamserlennu'r gwaith neu wneud gwaith canlyniadol neu waith arall. Bydd hysbysiad ymlaen Haw am unrhyw newidiadau i'r amseroedd a'r dyddiadau yn cael ei arddangos cyn gwneud unrhyw waith a ailamserlennir.

J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

THE A465 TRUNK ROAD (WESTBOUND OFF-SUP ROAD, LLANFOIST INTERCHANGE, MONMOUTHSHIRE) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES) ORDER 202-

THE WELSH MINISTERS propose, in not less than 7 days from the date of this Notice, to make an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary to undertake works on or near the A465 trunk road at Llanfoist Interchange, Monmouthshire.

14

The effect of the proposed Order will be to temporarily prohibit all vehicles, other than vehicles being used by the emergency services or for the works, from proceeding along the length of the westbound off slip road of the A465 trunk road at Llanfoist Interchange in the County of Monmouthshire.

The alternative route for westbound vehicles wishing to leave the trunk road will be to continue westbound to exit at Glanbaiden Roundabout, re-join the A465 eastbound to Llanfoist Interchange and leave the trunk road.

It is expected that the prohibition will operate overnight from 20:00 hours on 4 October 2021 until 06:00 hours of 9 October 2021 or until the temporary traffic signs are permanently removed.

Although the proposed Order is only expected to operate during the times and dates specified above it will remain valid for a maximum period of 18 months as a contingency should the work need to be rescheduled or consequential or other work is required. Advance notice of any changes to times and dates will be displayed before any rescheduled work.

J SADDLER, Transport, Welsh Government

Attachments

NEW2201879.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices